Kā iestāties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā un saņemt statusu “Veselību veicinoša izglītības iestāde”?

1. Izglītības iestāde izveido savu Veselību veicinošās skolas padomi, tās sastāvā iekļaujot skolas direktoru, vecāku pārstāvi, skolēnu pārstāvi un no sava vidus deleģētu Veselību veicinošās skolas koordinatoru. Atsevišķu padomi nav nepieciešams veidot, ja skolā jau ir izveidota un darbojas Skolas padome. Veselību veicinošās skolas padomi var integrēt tās sastāvā.

2. Izglītības iestāde izvēlas 2-3 Dalības kritērijus kā prioritātes turpmākam darbam mācību gada laikā.

3. Aizpilda pieteikuma formu dalībai Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, kurā:

(1) sniedz ziņas par izglītības iestādi (precīzs nosaukums, adrese, izglītojamo skaits u.c.);

(2) sniedz ziņas par Veselību veicinošās skolas padomes sastāvu;

(3) sniedz ziņas par Pamata kritēriju izpildi;

(4) novērtē uz doto brīdi veiktās aktivitātes un to prioritāti izglītības iestādē, izmantojot Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Dalības kritērijus un to aktivitāšu novērtēšanas tabulu;

(5) norāda izvēlētos prioritāros Dalības kritērijus un plānotās aktivitātes to īstenošanai.

4. Aizpildīto pieteikuma formu iesniedz Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sekretariātam, nosūtot uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv.

5. Ja izglītības iestāde ir izpildījusi visus Pamata kritērijus, Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padome lemj par statusa “Veselību veicinoša izglītības iestāde” piešķiršanu.

6. Reizi gadā līdz 30.jūnijam izglītības iestāde aizpilda un iesniedz Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sekretariātā Ikgadējo aktivitāšu izvērtēšanas anketu, nosūtot to uz e-pastu veseligaskola@spkc.gov.lv.