Ziņojums ir paredzēts izglītības, sociālo aprūpes iestāžu un citu institūciju vadītājiem, lai elektroniski aizpildītu ziņojumu par grupālu saslimšanas gadījumu, kad vismaz diviem izglītojamiem, iemītniekiem vai darbiniekiem parādījušies identiski vai līdzīgi akūtas infekcijas simptomi – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi.  

Ziņojumu var iesniegt latvija.gov.lv portālā.  

Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota epidemioloģiskajā uzraudzībā, profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšanas nolūkā, lai novērstu sabiedrības veselības apdraudējuma riskus. 

Pēc ziņojuma saņemšanas SPKC epidemiologs sazināsies ar ziņojuma iesniedzēju, lai vienotos par tālāko rīcību. Ja rodas jautājumi par iespējamu grupālu saslimšanas gadījuma ziņošanu, lūdzu sazināties ar SPKC pa tālruni 67271738

Par programmu “Unplugged”

“Unplugged” ir sociālās ietekmes atkarību profilakses programma īstenošanai skolās, kas apvieno skolēnu izglītošanu par atkarību izraisošām vielām ar dzīves prasmju attīstīšanu ar mērķi  novērst vai attālināt vecumu, kad jaunieši uzsāk atkarību izraisošo vielu lietošanu.

Programma UNPLUGGED ir izstrādāta Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības programmas (Granti: Nr. SPC 2002376 un Nr. SPC 2005312) ietvarā, projekta EU-DAP[1] īstenošanas laikā. Tā tika izstrādāta, ieviesta un novērtēta pētījumā septiņās Eiropas valstīs: Beļģijā, Vācijā, Spānijā, Grieķijā, Itālijā, Austrijā un Zviedrijā.

Programma paredz 12 izglītojošas nodarbības 12-14 gadus veciem izglītojamajiem, īstenošanai reizi nedēļā viena mācību gada laikā. Nodarbību temati ir šādi:

 1. Ievads par “Unplugged”– ievads par programmu, nodarbību norises noteikumi, zināšanu pārskatīšana par atkarību izraisošām vielām;
 2. Būt vai nebūt grupā – grupas ietekmes un grupas gaidu noskaidrošana;
 3. Alkohols, risks un aizsardzība – informācija par dažādiem atkarību izraisošo vielu lietošanu ietekmējošiem faktoriem;
 4. Kam tu tici? Un vai tas pamatojas faktos – informācijas kritiskā vērtējuma veicināšana, pārdomas par atšķirībām starp pašu viedokli un faktiskajiem datiem, normu koriģēšana;
 5. Smēķēšana: esi informēts (-a) – informācija par smēķēšanas sekām, paredzamo un reālo seku diferenciāciju un īstermiņa un ilgtermiņa sekām;
 6. Izpaudies! – adekvāta emociju paušana, nošķirot verbālo un neverbālo saziņu;
 7. Uzdrīksties, iestājies! – pārliecinātības un cieņas pret citiem veicināšana;
 8. Ballīšu karalis vai karaliene – pozitīvo īpašību atpazīšana un novērtēšana, pozitīvu atgriezenisko saikņu pieņemšana, praktizēšana un pārdomas par saziņu ar citiem;
 9. Narkotikas: esi informēts (-a) – informācija par atkarību izraisošo vielu lietošanas pozitīvo un negatīvo ietekmi;
 10. Paņēmieni, kā tikt galā – negatīvo sajūtu paušana, vājo īpašību pārvarēšana;
 11. Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana – strukturēta problēmu risināšana, radošās domāšanas un paškontroles veicināšana;
 12. Mērķu noteikšana – ilgtermiņa un īstermiņa mērķu noteikšana, atgriezeniskā saite par programmu un programmas ietvaros īstenoto[2].

Programmas īstenošanai skolā ir pieejami sekojoši materiāli (tikai elektroniskā formātā):

Rokasgrāmata skolotājiem programmas 12 nodarbību vadīšanai, kas satur detalizētas norādes par katras nodarbības vadīšanu un īstenojamajām aktivitātēm.

Skolēnu burtnīca, kas satur dažādus uzdevumus, kas skolēniem programmas nodarbību laikā ir jāisteno. Burtnīcas lapas var tikt izdrukātas uz katru nodarbību un izdalītas katram sklēnam.

Plakāts-puzle, izmantošani nodarbībās, atbilstoši norādēm skolotāju rokasgrāmatā

47 kartīšu komplekts izmantošanai programmas nodarbību laikā, atbiltoši norādēm, kas iekļautas skolotāju rokasgrāmatā

Rekomendācijas skolotājiem programmas īstenošanai, kas gūtas balstoties uz secinājumiem no programmas pilotēšanas 2021./2022. mācību gadā 20 Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Norādes vecāku darbnīcu īstenošanai. Programma var tik īstenota ar vai bez vecāku iesaistīšanas. Darbnīcas paredz trīs tikšanās reizes ar vecākiem, kuru bērni apgūst programmas 12 nodarbības.

Programmas  adaptēšana un pilotēšana Latvijā nodrošināta laika posmā no 2021. līdz 2023. gadam pēc Latvijas Republikas Veselības ministrijas pasūtījuma.

