Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta - pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas).

Teritorijas ar visaugstāko saslimstības līmeni, kurās 2020.gadā tiek nodrošināta bērnu bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu tika noteiktas, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 5 gadu periodā (2015.-2019.gadā).

Nr. p.k. Teritorijas nosaukums

Vidējais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

(2015. — 2019. g.)

Bērnu skaits teritorijā (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati*)
1 Pāvislostas novads 137,6 427
2 Alsungas novads 103,6 230
3  Dundagas novads 98,8 662
4 Kuldīgas novads 74,6 4510
5 Skrundas novads 66,1 846
6 Vaiņodes novads 50,3 466
7 Rojas novads 49,6 528
8 Pārgaujas novads 32,0 719
9 Nīcas novads 48,9 531
10 Talsu novads 43,5 5489
11 Ventspils novads 49,7 2182
12 Priekules novads 56,5 987
13 Kandavas novads 32,1 1491
14 Engures novads 33,5 1241
15 Līgatnes novads 29,9 570
16 Durbes novads 36,6 462
17 Aizputes novads 44,5 1614
18 Grobiņas novads 34,7 1740
19 Jaunpiebalgas novads 28,0 380
20 Jaunpils novads 26,2 428
21 Rucavas novads 50,2 234
22 Neretas novads 28,3 478
23 Mālpils novads 23,3 698
24 Priekuļu novads 23,0 1458
25 Ķeguma novads 22,1 1003
26 Baldones novads 22,1 1306

*https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzrakst/IRG040.px/table/tableViewLayout1/

Ja bērna deklarētā dzīvesvieta atrodas sarakstā minētā teritorijā, bērns var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu.

2020. gadā turpināsies arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija.

Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir endēmiskajā teritorijā.

Visi bērni (minētajā vecuma grupā), kuriem ir deklarēta dzīves vieta kādā no endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, neatkarīgi no tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse.

Tomēr atbilstoši noteikumu Ministru kabineta noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" 23.11 punktam, ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir ārpus norādītās teritorijas, nevar veikt sava pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta deklarētā dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus, pēc iepriekšējās saskaņošanas, vakcinē tie ģimenes ārsti, kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.

Piemērs 1: Gadījumā, ja bērna deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Un, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, dodoties pie sava ģimenes ārsta, bērns var saņemt bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu.

Piemērs 2: Gadījumā, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta Rīgā, bet viņa deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, tas nozīmē, ka bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Tomēr bērna vakcināciju nevarēs veikt bērna ģimenes ārsts, kura ārsta prakse atrodas Rīgā. Bērna vakcinācija ar valsts apmaksāto vakcīnu būs jāveic pie kāda no ģimenes ārstiem, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, iepriekš šo vizīti saskaņojot.

Plašāka informācija par ģimenes ārstu prakšu atrašanās vietām Latvijā Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Vakcināciju nosaka Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" un šo noteikumu 23.12. punkts.

Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts.