attēls

Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īstenošanai tika veikti iepirkumi un atbilstoši noslēgti līgumi ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Ārstu biedrību, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca””, SIA “Salvum TD aprūpe un izglītība” un Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi prioritārajās veselības jomās. Darbs tika veikts 2018.-2023.gadā; tā rezultātā izstrādāts profesionāļiem praktiski pielietojamu dokumentu kopums sirds un asinsvadu, garīgās (psihiskās) veselības, perinatālā perioda, bērnu, onkoloģijas un Covid-19 infekcijas jomās.

Dokumentu izstrādi veikuši Latvijas vadošie attiecīgo jomu speciālisti, balstoties uz pasaulē plaši pielietotām starptautiski atzītu organizāciju aprobētām klīniskajām vadlīnijām, pielāgojot tajās ietvertos ieteikumus Latvijas situācijai. Izstrādātie klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi paredzēti, lai veicinātu ārstniecības personu vienotu rīcību, sniegtu atbalstu lēmumu pieņemšanā, tā rezultātā nodrošinot pacientam kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus iespējami īsākā laika posmā un izvairoties no nepamatotiem izdevumiem.

Izstrādātie dokumenti sakārtoti pa jomām:

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBU JOMĀ, 2019.

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Stabilas koronāro artēriju slimību novērtēšana un ārstēšana

1.Diagnostikas algoritms pacientam ar aizdomām par stabilu koronāro artēriju slimību (KAS)

1. Izmeklējumu kārtība pacientam ar stabilu koronāru artēriju slimību (KAS) ambulatorajā praksē

2.Invazīvi veicamu funkcionālo un anatomisko izmeklējumu stabilas KAS diagnostikas algoritms specializētos centros

2. Koronārās angiogrāfijas un invazīvu papildizmeklējumu veikšanas kārtība specializētos centros stabilas KAS pacientiem

3.Medikamentozas terapijas algoritms pacientam ar stabilu KAS

3. Medikamentozā terapija stabilas KAS pacientiem

4.Stabilas koronāro artēriju slimības pacientu dinamiska novērošana

4. Stabilas koronāro artēriju slimības pacientu dinamikas novērošana

5.Stabilas KAS pacientu izmeklēšana un ārstēšana pacientiem pirms nekardiālas ķirurģiskas operācijas

 

Sirds mazspēja

6.Sirds mazspējas diagnostika

5. Pacients ar sirds mazspējai raksturīgiem simptomiem

 

6. Pacients ar sirds mazspējas simptomiem un saglabātu kreisā kambara izsviedes frakciju (EF > 40%)

7.Sirds mazspējas ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (EF < 40%) ārstēšana

7. Pacients ar sirds mazspējas simptomiem un samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (EF < 40%)

8.Sirds transplantācijas vai sirds kreisā kambara palīgierīces (LVAD) implantācijas kandidāta izvērtēšana

 

Aritmiju diagnostika un ārstēšana

9.Pacienti ar supraventrikulārām tahikardijām

8. Supraventrikulāras tahikardijas

 

10.Dzīvību apdraudošie sirds ritma traucējumi. Pēkšņa kardiālā nāve

9. Dzīvību apdraudošie sirds ritma traucējumi

11.Ātriju fibrilācija*

 

10. Ātriju undulācija un ātriju fibrilācija

 

 

12.Ātriju undulācija*

*Antikoagulantu bloks (algoritmiem 11.Ātriju fibrilācija 12.Ātriju undulācija)

13.Bradikardijas

11. Bradikardijas

Miokarda revaskularizācija

14.Stabila slodzes stenokardija: rīcības algoritms, plānojot revaskularizāciju

12. Ķirurģiskas miokarda revaskularizācijas kārtība

13. Perkutānas koronāras intervences veikšanas secība pacientam ar stabilu slodzes stenokardiju

15.Antitrombotiskā terapija

 

16.Akūts koronārs sindroms bez ST segmenta elevācijas rīcības algoritms, plānojot revaskularizāciju

14. Bez ST elevāciju akūta koronāra sindroma miokarda revaskularizācijas kārtība

17.Akūts koronārs sindroms ar ST segmenta elevāciju (AKS ASTE): rīcības algoritms, plānojot revaskularizāciju

15. ST elevāciju akūta koronāra sindroma miokarda revaskularizācijas kārtība

Sirds vārstuļu slimību ārstēšana

18. Pacients ar sirds vārstuļu pataloģiju

16. Pacients ar auskulatīvi patoloģisku sirds troksni

19.Medikamentozās terapijas un apsekošanas algoritms pacientam pēc sirds vārstuļu korekcijas

17. Antitromboliskā terapija pacientam pēc sirds vārstuļu korekcijas

20.Pacients ar aizdomām par sirds vārstuļu infekciozu endokardītu

 

21.Pacients ar aizdomām par krūšu kurvja aortas patoloģiju

18. Pacients ar sāpēm krūtīs un neapstiprinātu koronāras sirds slimības (KSS) diagnozi, iespējamu torokālās aortas disekciju

Smadzeņu insulta agrīna rehabilitācija

22.Akūta rehabilitācija insulta pacientiem

19. Rehabilitācija insulta vienībā un akūtajā stacionārajā etapā

23.Subakūtā insulta rehabilitācija

20. Rehabilitācija subakūtā periodā un ilgtermiņā

24.Sekundarā insulta profilakse rehabilitācijā

 

 

21. Rehabilitācija un aprūpe pacientiem bez sākotnēja rehabilitācijas potenciāla

Indikatori

 Indikatori sirds un asinsvadu slimību jomā

 

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

Izstrādātājs: Latvijas Ārstu biedrība (NVD un LĀB 29.08.2018. Līgums Nr.2-2268-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi sirds un asinsvadu slimību jomā). Darba grupas vadītājs: prof. A. Ērglis

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

GARĪGĀS (PSIHISKĀS) VESELĪBAS JOMĀ, 2019.

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Alkohola atkarības ārstēšana

1. Ar alkohola lietošanu saistīto veselības traucējumu atpazīšana, vadīšana, ārstēšanas principi un aprūpe

1.Ar alkohola lietošanu saistīto veselības traucējumu atpazīšana, vadīšana, ārstēšanas principi un aprūpe

2. Akūtas alkohola intoksikācijas un abstinences stāvokļa atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

2. Akūtas alkohola intoksikācijas un abstinences stāvokļa atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

3. Alkohola abstinences stāvokļa ar delīriju atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

3. Psihotisku traucējumu alkohola lietošanas dēļ atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

4. Alkohola atkarības pacientu uzturošā terapija, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

4. Alkohola atkarības pacientu uzturošā terapija, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

5. Nemotivētu alkohola atkarības pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

5. Nemotivētu alkohola atkarības pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

Dubultdiagnozes narkoloģijā un psihiatrijā

6. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā bērnu un pusaudžu vecumā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

6. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā bērnu un pusaudžu vecumā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

7. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

7. Dubultdiagnozes psihiatrijā un narkoloģijā, agrīna atpazīšana, vadīšana, diferenciāldiagnostika, ārstēšana un aprūpe

8. Depresijas, trauksmes un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

8. Depresijas, trauksmes un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

9. Sedatīvo un miega līdzekļu atkarība pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

9. Sedatīvo un miega līdzekļu atkarība pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

10. Šizofrēnijas un citu psihotisku traucējumu un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

10. Šizofrēnijas un citu psihotisku traucējumu un psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumu komorbiditāte, diagnostika, diferenciāldiagnostika, vadīšana, ārstēšana, aprūpe

Opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšana

11. Opioīdu atkarības agrīna atpazīšana, diagnostika, novērtēšana un aprūpe

11. Opioīdu atkarības agrīna atpazīšana, diagnostika, novērtēšana un aprūpe

12. Opioīdu atkarības abstinences sindroma atpazīšana un ārstēšana

12. Opioīdu atkarības abstinences sindroma atpazīšana un ārstēšana

13. Opioīdu atkarības ilgtermiņa farmakoterapija ar opioīdu agonistiem

13. Opioīdu atkarības ilgtermiņa farmakoterapija ar opioīdu agonistiem

14. Opioīdu atkarības uzturošā terapija, izmantojot farmakoterapiju un psihosociālo atbalstu

14. Opioīdu atkarības uzturošā terapija, izmantojot farmakoterapiju un psihosociālo atbalstu

15. Opioīdu atkarības ārstēšana īpašajām pacientu grupām

15. Opioīdu atkarības ārstēšana īpašajām pacientu grupām

Šizofrēnijas diagnostika un ārstēšana

16. Akūtu psihotisku traucējumu un pirmās šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

16. Akūtu psihotisku traucējumu un pirmās šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

17. Atkārtotas šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

17. Atkārtotas šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana

18. Katatonas, hebefrēnas un vienkāršās šizofrēnijas atpazīšana, diferenciālā diagnostika, vadīšana un aprūpe

18. Katatonas, hebefrēnas un vienkāršās šizofrēnijas atpazīšana, diferenciālā diagnostika, vadīšana un aprūpe

19. Terapeitiski rezistentas šizofrēnijas atpazīšana, vadīšana un aprūpe

19. Terapeitiski rezistentas šizofrēnijas atpazīšana, vadīšana un aprūpe

20. Psihotiski traucējumi bērniem un pusaudžiem - atpazīšana, vadīšana un aprūpe

20. Psihotiski traucējumi bērniem un pusaudžiem - atpazīšana, vadīšana un aprūpe

Depresijas diagnostika un ārstēšana

21. Depresija pieaugušajiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

21. Depresija pieaugušajiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

22. Depresija primārajā aprūpē, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe,

22. Depresija primārajā aprūpē, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

23. Depresija bērniem un pusaudžiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

23. Depresija bērniem un pusaudžiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

24. Depresija gados veciem un hroniski somatiski slimiem pacientiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

24. Depresija gados veciem un hroniski somatiski slimiem pacientiem, atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

25. Terapeitiski rezistentas depresijas atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

25. Terapeitiski rezistentas depresijas atpazīšana, vadīšana, ārstēšana un aprūpe

Demences diagnostika un ārstēšana

26. Demences novērtēšana un diagnostika

26. Demences novērtēšana un diagnostika

27. Demences riska mazināšana dzīves laikā

27. Demences riska mazināšana dzīves laikā

28. Alcheimera demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

28. Alcheimera demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

29. Vaskulārās demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

29. Vaskulārās demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

30. Citu (izņemot Alcheimera un vaskulārās) demenču pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

30. Citu (izņemot Alcheimera un vaskulārās) demenču pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe

Indikatori

Indikatori garīgās (psihiskās) veselības jomā

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

Izstrādātājs: Latvijas Ārstu biedrība (NVD un LĀB 22.08.2018. Līgums Nr.2-2261-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi garīgās (psihiskās) veselības jomā). Darba grupas vadītājs: E.Tērauds.

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”).

 

PERINATĀLĀ PERIODA APRŪPES JOMĀ, 2023.

Izstrādātājs: Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija (VM un LGDzSA 20.11.2023. Līgums Nr. 01-32.4.3.2/116 Par klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un kvalitātes indikatoru izstrādi perinatālā perioda aprūpes jomā). 

Grūtniecības risku izvērtēšana  

 

 

PERINATĀLĀ PERIODA APRŪPES JOMĀ, 2019.

Izstrādātājs: “Rīgas Stradiņa universitāte” (NVD un RSU 03.08.2018. līgums Nr.2-2235-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi perinatālā perioda aprūpes jomā). Darba grupas vadītāja: prof. D.Rezeberga.

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Prenatālā diagnostika (augļa anomāliju diagnostika)

1. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings I grūtniecības trimestrī (zema riska grūtniecība)

2. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings I grūtniecības trimestrī (augsta riska grūtniecība)*

3. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings II grūtniecības trimestrī (zema riska grūtniecība)

4. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings II grūtniecības trimestrī (augsta riska grūtniecība)

 

Pielikumi:

augsta riska grūtniecība

izmantotās literatūras saraksts

1. Augļa hromosomālās patoloģijas skrīnings I trimestrī

2. Augļa hromosomālās patoloģijas skrīnings II trimestrī

3. Augļa anatomijas US skrīnings I trimestrī

4. Augļa anatomijas US skrīnings II trimestrī

 

Pielikumi:

5. Daudzaugļu grūtniecības vadīšana: algoritmsalgoritma shēma

5. Daudzaugļu grūtniecības vadīšana: klīniskais ceļšklīniskā ceļa shēmainformācija pacientei

Intrauterīnā augļa augšanas aizture

6. Augļa augšanas un labsajūtas izvērtēšana grūtniecības laikā: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

6. Augļa augšanas un labsajūtas izvērtēšana grūtniecības laikā: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

7. Intrauterīnas augļa augšanas aizture (IUAAA): algoritmsalgoritma shēma

7. Intrauterīnas augļa augšanas aizture: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

8. Samazināts augļūdeņu daudzums: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

8. Samazināts augļūdens daudzums: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei 

9. Palielināts augļūdens daudzums: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

9. Palielināts augļūdens daudzums: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

Cukura diabēts un gestācijas diabēts – grūtniecības un dzemdību vadīšana

10. Gestācijas cukura diabēts GCD diagnostika, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda vadīšana

10. Grūtniecības vadīšana pacientēm ar gestācijas cukura diabētu: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

11. Grūtniecības plānošana, antenatālā, intranatālā, un postnatālā aprūpe sievietēm ar 1. tipa un 2. tipa cukura diabētu (CD)

11. Grūtnieces ar 1. un 2 tipa cukura diabētu (CD): klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

12. Diabētiskā ketoacidotiskā koma grūtniecības laikā un dzemdībās, taktika

 

13. Hipoglikēmija grūtniecības laikā sievietei ar 1. tipa CD

 

Psihiskie traucējumi grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā

14. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana, t.sk.farmakoterapija, postnatālajā periodā: algoritmsalgoritma shēma

 

15. Psihiskās veselības problēmu identifikācija grūtniecības laikā un postnatalajā periodā: algoritmsalgoritma shēma

12. Pakalpojumu nodrošināšana grūtniecei ar grūtniecības laikā pirmo reizi identificētām psihiskās veselības problēmām: klīniskais ceļšklīniskā ceļa shēmainformācija pacientei

13. Pakalpojumu nodrošināšana grūtniecei ar iepriekš pastāvošām psihiskās veselības problēmām: klīniskais ceļšklīniskā ceļa shēmainformācija pacientei

16. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana, t.sk. farmakoterapija, grūtniecības laikā: algoritms, algoritma shēma

 

Pēcdzemdību septiskās saslimšanas

17. Bakteriālā sepse grūtniecības laikā: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacienteipielikums (agrīnas trauksmes skala – ATSD)

14. Bakteriāla sepse grūtniecības laikā – klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

Papildus skatīt arī: agrīnas trauksmes skala (ATSD)

18. Bakteriāla sepse pēc dzemdībām: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacienteipielikums (agrīnas trauksmes skala – ATSD)

15. Bakteriāla sepse pēc dzemdībām – klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

Papildus skatīt arī: agrīnas trauksmes skala (ATSD)

Grūtnieces kolapss. Grūtnieces kardiopulmonārā reanimācija

19. Dziļo vēnu trombozes un plaušu artēriju trombembolijas novēršana un ārstēšana grūtniecības laikā un pēc dzemdībām: algoritms (teksta versijashematiskā versija), algoritma shēmainformācija pacientei

16. Dziļo vēnu tromboze/plaušu artērijas trombembolijas riska izvērtējums grūtniecības laikā, profilakse: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

20. Dziļo vēnu tromboze (DzVT) / Plaušu artēriju trombembolija (PATE): diagnostika, taktika: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

 

21. Masīva, dzīvību apdraudoša plaušu artēriju trombembolija (PATE): algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

 

22. Grūtnieces kardiopulmonālā reanimācija (KPR): algoritmsalgoritma shēma

 

23. Peri mortem ķeizargrieziens (PMĶG): algoritmsalgoritma shēma

 

24. Asiņošana grūtniecības laikā (AGL): algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

17. Asiņošana grūtniecības laikā: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

25. Pēcdzemdību asiņošana (PDA): algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

18. Pēcdzemdību asiņošanas un masīva asins zuduma aizvietošanas principi dzemdniecībā: klīniskais ceļš, klīniskā ceļa paskaidrojumi (pēcdzemdību asiņošanamasīvs asins zudums), informācija pacientei

26. Masīva asins zuduma (MAS) aizvietošanas principi dzemdniecībā: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacientei

 

27. Smaga hipertensija grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā - neatliekama rīcība un profilakse

19. Kritiski slimas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces aprūpes nodrošināšana: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojumsinformācija pacientei

 Papildus skatīt arī:

peri mortem ķeizargrieziena algoritms un shēma

grūtnieces kardiopulmonālās reanimācijas algoritms un shēma

augļūdens embolija

28. Neatliekama palīdzība eklampsijas lēkmes gadījumā

 

29. Mātes kolapss, diferenciāldiagnostika: algoritmsalgoritma shēmainformācija pacienteipielikums (agrīnas trauksmes skala – ATSD)

 

30. Sirds slimības un grūtniecība: algoritmsalgoritma shēma

20. Sirds slimības un grūtniecība: klīniskais ceļšklīniskā ceļa paskaidrojums

 

Indikatori

Indikatori perinatālā perioda aprūpes jomā

Autoru kolektīvs (2019.g)

 

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

BĒRNU (SĀKOT AR NEONATĀLO PERIODU) APRŪPES JOMĀ, 2019.

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Endokrīno slimību agrīna diagnostika bērniem

1.Augšanas traucējumi: algoritmsalgoritma shēma

1. Augšanas traucējumi bērniem: klīniskais ceļšklīniskā ceļa shēma

2. Vairogdziedzera slimības: algoritmsalgoritma shēma

2. Vairogdziedzera slimības: klīniskais ceļšklīniskā ceļa shēma

3. Dzimumnobriešanas traucējumi: algoritmsalgoritma shēmapielikums: dzimumnobriešanas stadijas pēc I.M.Tannera

3. Dzimumnobriešanas traucējumi: klīniskais ceļšklīniskā ceļa shēma

4. Cukura diabēts: algoritmsalgoritma shēma

4. Cukura diabēts

Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un stacionārā

5. Celiakijas diagnostikas algoritms primārā aprūpē un specializētā klīnikā: algoritmsalgoritma shēma

5. Celiakijas diagnostikas klīniskais ceļš

 

6. Govs piena olbaltuma alerģija zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam

6. Govs piena olbaltuma alerģija zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam

Bērnu ar drudzi izvērtēšana ambulatorajā un stacionārajā etapā. Smagu bakteriālu infekciju un sepses vadība bērniem

7. Drudža vadība bērniem ambulatorā etapā

7. Drudža vadība bērniem ambulatorā etapā

8. Drudža vadība bērniem stacionārā etapā

8. Drudža vadība bērniem stacionārā etapā

9. Sepse un septiskais šoks bērniem: algoritmsalgoritma shēma

9. Sepse un septiskais šoks bērniem: klīniskais ceļšklīniskā ceļa shēma

Akūtu augšējo un apakšējo elpceļu infekciju diagnostika un ārstēšana bērniem

10.-11. Akūts epiglotīts, laringīts, bronhiolīts un sadzīvē iegūta pneimonija (SIP)

10.-13. Akūts epiglotīts, laringīts, bronhiolīts un sadzīvē iegūta pneimonija (SIP)

Sirds patoloģiju agrīna diagnostika bērniem

12. Dzīvību apdraudoši sirds ritma traucējumi bērniem: garā QT sindroms: algoritmsalgoritma shēma

14. Bērns ar garā QT sindromu

 

13. Arteriālā vada atkarīgo sirdskaišu diagnostika

15. Arteriālā vada atkarīgo sirdskaišu diagnostika

Sevišķi maza svara bērnu aprūpe

14. Sevišķi maza un ļoti maza svara bērnu aprūpe: algoritmsalgoritma shēma

16. Sevišķi maza svara bērnu aprūpe: klīniskais ceļš.

Pielikumi:

anamnēze

grūtnieces ar priekšlaicīgu dzemdību risku hospitalizācija

termoregulācijas uzturēšana sevišķi zema dzimšanas svara bērniem

informācija vecākiem par priekšlaikus dzimušu bērnu

Jaundzimušo stabilizācija un transports

15. Jaundzimušo primārā reanimācija un atbalsts dzimšanas brīdī

 

16. Hipoglikēmijas kontrole, koriģēšana un diagnostika riska grupas jaundzimušajiem: algoritmsalgoritma shēma

17. Hipoglikēmijas diagnostika un korekcija jaundzimušajiem:

riska grupas asimptomātiski jaundzimušie, jaunāki par 48 stundām

 - slimi un/vai simptomātiski jaundzimušie

asimptomātiski jaundzimušie, vecāki par 48 stundām

17. Terapeitiskā hipotermija jaundzimušajiem ar hipoksiski išēmisku encefalopātiju: algoritmsalgoritma shēma.

Pielikumi:

protokols par jaundzimušā atbilstību terapeitiskās hipotermijas kritērijiem

sākotnējās atbalsta terapijas un novērošanas protokols

hipotermijas procedūras laikā veikto izmeklējumu rezultāti

18. Jaundzimušais ar hipoksiski išēmisku encefalopātiju (HIE)

Indikatori

1. Kvalitātes indikatori bērniem ar cukura diabētu

2. Kvalitātes indikatori bērniem ar augšanas traucējumiem

3. Kvalitātes indikatori bērniem ar dzimumnobriešanas traucējumiem

4. Kvalitātes indikatori bērniem ar vairogdziedzera saslimšanām

5. Kvalitātes indikatori “Govs piena olbaltuma alerģija zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam”

6. Kvalitātes indikatori “Celiakijas diagnostika un ārstēšana primārajā aprūpē un specializētā klīnikā”

7. Kvalitātes indikatori bērniem ar drudzi ambulatorā etapā

8. Kvalitātes indikatori bērniem ar drudzi, sepsi un septisku šoku stacionārā etapā

9.-12. Kvalitātes indikatori “Akūtu augšējo un apakšējo elpceļu infekciju diagnostika un ārstēšana bērniem”

13. Kvalitātes indikatori “Arteriālā vada atkarīgo sirdskaišu diagnostika”

14. Kvalitātes indikatori “Dzīvību apdraudoši sirds ritma traucējumi bērniem: garā QT sindroms”

15. Kvalitātes indikatori sevišķi maza un ļoti maza svara bērnu aprūpē

16. Jaundzimušo reanimācijas algoritma kvalitātes indikatori

17. Kvalitātes indikatori algoritmam “Hipoglikēmijas kontrole, koriģēšana un diagnostika riska grupas jaundzimušajiem”

18. Kvalitātes indikatori jaundzimušajiem ar vidēji smagu un smagu HIE (hipoksiski išēmisku encefalopātiju), kuri saņēmuši terapeitisko hipotermiju (TH)

Izstrādātājs: “Rīgas Stradiņa universitāte” (NVD un RSU 17.07.2018. līgums Nr.2-2153-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā). Darba grupas vadītāja: asoc. prof. J.Pavāre.

BĒRNU (SĀKOT AR NEONATĀLO PERIODU) APRŪPES JOMĀ, 2023.

Tēma

Juvenīlais idiopātiskais artrīts

Iekaisīgas zarnu slimības

Priekšlaikus dzimuši bērni

Bronhiālās astma

Izstrādātājs: VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (21.12.2022. Līgums ar VM Nr. 01-32.4.3.2/215 Par klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un kvalitātes indikatoru izstrādi onkoloģijā un bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā iepirkuma priekšmeta 4. daļai “Pakalpojuma izpilde bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā”. Darba grupas vadītāja: J.Pavāre.

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

 

ONKOLOĢISKO SLIMĪBU JOMĀ, 2023.

Izstrādātājs: Latvijas Ārstu biedrība (VM un LĀB 01.12.2022. Līgums Nr. 01-32.4.3.2/199 Par klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un kvalitātes indikatoru izstrādi onkoloģijā un bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā iepirkuma priekšmeta 1. daļai “Pakalpojuma izpilde onkoloģijas jomā”). Autori norādīti katra dokumenta titullapā. 

Ļaundabīgo audzēju recidīvu primārā un sekundārā diagnostika 

Ādas vēzis (izņemot melanomu) (C44) 

 

Nieru šūnu karcinoma (C64) 

 

Nieres bļodiņas, urīnvada, urīnpūšļa vēzis (C65, C66, C67) 

 

Aizkuņģa dziedzera vēzis (C25) 

 

Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs (C54) 

Olnīcu vēzis (C56)  

 

Centrālās nervu sistēmas audzēji (C71, C72)  

 

Vairogdziedzera vēzis (C73) 

 

Ādas melanoma (C43)  

 

Aknu, žultsceļu un žultspūšļa ļaundabīgi audzēji (C22, C23, C24) 

 

Lūpu, mutes dobuma un rīkles mutes daļas ļaundabīgi audzēji (C00-C10) 

 

Sarkoma (dažādas lokalizācijas) 

 

Rīcība pie “sarkanā karoga” simptomiem, kas liecinātu par audzējiem un akūtām hematoonkoloģiskām saslimšanām, kurus nepieciešams tūlītēji nosūtīt uz stacionāru ārstniecības iestādi 

 

Kaulaudu biopsijas veikšana Latvijā 

 

Onkoloģisko pacientu nosūtīšana uz rehabilitāciju vai paliatīvo aprūpi 

 

Paliatīvās aprūpes nodrošināšana dienas stacionārā, stacionārā un pacienta dzīvesvietā 

 

 

ONKOLOĢISKO SLIMĪBU JOMĀ, 2020.

Izstrādātājs: personu apvienība “Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Ārstu biedrība” (NVD un RSU/LĀB 20.08.2018. Līgums Nr. 2-2252-2018 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi onkoloģisko slimību jomā). Darba grupas vadītāja: Asoc. prof. Dace Baltiņa. 

Klīniskie algoritmi

Klīniskie (pacientu) ceļi

Kvalitātes indikatori

Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu vizuālā diagnostika

1. Krūts vēža (C50) diagnostikas algoritms

1. Krūts vēža (C50) diagnostikas klīniskais ceļš

1. Krūts vēža (C50) diagnostikas kvalitātes indikatori

2. Plaušu ļaundabīga audzēja (C34) diagnostikas algoritms

2. Plaušu ļaundabīga audzēja (C34) diagnostikas klīniskie ceļi

2. Plaušu ļaundabīga audzēja (C34) diagnostikas kvalitātes indikatori

3. Priekšdziedzera (prostatas) vēža (C61) diagnostikas algoritms

3. Priekšdziedzera (prostatas) vēža (C61) diagnostikas klīniskais ceļš

3. Priekšdziedzera (prostatas) vēža (C61) diagnostikas kvalitātes indikatori

4. Resnās un taisnās zarnas (kolorektālā) vēža (C18-C20) diagnostikas algoritms

4. Resnās un taisnās zarnas (kolorektālā) vēža (C18-C20) diagnostikas klīniskais ceļš

4. Resnās un taisnās zarnas (kolorektālā) vēža (C18-C20) diagnostikas kvalitātes indikatori

5. Kuņģa vēža (C16) diagnostikas algoritms

5. Kuņģa vēža (C16) diagnostikas klīniskais ceļš

5. Kuņģa vēža (C16) diagnostikas kvalitātes indikatori

Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu terapija

6. Ādas ļaundabīga audzēja (C44) terapijas algoritmi

6. Ādas ļaundabīga audzēja (C44) terapijas klīniskais ceļš

 

 

 

 

6. Latvijā biežāk sastopamo audzēju primārās un metastāžu terapijas kvalitātes indikatori

7. Ādas melanomas (C43) terapijas algoritmi

7. Ādas melanomas (C43) terapijas klīniskais ceļš

8. Krūts vēža (C50) terapijas algoritmi

8. Krūts vēža (C50) terapijas klīniskais ceļš

9. Plaušu vēža (C34) terapijas algoritmi

9. Plaušu vēža (C34) terapijas klīniskais ceļš

10. Priekšdziedzera (prostatas) vēža (C61) terapijas algoritmi

10. Priekšdziedzera (prostatas) vēža (C61) terapijas klīniskais ceļš

11. Resnās un taisnās zarnas (kolorektālā) vēža (C18-C21) terapijas algoritmi

11. Resnās un taisnās zarnas (kolorektālā)  vēža (C18-C21) terapijas klīniskais ceļš

12. Kuņģa vēža (C16) terapijas algoritmi

 

Vēža slimnieku dinamiskā novērošana

13. Vēža slimnieku dinamiskā novērošanas algoritms

12. Vēža slimnieku dinamiskās novērošanas klīniskais ceļš

7. Latvijā biežāk sastopamo audzēju dinamiskās novērošanas kvalitātes indikatori

Vēža izraisītu sāpju terapija

14. Vēža izraisītu sāpju terapijas algoritms

13. Vēža izraisītu sāpju terapijas klīniskais ceļš

8. Aprūpes kvalitātes indikatori pacientiem ar vēža izraisītām sāpēm

Vēža slimnieku rehabilitācija

15. Psihosociālā rehabilitācija onkoloģijā, algoritms

14. Psihosociālā rehabilitācija onkoloģijā, klīniskais ceļš

9. Vēža slimnieku psihosociālās rehabilitācijas kvalitātes indikatori

 

 

 

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

HEMATOONKOLOĢIJAS JOMĀ, 2023.

Tēma

Hroniska limfoleikoze

Hroniska mieloleikoze

Limfoma

Mieloma

Kvalitātes indikatori

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

Izstrādātājs: SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (NVD un RAKUS 31.12.2022. Līgums Nr. 01-32.4.3.2/222 Par klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un kvalitātes indikatoru izstrādi onkoloģijā un bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā iepirkuma priekšmeta 3. daļai Pakalpojuma izpilde hematoonkoloģijas jomā. Darba grupas vadītāja: S.Lejniece.

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

KLĪNISKIE ALGORITMI, PACIENTU CEĻI UN INDIKATORI

Bērnu GARĪGĀS (PSIHISKĀS) VESELĪBAS JOMĀ, 2021.

Tēma

Autiskā spektra traucējumu (AST) agrīna diagnostika un ārstēšana

Klīniskais algoritms

Klīniskais ceļš un shēma

Ēšanas traucējumu diagnostika un ārstēšana bērniem un pusaudžiem

Klīniskais algoritms

Klīniskais ceļš un shēma

Neirālās attīstības traucējumu agrīnā diagnostika un ārstēšana

Klīniskais algoritms un shēma

Klīniskais ceļš un shēma

Suicidāla un nesuicidāla paškaitējuma diagnostika un terapija bērniem un pusaudžiem

Klīniskais algoritms

Klīniskais ceļš un shēma

Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) diagnostika un ārstēšana bērniem un pusaudžiem

Klīniskais algoritms un shēma

Klīniskais ceļš un shēma

Indikatori.

Indikatori bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomā.

Izstrādātājs: Latvijas Ārstu biedrība (NVD un LĀB 22.01.2020. Līgums Nr.2-68-2020 Par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi bērnu garīgās (psihiskās) veselības jomā). Darba grupas vadītājs: Ņ.Bezborodovs.

BĒRNU PSIHISKĀS (GARĪGĀS) VESELĪBAS JOMĀ, 2023.

Tēma

Vielu un procesu atkarības

Tiki un Tureta sindroms (TTS)

Trauksmes spektra traucējumi

Uzvedības traucējumi

Obsesīvi kompulsīvi traucējumi (OKT)

Kvalitātes indikatori

Izstrādātājs: SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs” (08.09.2022. Līgums ar VM Nr. 01-32.4.3.2/133 “Klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un kvalitātes indikatoru izstrāde onkoloģijā, bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes un bērnu psihiskās (garīgās) veselības aprūpes jomās” (iepirkuma identifikācijas Nr. VM 2022/22/ESF) iepirkuma priekšmeta 5.daļai “Pakalpojuma izpilde bērnu psihiskās (garīgās) veselības jomā”). Darba grupas vadītājs: Ņ.Bezborodovs.

KLĪNISKAIS ALGORITMS – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai

KLĪNISKAIS CEĻŠ - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.

INDIKATORI - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem (ietver indikatora aprēķināšanas metodi, informāciju par indikatora avotu, indikatora kontroli un interpretāciju).

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”)

KLĪNISKIE ALGORITMI UN PACIENTU CEĻI 

COVID-19 INFEKCIJAS JOMĀ, 2022.

Tēma

Covid-19 pārslimojušo pacientu dinamiskā novērošana

Agrīnas skābekļa terapijas nodrošināšana Covid-19 pacientiem

Dokumenti izstrādāti Nacionālā veselības dienesta vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros (projekts Nr.9.2.3.0./15/I/001 „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”). Izstrādātājs: personu apvienība SIA “Salvum TD aprūpe un izglītība” (12.08.2022. Līgums Nr. 01-32.4.3.2/129 Vispārējās aprūpes māsu kompetencē ietilpstošās pacientu aprūpes klīnisko algoritmu un kvalitātes indikatoru izstrāde). Autori norādīti katra dokumenta ievaddaļā.

KLĪNISKIE ALGORITMI UN INDIKATORI

VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSU DARBĪBAS JOMĀ, 2023.

Brūču aprūpe pediatriskajā aprūpē:

Brūču aprūpe vispārējā aprūpē:

Centrālo vēnu katetru aprūpe pediatriskajā aprūpē:

Centrālo vēnu katetru aprūpe vispārējā aprūpē:

Pacienta novērtēšana pediatriskajā aprūpē:

Pacienta novērtēšana vispārējā aprūpē:

Perifēro vēnu katetru aprūpe pediatriskajā aprūpē:

Perifēro vēnu katetru aprūpe vispārējā aprūpē:

Perifēro vēnu katetru ievade pediatriskajā aprūpē:

Perifēro vēnu katetru ievade vispārējā aprūpē:

Pozicionēšana pediatriskajā aprūpē:

Pozicionēšana vispārējā aprūpē:

Urīnpūšļa katetra aprūpe pediatriskajā aprūpē:

Urīnpūšļa katetra aprūpe vispārējā aprūpē:

Urīnpūšļa katetra ievade pediatriskajā aprūpē:

Urīnpūšļa katetra ievade vispārējā aprūpē:

Klīniskais algoritms – standartizēts secīgu darbību apraksts, kur katra nākamā darbība ir atkarīga no iepriekšējās darbības rezultāta un kas kalpo veselības aprūpes problēmas risināšanai.

Klīniskais ceļš - konkrētām pacientu grupām definēts un strukturēts multidisciplinārs veselības aprūpes organizēšanas plāns, kura ietvaros tiek definēti sasniedzamie mērķi, darbību pēctecība, sadarbība un koordinācija starp dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un starp dažādām ārstniecības iestādēm, kā arī citām veselības aprūpes nodrošināšanā iesaistītajām iestādēm ar mērķi standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabot tās rezultātus un samazināt izmaksas.  

Indikatori - paredzēti, lai novērtētu ārstniecības procesa kvalitāti un atbilstību klīniskajām vadlīnijām, izstrādātajiem klīniskajiem ceļiem vai klīniskajiem algoritmiem.

Informācija par projektu:

https://www.vm.gov.lv/lv/tiklu-attistibas-vadlinijas-un-kvalitates-sistema-sam-923  

https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-923pasakuma-projekts/