Programmas pilotēšanas ziņojums

Programmas metodisko materiālu tulkošanu, adaptēšanu un pilotēšanu Latvijā nodrošināja uzņēmums SIA „Divi gani” ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.


[1] https://www.eudap.net/

[2] UNPLUGGED Skolotāja rokasgrāmata. EU-DAP programma, atkarību izraisošo vielu profilakse Eiropā. 2007, Turīna: EU-DAP pētījums. 6.-12.lpp.

Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes standarti (turpmāk – EDPQS) ​​nodrošina principu kopumu, kas palīdz izstrādāt un novērtēt narkotiku profilakses kvalitāti. Tie piedāvā visaptverošu resursu, kurā izklāstīti visi narkotiku profilakses pasākumu elementi. Izmantojot Eiropas Savienības finanšu instrumentus, EDPQS ​​izstrādāja Eiropas Profilakses standartu partnerība, tostarp starptautiska grupa, kuru veidoja pētnieki, politiķi un praktiķi.  “Partnerību” uzņēmās pārskatīt un sintezēt informāciju par eksistējošiem starptautiskiem un nacionāliem standartiem, kā arī projektā konsultējās ar vairāk nekā 400 speciālistiem sešās Eiropas valstīs. EDPQS ​​ir pirmais Eiropas atskaites punkts augstas kvalitātes narkotiku profilaksē, kas ietver zinātniskus pierādījumus un praktisko pieredzi.

EDPQS būs nozīmīgs instruments jebkurai darbībai, kuras mērķis ir novērst, aizkavēt vai samazināt narkotiku lietošanu, vai tās negatīvās sekas visā dzīves laikā iedzīvotājiem kopā, sabiedrības grupām un indivīdiem. Šādas darbības varētu novērst legāli pieejamo vielu (piemēram, alkohola, tabakas), nelegālo narkotiku, medikamentus vai jebkuru citu psihoaktīvu vielu lietošanu kopumā.

 Saskaņā ar EDPQS augstas kvalitātes profilakses pasākumi it tādi, kas:

 • atbilst mērķa populācijai;
 • ir ētiski;
 • ir uz pierādījumiem balstīti;
 • spēj sniegt pierādījumus;
 • ir ekonomiski lietderīgi;
 • iespējami;
 • ilgtspējīgi.

Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes standarti: īsa rokasgrāmata

Izdevuma mērķis ir sniegt praktisku informāciju par novēršanas kvalitātes standartiem ārpus Eiropas Savienības. Rokasgrāmatā iekļauts narkotiku prevencijas cikla astoņu posmu apraksts un pašnovērtējuma veidlapa, kura noderēs, plānojot un īstenojot preventīvos pasākumus. Šis materiāls ir paredzēts praktizējošiem ārstiem un narkotiku profilakses jomā strādājošajiem.

Prezentācija: Starptautiskie standarti narkomānijas profilaksē

Prezentācija: Eiropas narkomānijas profilakses kvalitātes standartu izmantošana

Izdales materiāls: kvalitātes standartu izmantošana profilakses intervenču stipro un vājo pušu noteikšanā

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) apkopotā informācija par situāciju ES valstīs, tai skaitā arī Latvijā veiktais pētījums atklāj, ka narkotisko un psihotropo vielu lietošanas līmenis izklaides vietu apmeklētāju vidū ir augstāks nekā katras valsts iedzīvotāju vidū kopumā.

Pētījuma rezultāti apstiprina, ka brīvdabas izklaides pasākumos (koncertos, festivālos) ir visaugstākais psihoaktīvo vielu lietošanas līmenis jauniešu vidū, un tas sakrīt ar pieņēmumu, ka ne tikai legālo, bet arī nelegālo apreibinošo vielu lietošanas kultūra jauniešu vidū ir kļuvusi par neatņemamu izklaides pasākumu uzvedības normu.

Speciālisti, balstoties uz pētījuma rezultātiem un citu valstu piemēriem, ir izstrādājuši ieteikumus narkotisko un psihotropo vielu izplatības ierobežošanai, un to lietošanas rezultātā izraisīto veselības traucējumu (slimīgas izpausmes vai novirzes organisma darbībā) samazināšanai izklaides vietās.

Ieteikumi paredzēti:

 • politikas veidotājiem;
 • klubu īpašniekiem un publisko izklaides pasākumu organizētājiem;
 • par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajām personām.

Ieteikumu mērķis ir:

 • ierobežot narkotisko un psihotropo vielu ienešanu, izplatīšanu un lietošanu izklaides vietās;
 • radīt drošu vidi visiem izklaides vietu apmeklētājiem;
 • samazināt psihoaktīvo vielu lietošanas rezultātā izraisītos veselības traucējumus un negadījumu risku.

Ieteikumi no narkotiskajām un psihotropajām vielām brīvas un drošas vides radīšanai izklaides vietās

Informatīvais buklets "Sintētiskie opioīdi-fentanili" paredzēts kā informatīvs materiāls speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jaunajām psihoaktīvajām vielām (sintētiskajiem opioīdiem).

Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra un Iekšlietu ministrijas speciālistiem ir izstrādājusi:

Minētie ieteikumi satur praktisku informāciju gan par cilvēku tirdzniecības problemātiku, gan iespējamo ārstniecības personas rīcību, atpazīstot iespējamo cilvēku tirdzniecības upuri.