Statuss:
Īstenošana
ESF
ES par veselību

Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) kā sadarbības partneris nodrošina 2016.gada 15.novembrī starp SPKC un Latvijas Republikas Veselības ministriju (turpmāk – VM) noslēgtā sadarbības līguma Nr.1-10.1/2016-5 izpildi, t.i., iesaistoties finansējuma saņēmēja (t.i., VM) īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) īstenošanā laika periodā no 2016.gada 15.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 692 798 euro, t.sk., Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 188 878 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 503 920 euro apmērā.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus.

Plašāka informācija par projekta saturu pieejama Latvijas Republikas Veselības ministrijas mājaslapā.

attēls