Veselības ministrijas izstrādātā veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija paredz izstrādāt un uzturēt veselības aprūpes rezultatīvo rādītāju un indikatoru klāstu ārstniecības iestāžu darbības un rezultātu analīzei un salīdzināšanai nacionālajā līmenī un Eiropas un starptautiskā vidē, kā arī uzkrāt datus par rezultatīvajiem  rādītājiem un indikatoriem un veikt datu analīzi nacionālā līmenī.

Ņemot vērā šos uzdevumus, SPKC ir uzsācis veselības aprūpes rezultatīvo rādītāju atlasi, rādītāju aprēķināšanas metodoloģijas aprakstīšanu un šo rādītāju aprēķināšanu atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai.