SPKC direktore Iveta Gavare

Iveta Gavare

Slimību profilakses un kontroles centra direktore
Duntes iela 22, k-5, 209. kab. Rīga, Latvija, LV 1005
iveta.gavare [at] spkc.gov.lv

Izglītība

 • 1987.–1989. Rīgas Medicīnas institūts, Klīniskā ordinatūra internajā medicīnā 
 • 1981.–1987. Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte 
 • 1970.–1981. Rīgas 3.vidusskola

Iegūtā kvalifikācija, profesionālais/ akadēmiskais, zinātniskais grāds (-i)

 • Ārsta kvalifikācija, diploma Nr. 088849. Specializācija internajā medicīnā un kardioloģijā
 • Latvijas ārstu biedrības sertifikāts Nr.67980 - tiesības praktizēt par veselības aprūpes vadības ārstu (07.01.2026)
 • Ārstniecības personu reģistrs Nr.35990010744 – tiesības praktizēt ārsta profesijā

Darba pieredze

18.03.2016. – šobrīd 

Slimību profilakses un kontroles centra direktore

01.01.2013. – 17.03.2016.

Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietniece sabiedrības veselības un profilakses jautājumos

08.05.2014. – 17.06.2014.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vērtēšanas eksperts (nozares eksperts)

10.09.2012. – 31.12.2012.

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore

02.07.2012. – 07.09.2012.

Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieka p.i.

01.04.2012. – 01.07.2012.

Slimību profilakses un kontroles centra direktora p.i.

01.11.2011. – 31.03.2012.

Nacionālā veselības dienesta Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore

18.10.2010. – 09.11.2012.

“VG Kvadra pak”, ārsts

01.10.2009. – 31.10.2011.

Veselības ekonomikas centra Veselības aprūpes departamenta direktore

13.05.2009. – 30.09.2009.

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras direktora p.i.

03.01.2001. – 12.05.2009.

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras direktora vietniece medicīnas tehnoloģiju jautājumos

02.08.1999. – 02.01.2001.

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras Medicīnas tehnoloģiju departamenta direktore

04.07.1993. – 30.05.1999.

Latvijas Medicīnas akadēmijas Iekšķīgo slimību katedras lektore, asistente

01.09.1992. – 03.07.1993.

Rīgas Bikur Holim slimnīcas galvenā ārsta vietniece medicīnas jautājumos

03.07.1989. – 31.08.1992. Rīgas pilsētas 3. slimnīcas kardioloģe

Papildu izglītība/ kursi

28.09.2023.

Konference par veselības aprūpes kvalitāti “Cilvēks – Latvijas veselības nozares vērtība”. Sertifikāts par dalību Nr.155415

2023.gads

Latvijas digitālo prasmju partnerības mācību programma “Iepazīsti tehnoloģijas”.

16.12.2022.

DigiVes Padomes seminārs “Datu aizsardzības aktualitātes veselības nozarē”.

15.10.2022.

Rīgas Stradiņa universitāte, konference “Praktiskā infekotloģija – šeit un šodien”. Sertifikāts par dalību Nr.2022-204

21.09. - 24.09.2022.

Dalība 9.Latvijas Ārstu kongresā un 9.Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongresā.

17.03.2022.

Latvijas personāla vadīšanas asociācijas seminārs “Emocionālais darba devēja atbalsts darbiniekiem krīzes situācijās”.

21.05.2021.

Datorzinību centra apmācību seminārs “Microsoft 365 rīki sadarbībai un komunikācijai (Teams, Outlook Web, One Drive)”.

19.05.2021.

Datorzinību centra apmācību seminārs “Microsoft Office sadarbībai un komunikācijai”.

2019.gads

Eiropas Komisija, strukturālo reformu atbalsta serviss un Veselības aprūpes vadības apmācību centrs Semmelveisas universitāte, sertifikāts par dalību mācību kursā "Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu programma":

 • Politisko gaidu pārvaldīšana un sarežģītu izmaiņu un inovāciju pārvaldība;
 • Stratēģisku reformu projektu izstrādes plānošana;
 • Līderības prasmes, politiskā komunikācija un komunikācijas krīzes situācijās;
 • Finansēšanas likums un komunikācijas ceļvedis;
 • No pārmaiņu projektiem līdz veselības politikas portfelim.

2016.gads

Zygon Baltic Consulting apmācību seminārs "Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma”.

2013.gads

Semināru un konsultāciju centra "Letija" rīkotais apmācību seminārs "Problēmu risināšanas un domāšanas prasmes".

2012.gads

Valsts administrācijas skolas kursi "Struktūrvienību vadība".

21.11.2011. - 09.12.2012.

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākās izglītības fakultātes profesionālās pilnveides apmācības programma "Internās medicīnas aktualitātes un novitātes".

27.10.2010.–18.03.2011.

Stokholmas Ekonomikas skolas programma "Efektīva veselības aprūpes resursu pārvaldīšana":

 • Veselības aprūpes ekonomika un finanses;
 • Veselības ekonomika;
 • Veselības aprūpes stratēģiskais menedžments.

2005.gads

Vācijas veselības ministrijas un Vācijas federālā zāļu un medicīnisko iekārtu institūta ekspertu apmācības kursi "Medicīnisko ierīču tirgus uzraudzība un blakņu pētniecības sistēma".

2005.gads

Nīderlandes Sabiedrības veselības un vides veselības institūta un Nīderlandes Bilomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju centra apmācību kurss "Medicīnisko ierīču tirgus uzraudzības ārējās kvalitātes kontroles inspektors".

2003.gads

Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūras organizētie kursi ar praktiskām apmācībām Latvijas veselības aprūpes reformas projekta ietvaros. Apmācības 6 programmās:

 • Audits, monitorings un organizāciju uzraudzība;
 • Veselības aprūpes menedžments, projektu menedžments un veselības ekonomika;
 • Kopējā kvalitātes vadība-TQM un uzpierādījumiem balstīta medicīna;
 • Izpratne par veselības aprūpes reformu un iestāžu sadarbības veicināšana;
 • Veselības aprūpes pakalpojumu iepirkumi;
 • Veselības aprūpes ekonomika.

2003.gads

Zygon Baltic Consulting Kvalitātes vadītāju apmācības programma un Kvalitātes auditoru apmācības programma.

1999.gads

LZA sertifikācijas centrs:

 • Kvalitātes sistēmu auditoru apmācību pamatkurss;
 • Apmācību kurss „Kvalitātes vadības pamati”.

Pieredze pētniecības projektu īstenošanā

2012. – šobrīd

Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma Latvijas darba grupas locekle. Dalība šī pētījuma plānošanā, organizēšanā Latvijā, aptaujas anketas izstrādē, pētījuma Latvijas rezultātu ziņojuma veidošanā. Dalība šī pētījuma starptautiskajā zinātniskajā fokusgrupā „Pusaudžu veselības rādītāji”.

2012. – šobrīd

Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma darba grupas locekle. Dalība pētījuma plānošanā, aptaujas instrumenta izstrādē, pētījuma rezultātu sagatavošanā.

2011. – šobrīd

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma darba grupas locekle. Dalība pētījuma plānošanā un organizēšanā, aptaujas anketas izstrādē, pētījuma rezultātu ziņojuma veidošanā.

Cita pieredze, prasmes un iemaņas

2023.- šobrīd

Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” stratēģiskās vadības padomes priekšsēdētājas vietniece.

2022. - šobrīd

Veselības ministrijas Medicīnas tehnoloģijas iegādes vērtēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece.

2016. – šobrīd

ESF projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” vadības un uzraudzības komisijas locekle.

2016. – šobrīd

Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes koordinācijas komitejas locekle.

2016. – šobrīd

Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejas locekle.

2016. – 2023.

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrības veselība” bakalaura darba novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja un šīs programmas Valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja.

2013. – 2014.

Slimību profilakses un kontroles centra izveidotās Cerebrovaskulāro slimību aprūpes uzlabošanas rīcības plāna izstrādes darba grupas locekle.

2011. – 2012.

Veselības ministrijas izveidotās darba grupas vadītāja par BCG vakcinācijas izraisīto komplikāciju izvērtēšanu.

2011. gads

Veselības ministrijas izveidotās darba grupas locekle traumpunktu darba organizācijas izvērtēšanai un pilnveidošanai.

2010.gads

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja.

Datorprasmes

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, MS Office Outlook, Lotus Notes, SPSS.

Valodas prasmes

 • latviešu valoda – dzimtā;
 • angļu valoda – vidējais līmenis;
 • krievu valoda – augstākais līmenis.

Cita saistītā informācija

Dalība sabiedriskajās, profesionālajās organizācijās

 • Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedre
 • Latvijas Kardiologu biedrības biedre
 • Eiropas Kardiologu biedrības biedre
 • Latvijas Internistu biedrības locekle

Apbalvojumi

 • ATZINĪBAS KRUSTA II šķiras ordeņa lielvirsniece (30.11.2020.)
 • Valsts policijas Jubilejas goda zīme "Latvijas  Valsts policijai 100” (13.11.2018.).
 • Veselības ministrijas ATZINĪBAS RAKSTS par Slimību profilakses un kontroles centra izveides administratīvo nodrošināšanu (16.11.2012.)
 • Veselības ministres Ingrīdas Circenes PATEICĪBA par sekmīgu Slimību profilakses un kontroles centra izveides un darba uzsākšanas procesa vadīšanu (25.10.2012.)

Publikācijas

 1. B.Velika, D.Grīnberga, I.Pudule, I.Gavare “Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā, 2022./2023.mācību gads, Rīga, 2024.
 2. D.Grīnberga, I.Pudule, B.Velika, I.Gavare, A.Villeruša "Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumsm, 2022.” Rīga, 2023.
 3. I. Zīle-Velika, I. Gavare, V.Veisa, D. Rezeberga “Impact of COVID-19 on maternal and neonatal outcomes: a population-based cohort study in Latvia” European Journal of Public Health, Volume 32, Issue Supplement_3, October 2022, ckac130.241, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac130.241
 4. A. Erglis, I.Bajare, S.Jegere, I. Mintale, J. Barzdins, A.Luguzis, P.Apinis, A.Caksa, I.Gavare, V.Dzerve “Comparative Analysis of the Most Important Cardiovascular Risk Factors Based on Cross-Sectional Studies in the Population of Latvia”, Medicina 2022, 58(5), 643; https://doi.org/10.3390/medicina58050643
 5. D.Grīnberga, I.Pudule, B.Velika, I.Gavare, A.Villeruša "Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumsm, 2020.” Rīga, 2021.
 6. I. Zīle-Velika, A. Uibo, I. Strēle, I. Gavare “The associations of short birth intervals with pregnancy outcomes: population-based cohort study” Rīga Stradiņš University the 8th International Multidisciplinary Research Conference “Society. Health. Welfare.”, 77.lpp., 2021. https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/3647/1/SHW_2021_Abstracts-Book.pdf
 7. B.Velika, D.Grīnberga, I.Pudule, I.Gavare “Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā,2018./2019.mācību gads, Rīga, 2019.
 8. B.Velika, D.Grīnberga, I.Pudule, I.Gavare “Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums, 2018./2019.mācību gada aptauja Latvijā”, Rīga, 2019.
 9. D.Grīnberga, I.Pudule, B.Velika, I.Gavare, A.Villeruša "Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumsm, 2018.” Rīga, 2019.
 10. I. Zīle, D. Rezeberga, G. Lazdane, I. Gavare "Comparison of antenatal care factors and pregnancy outcome in rural and urban context " SHS Web Conf. Volume 68, 2019., https://doi.org/10.1051/shsconf/20196802007
 11. D.Vanaga-Arāja, Dz. Mozgis, I.Gavare. Mortality among Drug Users in Latvia. Abstract Riga Stradiņš university International Conference on Medical and Health Care “Scieces  Knowledge for Use in Practice” 2019. 684.lpp, https://conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/knowledge_for_use_in_practice_abstracts_rev.pdf
 12. I. Zīle, I.Jefremova , I. Gavare “Perinatal outcomes of multiple births conceived through in vitro fertilization compared with spontaneous multiple births” SHS Web Conf. Volume 51, 2018, 6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
 13. L.Šneidere, S.Pildava, E. Liepiņa, I.Gavare “Organizētā krūts vēža skrīninga saistība ar mirstības rādītājiem Latvijā 2011.–2015. gadā.”  2017.gada RSU Zinātniskā konference, Tēžu grāmata 169.lpp.
 14. I. Zile, I. Gavare, I. Grinfelde, I. Malniece, Z.Baltane, A. Maurina . “Down’s Syndrome: Prevelance and Prenatal Diagnosis in Latvia.” Abstracts of the 2nd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS) 2017. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine, 2017.Vol.6 No.2.
 15. B.Velika, D.Grinberga, I.Pudule, I.Gavare. E-cigarette smoking prevalence of adolescents of Latvia. Poster during the 7th ECToH Conference on Tobacco or Health, Porto 2017.
 16. Dz.Mozgis, I.Beķere, I.Gavare “Ievainojumi bērniem no 2009. līdz 2015. gadam” RSU Zinātniskie raksti, 2016. 177.-186.lpp.
 17. B.Velika, D.Grīnberga, I.Pudule, I.Gavare “Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā,2015./2016.mācību gads, Rīga, 2016.
 18. Dz.Mozgis, I.Gavare “Daži apsvērumi par cukura diabētu kā sabiedrības veselības problēmu”, Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2016, aug.), 4.-8.lpp.
 19. D.Grīnberga, I.Pudule, B.Velika, I.Gavare, A.Villeruša "Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumsm, 2014.” Rīga, 2015.
 20. I.Zīle, A.Villeruša. I.Gavare, un I.Šmate,  “The changing of perinatal mortality trends by gestational age and birth weight in Latvia from 2000 to 2013.” Abstract Book, 12th World congress of perinatal medicine, 502p. 2015.
 21. B.Velika, I.Pudule, D.Grīnberga, I.Gobiņa, I.Gavare, A.Villeruša,  “Palielinātas ķermeņa masas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ar pirmreizēji diagnosticētu hipertensiju un veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanās liekās ķermeņa masas samazināšanā.” 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 127.lpp.
 22. I.Zīle. D.Rezeberga, I. Gavare, un I.Šmate “Maternal and child health care in Latvia: how policy can make it better.” Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, Vol. 27 No. S1: 1–437, 415p. , 2014.
 23. I.Pudule, D.Grīnberga, B.Velika, I.Gavare, A.Villeruša, “Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2012.” Rīga, 2013.
 24. M.Štāle, J.Skrule, G.Rozentāle, I.Gavare, Dz.Mozgis „Analītisks ziņojums: Latvijas iedzīvotāju veselība,” Rīga, 2012.
 25. I. Gavare, E.Lavendelis, I.Mikažāns, I.Hartmane, V.Mikažans. “Latvijā apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas.” Jūrmala, 2009., VSMTVA.
 26. I. Gavare, V.Mikažans. “Lekcijas materiāli: Latvijas medicīnas tehnoloģiju izvērtēšana un Eiropas Savienības prasību īstenošana praksē.” Rīga, 2006., VSMTVA.
 27. I. Gavare “Lekcijas materiāli: Medicīnas tehnoloģiju apstiprināšana šodienas Latvijas medicīnas praksē.” Rīga, 2005., VSMTVA.