Lai iestātos Tīklā un iegūtu statusu “Veselību veicinoša izglītības iestāde”, Izglītības iestāde

Ikona ar cilvēkiem grupā

Izveido savu Veselību veicinošās skolas padomi, tās sastāvā iekļaujot skolas direktoru, vecāku pārstāvi, skolēnu pārstāvi un no sava vidus deleģētu Veselību veicinošās skolas koordinatoru. Atsevišķu padomi nav nepieciešams veidot, ja izglītības iestādē jau ir izveidota un darbojas Skolas padome. Veselību veicinošās skolas padomi var integrēt tās sastāvā;

Ikona ar uzdevumu sarakstu

aizpilda pieteikuma formu dalībai Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā (NVVST), kurā:

  1.  sniedz ziņas par izglītības iestādi (precīzs nosaukums, adrese, izglītojamo skaits u.c.);
  2.  sniedz ziņas par Veselību veicinošās skolas padomes sastāvu;
  3.  sniedz ziņas par pamata kritēriju izpildi;
  4.  novērtē uz doto brīdi veiktās aktivitātes un to prioritāti izglītības iestādē, izmantojot NVVST Dalības kritērijus un to aktivitāšu novērtēšanas tabulu;
  5.  norāda izvēlētos prioritāros dalības kritērijus un plānotās aktivitātes to īstenošanai.
Ikona ar epasta vēstuli

sagatavo Izglītības iestādes direktora parakstītu vēstuli:

Vēstulē Izglītības iestāde norāda, ka apņemas:

  1. piedalīties NVVST organizētajos pasākumos;
  2. katru gadu līdz norādītajam datumam aizpildīt ikgadējo aktivitāšu izvērtēšanas anketu, nosūtot to uz e-pastu veseligaskola@spkc.gov.lv;
  3. mērķtiecīgi strādāt pie pamata kritēriju izpildes un prioritārajiem dalības kritērijiem.

[!] Par lēmumu stāties NVVST Izglītības iestāde informē arī attiecīgo Izglītības pārvaldi/izglītības speciālistu vai izglītības iestādes dibinātāju.

Ikona ar epasta vēstuli

Aizpildīto pieteikuma formu un sagatavoto vēstuli Izglītības iestāde nosūta elektroniski uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv.