Informācija par grozījumiem Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) informē, ka 2013. gada 22. janvārī Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" (turpmāk – Noteikumi).

Noteikumi papildināti ar 10.5 punktu, kas nosaka ziņošanas kārtību antibakteriālās rezistences uzraudzībai Latvijā: „Mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā ziņojumu par izolēto S.aureusS.pneumoniaeE.coliK.pneumoniaeP.aeruginosaE.faecium/faecalis, Acinetobacter baumannii gadījumu, aizpildot par attiecīgo izraisītāju šo noteikumu 4. pielikumā norādīto veidlapu”. Minētā kārtība piemērojama ar 2013. gada 1. aprīli.

Ziņošanas kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 1999. gada 22. decembra Lēmumu 2000/96/EK par infekcijas slimībām, kuras pakāpeniski tiks iekļautas Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK, kas nosaka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pienākumu nodrošināt antibakteriālās rezistences epidemioloģisko uzraudzību, kā arī Eiropas Slimību Profilakses un kontroles centra (ECDC) Eiropas Antibakteriālās rezistences uzraudzības tīkla (EARS – Net) protokolu, ar kuru noteikti uzraudzībai pakļauti mikroorganismi un datu apjoms. Epidemioloģiskās uzraudzības mērķis ir monitorēt un laikus identificēt sabiedrības veselības apdraudējumus, ko rada cirkulējošie rezistentie mikroorganismu celmi ES valstīs, t.sk. Latvijā. Analizējot šos datus, ECDC katru gadu publicē analītisko ziņojumu par situāciju ES valstīs. Ziņojumi ir pieejami ECDC tīmekļa vietnē.

SPKC speciālistu pienākums ir apkopot un analizēt no laboratorijām saņemto informāciju par antibakteriālo rezistenci mūsu valstī, kā arī ievadīt datus par katru izolātu Eiropas uzraudzības sistēmas TESSy (The European Surveillance System) datu bāzē.

Lūdzam iepazīties ar SPKC ieteikumiem (Pielikums) ziņošanai par mikroorganismu S .aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalis un Acinetobacter baumannii izolātiem antibakteriālās rezistences uzraudzības ietvaros. Veidlapas, kuras jāizmanto ziņošanai par katru mikroorganismu atsevišķi ir pieejamas „MS Word” formātā (sk. lapas apkšā).

Ja Jums rodas neskaidrības, lūdzam sazinātiem ar SPKC elektroniski, rakstot uz e-pastu: bakteriju.uzskaite@spkc.gov.lv 

Steidzamiem sūtījumiem, lūdzam rakstīt elektroniski uz e-pasta adresi dezurants.riga@spkc.gov.lv

Iepriekš pateicamies par sadarbību.


 

Ieteikumi ziņošanai par mikroorganismu S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa,  E.faecium/faecalis un  Acinetobacter baumannii izolātiem antibakteriālās rezistences uzraudzības ietvaros

1. Mikrobioloģijas laboratorija aizpilda ziņojumu par katru pacientam pirmreizēji izolētu mikroorganismu.

2. Ziņojumus par izolētiem mikroorganismiem iesniedz SPKC, Duntes ielā 22 līdz ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam.

3.Ziņojumus var sūtīt uz faksu: 67501591 vai elektroniski uz e-pastu: bakteriju.uzskaite@spkc.gov.lv.

 Vai ziņojumus papīra formātā sūtīt pa pastu vai ar kurjeru uz SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamentu, Rīgā, Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV 1005.

4. Ziņojumus iesniedz par katru  S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalisAcinetobacter baumannii izolātu, kas ir izdalīts no asinīm, likvora vai cita parasti sterila materiāla[1] neraugoties uz to, vai jutība pret antibakteriāliem līdzekļiem tika pārbaudīta vai nebija veikta.

5. Par katru izolātu laboratorija aizpilda A4 formāta veidlapu, kas sastāv no divām daļām - I.daļa - „VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA”, kas ietver informāciju par pacientu un ir nemainīga neatkarīgi no izolētā mikroorganisma un II.daļa - „JUTĪBAS TESTĒŠANAS REZULTĀTI” atšķirīga atbilstoši katram izolētam mikroorganismam.

6. Veidlapas, kuras pielāgotas ziņošanai par katru mikroorganisma veidu atsevišķi un attiecīgi sastāv no I un II daļas (sk. lapas apakšā).

7. Katru aizpildīto ziņojuma formu paraksta atbildīgā persona, norādot kontaktinformāciju: tālruni, e-pastu, faksa numuru.

8. Reizi gadā līdz 5.janvārim (par 2013. gadu līdz 2014. gada 5. janvārim) laboratorija iesniedz SPKC informāciju par veikto asins uzsējumu (komplektu) uz sterilitāti skaitu, norādot Ārstniecības iestādes un no tām gada laikā saņemto asins paraugu (komplektu) skaitu pēc šādas formas:

Ārstniecības iestādes un veikto asins uzsējumu skaits 20___ . gadā

Nr.p.k Ārstniecības iesādes nosaukums Asins uzsējumu (komplektu) skaits
1.    
2.    

 

[1] Pleiras šķidrums, peritoneālais (ascīta) šķidrums, sinoviālais (locītavu) un perikarda šķidrums, amniotiskais šķidrums, “sterils” urīns, timpanocentēzes šķidrums, acs iekšējais šķidrums, (mugurējā un priekšējā acs kamera), hidrocēle (starp sēklinieku apvalku) šķidrums, cistu šķidrums. Neattiecas uz gadījumiem, kad parasti sterilais materiāls kontaminēts (vai iespējams kontaminēts) operācijas laikā.

7. Ieteikumi I. Ziņojuma daļas „Vispārīgā informācija” aizpildīšanai:

 

 

 

Nr.p.k.

Punkta nosaukums Aizpildīšana

1.

Laboratorijas nosaukums

Norāda laboratorijas nosaukumu, adresi vai

(ja ir zināms) EARS-Net kodu, piemēram, LV001.

2.

Izolētā izraisītāja nosaukums (S.pneumoniae norādīt serotipu)

Norāda izraisītāja nosaukumu:

S.aureus, S.pneumoniae, E.coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.faecium/faecalis, ja netiek izmantotas SPKC tīmekļa vietnē esošas veidlapas, kuras ir pielāgotas katram konkrētajam mikroorganismam atsevišķi. S.pneumoniae gadījumā norāda serotipu, piemērām, -1, 3, 6A, 6B, 7F, 9V

3.

Testēšanas metode

Norāda izmantoto antibakteriālās jutības testēšanas rezultātu vērtēšanas standartu un versijas numuru, pamatojoties uz ko veikta rezultātu vērtēšana (Piemēram: CLSI, M100-S22,Volume 32, No.3, Janvāris 2012. gads)

4.

Parauga numurs

Norāda laboratorijas parauga numuru

5.

Klīniskais materiāls (atzīmēt):

asins

likvors

cits parasti sterils klīniskais

materiāls (norādīt)

Pleiras šķidrums, peritoneālais (ascīta) šķidrums, sinoviālais (locītavu) un perikarda šķidrums, amniotiskais šķidrums, “sterīls” urīns, timpanocentēzes šķidrums, acs iekšējais šķidrums, (mugurējā un priekšējā acs kamera), hidrocēle (starp sēklinieku apvalku) šķidrums, cistu šķidrums. Neattiecas uz gadījumiem, kad parasti sterilais materiāls kontaminēts (vai iespējams kontaminēts) operācijas laikā.

6.

Parauga ņemšanas datums (dd/mm/gggg)

Norāda šādā secība: dd/mm/gggg.

7.

Parauga ņemšanas laiks (hh/mm)

Norāda laiku: stundas/ minūtes- 11/25

8.

Parauga nosūtītājs (ārstniecības persona/laboratorija)

Norāda ārstniecības personas vārdu uzvārdu un/vai laboratorijas nosaukumu

9.

Pacienta vārds, uzvārds vai iniciāļi

Norāda pacienta pilnu vārdu, uzvārdu vai iniciāļus – A.B.

10.

Dzimums (pasvītrot): vīrietis, sieviete, nav zināms

Vajadzīgo pasvītrot

11.

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)

Norāda šādā secība: dd/mm/gggg. – 28/01/2013

12.

Diagnoze/klīniskās izpausmes

Norāda, ja informācija ir zināma, piemēram, sepsemeningītsneskaidras etioloģijas febrilitāte

13.

Izmeklēts (vajadzīgo pasvītrot):

stacionārā,

ambulatori,

nav zināms,

cits

Norādīt vai pacients tika izmeklēts vēršoties ambulatorajā iestādē vai stacionārā

14.

Stacionāra/ambulatorās iestādes nosaukums

Norada pilnu iestādes nosaukumu un adresi, kurā pacients tika izmeklēts

15.

Hospitalizācijas datums (dd/mm/gggg)

Nodaļas profils (vajadzīgo pasvītrot):

terapija, pediatrija, pediatrija/neonatālā ITN, ķirurģija, hematoloģija/onkoloģija, dzemdniecība/ginekoloģija, ITN, NMP, uroloģija, infektoloģija, cits (norādīt) , nav zināms

Hospitalizācijas datumu norāda šādā secība: dd/mm/gggg. Pasvītrot vai atzīmēt nodaļas profilu, kurā atradās pacients, kad viņam tika ņemts paraugs

16.

Jutības pret antibakteriāliem līdzekļiem noteikšana (pasvītrot): veikta, nav veikta, nav zināms

Veidlapa jāaizpilda un jānosūta, neraugoties uz to, vai jutība pret antibakteriāliem līdzekļiem tika pārbaudīta vai nē. Ja pārbaude uz jutību netika veikta, aizpilda tikai veidlapas I. daļu.

 

8. Aizpildot ziņojuma formas II.daļu „Jutības testēšanas rezultāti”, norādīt mērījuma vērtību (mm vai/un MIC) un vērtējumu SIR sistēmā.

9. Ja informācija nav pieejama, atbildot uz jebkuru no jautājumiem, ieraksta „ND” – nav datu.

10.Ja Jums rodas neskaidrības, lūdzam sazinātiem ar SPKC elektroniski, rakstot uz uz e-pastu: bakteriju.uzskaite@spkc.gov.lv 

 

Veidlapas aizpildīšanai elektroniski

Veidlapas aizpildīšanai ar roku

Ziņojums par izolēto S.aureus

Ziņojums par izolēto S.pneumoniae

Ziņojums par izolēto E.coli

Ziņojums par izolēto K.pneumoniae

Ziņojums par izolēto P.aeruginosa

Ziņojums par izolēto E.faecium/faecalis                                                                

Ziņojums par izolēto Acinetobacter baumannii

 

Veidlapa par epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju uzskaiti

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) vērš Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” 7.4. apakšpunktu ārstniecības iestādes nodrošina epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju konstatēšanas gadījumu reģistrāciju ārstniecības iestādē un reizi ceturksnī (līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam) sniedz SPKC standarta pārskatu par minēto baktēriju uzskaiti saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu. Pārskata aizpildīšanas mērķis ir raksturot šo mikroorganisma radīto slogu Latvijas slimnīcās kopumā, nevis salīdzināt slimnīcas savā starpā.

Lūdzam aizpildītos pārskatus sūtīt SPKC pa pastu vai elektroniski (bakteriju.uzskaite@spkc.gov.lv).

Veidlapa par epidemioloģiski nozīmīgu baktēriju uzskaiti