Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 34 attīstītākās pasaules valstis, to skaitā arī 21 ES dalībvalsti - www.oecd.org.

OECD savu misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības sekmēšanu globalizācijas kontekstā. OECD ir unikāls forums, kas dalībvalstu pārstāvjiem dod iespēju efektīvi risināt tām saistošos problēmjautājumus, definējot veiksmīgākās pieejas, kas balstās uz atsevišķu valstu pieredzi, kā arī koordinēt nacionālo un starptautisko politiku izstrādi.

OECD izstrādā vadlīnijas, standartus un starptautiskos tiesību instrumentus, gatavo makroekonomiskās un strukturālās politikas analīzi, rīko konsultācijas, seminārus, forumus un ministru līmeņa sanāksmes, veic nozīmīgus ekonomiskos, sociālos un statistiskos pētījumus, aptverot tādas tautsaimniecības nozares kā ekonomika, tirdzniecība, fiskālā politika, valsts pārvalde, attīstības politika, izglītība, zinātne, tehnoloģijas, nodarbinātība, enerģētika, uzņēmējdarbība, vietējā un reģionālā attīstība, lauksaimniecība, vide utt. OECD palīdz valstīm apzināt iespējamās ekonomiskās un sociālās problēmas sektorālā griezumā, un palīdz noteikt stratēģijas to risināšanai.

Latvija ir OECD dalībvalsts kopš 2016. gada 1. jūlija.

Veselības jomā OECD palīdz valstīm sasniegt augstu veiktspēju to veselības aprūpes sistēmās, analizējot veselības rādītājus un veselības aprūpes sistēmas resursu izmantošanu, kā arī politiku, kas uzlabo veselības aprūpes pieejamību, efektivitāti un kvalitāti. Šo darbu vada un koordinē OECD Veselības komiteja. Veselības ministrija kopš 2013.gada piedalījās šīs komitejas darbā viesa statusā, bet kopš 2016. gada 1. jūlija ir tās pilntiesīga locekle. Veselības komitejas paspārnē darbojas četras pastāvīgās ekspertu grupas, kuru darbā piedalās Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu pārstāvji:

  • Profilakses ekonomikas ekspertu grupa
  • Nacionālo veselības kontu ekspertu grupa
  • Veselības datu nacionālo korespondentu ekspertu grupa
  • Veselības aprūpes kvalitātes indikatoru ekspertu grupa

OECD sagatavotās publikācijas: