NVVST logo

Lai sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam izvirzīto mērķu īstenošanu un veicinātu izglītības iestāžu iesaisti skolēnu un skolas darbinieku veselības veicināšanā 2015. gadā Slimību profilakses un kontroles centrs atjaunoja Veselību veicinošo skolu kustību un izveidoja Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu.  Tīkla darbības attīstīšanas un koordinācijas veicināšanai Slimību profilakses un kontroles centrs ir izveidojis konsultatīvu institūciju – Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla padomi (turpmāk – Padome), kurā darbojas pārstāvji no Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības un vecāku nevalstisko organizāciju konsorcija “Latvijas Vecāku forums”.   

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā var iesaistīties  vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu, un pirmsskolas izglītības iestādes, kuras vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus, aizpilda pieteikuma anketu un apņemas strādāt pie Veselību veicinošām izglītības iestādēm noteikto kritēriju izpildes.

Lai kļūtu par Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībnieci, izglītības iestādei ir:

1. Jāizveido Veselību veicinošās skolas padome (to var integrēt Skolas padomes sastāvā, ja tāda jau ir izveidota un darbojas), iekļaujot tās sastāvā skolas direktoru, no sava vidus deleģēto Veselību veicinošās skolas koordinatoru, vecāku pārstāvi, skolēnu pārstāvi.

2. Jāveic aktivitātes, lai atbilstu visiem apstiprinātajiem Pamata kritērijiem.

3. Jāveic aktivitātes, lai īstenotu 2-3 izglītības iestādes izvēlētos prioritāros dalības kritērijus.

4. Reizi gadā līdz 30.jūnijam Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sekretariātā jāiesniedz aizpildīta Ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa, elektroniski nosūtot to uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv.

Izglītības iestāžu ieguvumi, iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā:

  • pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
  • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (izglītojošas nodarbības, semināri u.c.) par aktuālām veselības tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
  • iespējas piedalīties Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros;
  • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
  • metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu īstenošanā izglītības iestādē;
  • kritēriji tiek ņemti vērā izglītības iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodikā.

Kādas ir izglītības iestādes tiesības, darbojoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā?

1. Saņemt jaunāko informāciju par aktualitātēm Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla darbībā un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus.

2. Piedalīties visos Slimību profilakses un kontroles centra organizētajos semināros, un apmācībās.

3. Saņemt visa veida informāciju, kas būtu noderīga, lai veiksmīgāk realizētu Veselību veicinošas skolas darbību.

Kādi ir izglītības iestādes pienākumi, darbojoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā?

1. Būt labas prakses piemēram, aktīvi piedalīties pieredzes apmaiņā ar citām izglītības iestādēm veselības veicināšanas jomā.

2. Piedalīties ikgadējā Veselību veicinošo skolu koordinatoru seminārā.

3. Sekot līdzi, lai izglītības iestādes darbā tiktu īstenoti Veselību veicinošo skolu pamata kritēriji un dalības kritēriji, un reizi gadā sagatavot pārskatu par izglītības iestādē īstenotajām aktivitātēm.

attēls

attēls