2010. gada 25. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas" (turpmāk - Noteikumi Nr.469) nosaka kārtību, kādā tiek izstrādātas, izvērtētas, reģistrētas un ieviestas klīniskās vadlīnijas.

Klīniskās vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas) Ārstniecības likuma un Noteikumu Nr.469 izpratnē ir, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus, veidots sistematizēts konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesa apraksts, kas ietver:

 • slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju un pacientu aprūpi;
 • ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas;
 • nepieciešamās darbības, to veikšanas kārtību un pacientu ārstēšanas taktikas izvēlē būtiskus kritērijus labāka ārstēšanas rezultāta sasniegšanai.

KLĪNISKO VADLĪNIJU IZSTRĀDĀŠANA UN IESNIEGŠANA

Izstrādāt vadlīniju projektu un iesniegt to Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) izvērtēšanai un reģistrēšanai ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē (turpmāk – datu bāze) ir tiesīgas:

 • ārstniecības personu profesionālās organizācijas;
 • ārstniecības iestādes;
 • augstskolas, kuras īsteno akadēmiskās un otrā līmeņa profesionālās studiju programmas medicīnā.

Vadlīniju projekta izstrādātājs ir pilnībā atbildīgs par vadlīniju projektā sniegto informāciju.

Atbilstoši Noteikumiem Nr.469, SPKC ir jāiesniedz šādi dokumenti:

vadlīniju projekta reģistrēšanai, kam pievienoti:

  • oriģinālo vadlīniju kopija, ja vadlīniju projekts ir adaptēts vai tulkots.

  Dokumenti noformējami atbilstoši spēkā esošajai dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai (Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

  KLĪNISKO VADLĪNIJU IZVĒRTĒŠANA UN REĢISTRĒŠANA DATU BĀZĒ

  • SPKC izvērtē vadlīniju projekta izstrādātāja iesniegto dokumentu atbilstību Noteikumu Nr.469 4. un 5. puktā minētajām prasībām. Ja konstatēta dokumentu neatbilstība, SPKC lūdz vadlīniju projekta izstrādātāju veikt dokumentu precizējumus un sniegt papildu informāciju.
  • Ja iesniegtie dokumenti atbilst, SPKC nosūta vadlīniju projektu izvērtēšanai Veselības ministrijas galvenajiem speciālistiem atbilstoši kompetencei attiecīgajā veselības nozarē un ekspertiem. Iebildumu gadījumā SPKC lūdz vadlīniju projekta izstrādātāju veikt vadlīniju projekta precizējumus vai noraidīt iebildumus.
  • Pēc vadlīniju projekta precizēšanas vadlīniju projekta izstrādātājs iesniedz SPKC vadlīniju kopsavilkumu un vadlīniju pilnu tekstu reģistrēšanai datu bāzē, pievienojot pamatojumu noraidītiem iebildumiem, ja attiecināms.  
  • Klīniskās vadlīnijas tiek reģistrētas SPKC mājaslapā esošajā datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze", lai nodrošinātu to brīvu pieejamību ikvienai ārstniecības personai, kā arī citiem interesentiem.

  KLĪNISKO VADLĪNIJU IEVIEŠANA

  • Saskaņā ar Noteikumu Nr.469 19. punktu, ārstniecības iestādes ievieš vadlīnijas atbilstoši attiecīgās ārstniecības iestādes finansiālajām iespējām.

  VADLĪNIJU UN REKOMENDĀCIJU, KAS IZSTRĀDĀTAS LĪDZ 2010. GADA 25. MAIJAM, SARAKSTS

   Līdz ar Noteikumu Nr.469 spēkā stāšanos, šis saraksts netiks aktualizēts.

   • SPKC nav pieejams šo vadlīniju un rekomendāciju teksts. Par vadlīniju un rekomendāciju tekstu SPKC lūdz interesēties pie konkrētā izstrādātāja - ārstniecības personu profesionālās organizācijas / ārstniecības iestādes.

   Dokumentus klīnisko vadlīniju projektu izvērtēšanai un reģistrēšanai ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 Slimību profilakses un kontroles centra lietvedībā, Duntes ielā 22, k-5.