Ne visi veselības aprūpes standarti ir brīvi pieejami internetā. Jūsu uzmanībai publicējam DNV standartu, kas ir brīvi pieejams, kā arī papildus materiālus par DNV, JCI un citiem veselības aprūpes starptautiski atzītiem standartiem.

  • Pasaules veselības organizācijas/ World Health Organization (WHO)

      Vakcīnas un imunizācija: vakcīnu drošība

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines

  • Vakcīnas drošības uzraudzība un ziņošana par blakusparādībām (Monitoring vaccine safety and reporting side effects)

https://vaccination-info.eu/en/vaccine-facts/monitoring-vaccine-safety-and-reporting-side-effects

Ziņojumi par varbūtējām blakusparādībām attiecībā uz vielām. Datubāzes sadaļa “Suspected adverse drug reaction reports for Substances /COVID-19/ VACCINE” https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

  • Eiropas vakcinācijas informācijas portāls/ European Vaccination information portal

https://vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-vaccines

  • Eiropas Zāļu aģentūras/ European Medicines Agency (EMA)

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section

  • ASV Slimību kontroles un profilakses centrs/ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

COVID -19 vakcīnas efektivitātē un drošība

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

  • Zaļu valsts aģentūra

Pārskats par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem:

https://www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-un-sabiedribai/zales/vakcinas-pret-covid-19/zinojumi-par-blaknem

  • Nacionālais veselības dienests (NVD)

Vakcinācijas rokasgrāmata - informatīvais materiāls vakcinācijas veicējiem

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacijas-rokasgramata-informativais-materials-vakcinacijas-veicejiem