SPKC direktora vietniece Ilona Liskova

Ilona Liskova

Direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos
ilona.liskova [at] spkc.gov.lv

Izglītība:

2006. – 2009.  - Latvijas Universitāte, EVF Maģistra studiju programma „Sabiedrības vadība”. Diploms/ Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

1987. – 1993. -  Mečnikova Sanktpēterburgas valsts medicīnas akadēmija. Diploms / Higiēnas ārsts, epidemiologs; profilaktiskās medicīnas lieta

1977–1987 - Kaigu vidusskola (iegūta vispārējā vidējā izglītība)

Profesionālā darbība:

21.03.2016. - Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos

01.10.2007. - 18.03.2016. - Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta vadītāja, Veselības inspekcijas vadītāja vietniece plānošanas un attīstības jautājumos - departamenta direktore

02.12.1997. – 30.09.2007. - Valsts Sanitārās inspekcijas Vecākā inspektore, daļas vadītāja vietniece, daļas vadītāja

19.02.1996 – 01.12.1997. - Jelgavas vides veselības centra higiēnas ārsts

Cita pieredze:

26.08.2013. - 18.12.2013. Lietišķā angļu valoda veselības nozares politikas plānotājiem un īstenotājiem (A2 līmenis)

26.08.2013. - 18.12.2013. Mūsdienīgas uzraudzības teorijas un metodikas pielietošana veselības nozares uzraudzības procesā iesaistīto personu darbā

11.12.2012. Risku vadība pacientu drošības nodrošināšanai - risku identifikācija, risku faktori, reaktīva un proaktīva analīze, risku novērtēšana, reaģēšana.

10.09.2010. Drošības datu lapās sniegtās informācijas pārbaude. Nepieciešamo datu ieguves iespējas

22.03.2005. Produktu atsaukšana un izņemšana no apgrozības

27.06.2012. LVS EN ISO/IEC 17020 “Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu” standarta piemērošana

01.06.2011. Vadības sistēmas iekšējais audits atbilstoši starptautiskajiem standartiem

15., 29.04.2010. Kvalitātes vadības sistēmas iekšējo auditoru apmācība

14.03.2013. Darba izpildes plānošana: individuālo mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšana NEVIS

26.05.2010. Statistiskās informācijas ieguve un izmantošana

04.11.2011. Administratīvā regulējuma radītās izmaksas un to novērtēšanas veidi administratīvo procedūru vienkāršošanas un administratīvā regulējuma izmaksu samazināšanas aspektā

15.10.2014. - 05.11.2014. Līderu personības attīstības programma

12.06.2008. Konference: Visaptverošā kvalitātes vadība veselības aprūpē

28.03.2014. Konference: Efektīva primārā veselības aprūpe mūsdienu Eiropā

28.11.2008. Konference: Sabiedrības veselība Latvijā

31.10.2013. Konference: Kvalitatīva veselības aprūpe. Latvija Eiropā

07.11.2008. Konference: Bērnu traumatisms Latvijā – statistika, problēmas, profilakse

30.03.2015. - 31.03.2015. Austrumu partnerības konference „Tuberkuloze un tās multirezistence”

12.05.2015. - 13.05.2015. Konference: „Es un mana veselība – nojaucot robežas”.

Datorprasmes: 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, Outlook

Valodu prasmes:

latviešu valoda - augstākais līmenis;

angļu valoda - vidējais līmenis;

krievu valoda - dzimtā.

Cita saistītā informācija:

Apbalvojumi:

Veselības ministrijas ATZINĪBAS RAKSTS 2012.gadā par ilggadīgu darbu veselības nozarē un izcilu darba pienākumu izpildi, izveidojot veselības nozares uzraudzības sistēmu