Latvijas NFP Reitox Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju


Sadarbība ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA)

 

attēls

Nosaukums: Latvijas nacionālais fokālais punkts (Latvijas NFP) Reitox Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox tīkls).

Vadošā organizācija: Latvijas nacionālais fokālais punkts (Latvijas NFP) Reitox Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox tīkls).

Reitox tīkla misija:

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru 5. pants nosaka, ka Reitox tīklu veido viens specializēts centrs jeb fokālas punkts katrā dalībvalstī, katrā valstī, kas ir noslēgusi sadarbības līgumu ar EMCDDA un Eiropas Komisijā (EK). Šobrīd Reitox tīklā darbojas 28 ES dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Turcija un EK.

Reitox fokālo punktu pamatuzdevums ir apkopot, analizēt, salīdzināt un izplatīt statistisko un analītisko informāciju par narkotikām, narkomāniju un ar to saistītiem aspektiem, garantējot tās kvalitāti un atbilstību ES noteiktajiem standartiem. Reitox fokālo punktu sniegtā informācija ir galvenais EMCDDA informācijas avots.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra Regulai (ES) 2017/2101, ar ko groza Regulu (EK) Nr.  1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām, NFP sniedz Centram un Eiropolam – ņemot vērā to attiecīgās pilnvaras – pieejamo informāciju par jaunām psihoaktīvām vielām. Informācija attiecas uz minēto vielu atklāšanu un identificēšanu, lietošanu un lietošanas paradumiem, šo vielu izgatavošanu, ieguvi, izplatīšanu un izplatīšanas metodēm, nelikumīgu tirdzniecību un to komerciālo, medicīnisko un zinātnisko pielietojumu, kā arī iespējamajiem un apzinātajiem riskiem.

Reitox fokālā punkta uzdevumi

Latvijas NFP galvenais darbības pamatprincips ir vienotas un koordinētas, uz faktiem un to analīzi balstītas narkotiku informācijas sistēmas uzturēšana valstī, kas paredz šādu aktivitāšu veikšanu:

1. Standartizētu salīdzināmu statistisko rādītāju (piecu galveno epidemioloģisko indikatoru) uzturēšana un attīstība nacionālā līmenī par:

  • narkotiku lietošanu iedzīvotāju vidū,
  • problemātisko narkotiku lietošanu,
  • ar narkotiku lietošanu saistītajām infekcijas slimībām,
  • ar narkotiku lietošanu saistītajiem nāves gadījumiem un narkotiku lietotāju mirstību,
  • narkomānijas ārstniecības pieprasījumu.

2. Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunajām psihoaktīvajām vielām uzturēšana un attīstīšana valstī.

3. EMCDDA ziņojumu un citu materiālu izplatīšana.

Latvijas NFP katra indikatora attīstībai un uzturēšanai Latvijā nozīmējis nacionālo ekspertu gan no Slimību profilakses un kontroles centra, gan citām sadarbības institūcijām. Eksperti regulāri apmeklē indikatoru sanāksmes, kur papildina savas zināšanas un iegūst pieredzi.

Kontaktinformācija:

Latvijas NFP komanda:

Diāna Vanaga - Arāja, Reitox fokālā punkta vadītāja, diana.vanaga@spkc.gov.lv 

Linda Veisberga, Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām koordinatore, linda.veisberga@spkc.gov.lv

Vairāk informācijas par Reitox tīklu:

http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network

Reitox tīkla dalībvalstu ziņojumi par narkotikāmhttp://www.emcdda.europa.eu/countries_en