• zinātniskajos pierādījumos balstītu un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošu priekšlikumu izstrāde veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai epidemioloģiskās drošības jomā un priekšlikumu sagatavošana par šīs politikas prioritātēm, t.sk. priekšlikumu sniegšana tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei;
 • infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības, monitoringa un izlūkošanas nodrošināšana;
 • infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos;
 • politikas plānošanas dokumentu izpildes koordinēšana un pārraudzība epidemioloģiskās drošības jomā;
 • epidemioloģiskās uzraudzības un imunizācijas statistikas informācijas iegūšana, apkopošana, apstrāde un analīze;
 • starptautiskā sadarbība epidemioloģiskās drošības jomā, t.sk. agrīnās brīdināšanas un reaģēšanā bioloģiskās un neskaidras izcelsmes ārkārtas sabiedrības veselības situācijās.
 • zinātniskajos pierādījumos, pētījumu rezultātu un statiskas datu analīzē balstītu un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošu priekšlikumu sniegšana veselības politikas veidošanai un tās prioritātēm, tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomās;
 • neinfekciju slimību uzraudzības nodrošināšana, kā arī faktoru, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību, izvērtēšana;
 • pētījumu sabiedrības veselības jomā organizēšana un veikšana;
 •  sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informācijas sagatavošanas nodrošināšana, kas ietver tās iegūšanu, apkopošanu, apstrādi, analīzi un publiskošanu un oficiālās statistiskās programmas izpildi departamenta kompetences ietvaros;
 • sabiedrības veselības monitoringa nodrošināšana;
 • metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm nodrošināšana ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos.
 • zinātniskajos pierādījumos balstītu un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošu priekšlikumu sniegšana sabiedrības veselības politikas veidošanai un tās prioritātēm, tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei veselības veicināšanas un slimību profilakses jomās;
 • slimību profilakses un veselības veicināšanas programmu izstrādāšana un to īstenošanas metodiskās vadības veikšana;
 • veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu koordinēšana un īstenošana valsts un reģionālajā līmenī;
 • metodisko ieteikumu un citu informatīvu materiālu izstrādāšana veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos;
 • sabiedrības grupu informēšana jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;
 • uztura, fizisko aktivitāšu, psihiskās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas, atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu profilakses un citu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu koordinēšana un īstenošana.