Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 3.punktu 


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam


 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", Slimību profilakses un kontroles centra aktuālās valsts budžeta tāmes ir publicētas Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv
Informāciju publicē saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Atbilstoši Ministru prezidenta Valda Dombrovska 2009.gada 30.jūnija uzdevumam Slimību profilakses un kontroles centrs publicē informāciju par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu:

  • Nodarbināto skaits