Iveta Gavare

Slimību profilakses un kontroles centra direktore
Duntes iela 22, k-5, 209. kab. Rīga, Latvija, LV 1005
iveta.gavare [at] spkc.gov.lv

Izglītība

 • 1987.–1989. Rīgas Medicīnas institūts, Klīniskā ordinatūra internajā medicīnā 
 • 1981.–1987. Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte 
 • 1970.–1981. Rīgas 3.vidusskola

Iegūtā kvalifikācija, profesionālais/ akadēmiskais, zinātniskais grāds (-i)

 • Ārsta kvalifikācija, diploma Nr. 088849
 • Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts Nr.A-17599 – tiesības praktizēt par kardioloģi  (03.10.2022.)
 • Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts Nr.A-17545 – tiesības praktizēt par internisti (27.10.2022.)
 • Latvijas ārstu biedrības sertifikāts Nr.67980 - tiesības praktizēt par veselības aprūpes vadības ārstu (07.01.2026)
 • Ārstniecības personu reģistrs Nr.35990010744 – tiesības praktizēt ārsta profesijā

Darba pieredze

 • 18.03.2016. – šobrīd Slimību profilakses un kontroles centra direktore
 • 01.04.2012.–17.03.2016. – Slimību profilakses un kontroles centrs:
 • 01.01.2013.–17.03.2016. – direktora vietniece sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
 • 10.09.2012.–31.12.2012. – Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
 • 02.07.2012.–07.09.2012. – direktora vietnieka p.i.
 • 01.04.2012.–01.07.2012. – direktora p.i.
 • 08.05.2014.–17.06.2014. – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vērtēšanas eksperts (nozares eksperts)
 • 01.11.2011.–31.03.2012. – Nacionālā veselības dienesta Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
 • 18.10.2010.–09.11.2012. – “VG Kvadra pak”, ārsts
 • 01.10.2009.–31.10.2011. – Veselības ekonomikas centra Veselības aprūpes departamenta direktore
 • 02.08.1999.–30.09.2009. –  Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra:
 • 13.05.2009.–30.09.2009. – direktora p.i.
 • 03.01.2001.–12.05.2009. – direktora vietniece medicīnas tehnoloģiju jautājumos
 • 02.08.1999.–02.01.2001. – Medicīnas tehnoloģiju departamenta direktore
 • 04.07.1993.–30.05.1999. – Latvijas Medicīnas akadēmijas Iekšķīgo slimību katedras lektore, asistente
 • 01.09.1992.–03.07.1993. – Rīgas Bikur Holim slimnīcas galvenā ārsta vietniece medicīnas jautājumos

Papildu izglītība/ kursi

 • 2019.-2019. - Eiropas Komisija, strukturālo reformu atbalsta serviss un Veselības aprūpes vadības apmācību centrs Semmelveisas universitāte, sertifikāts par dalību mācību kursā "Latvijas veselības aprūpes vadības vadības speciālistu programma" un apgūtajām apmācībām:
  • Politisko gaidu pārvaldīšana un sarežģītu izmaiņu un inovāciju pārvaldība
  • Stratēģisku reformu projektu izstrādes plānošana
  • Līderības prasmes, politiskā komunikācija un komunikācijas krīzes situācijās
  • Finansēšanas likums un komunikācijas ceļvedis
  • No pārmaiņu projektiem līdz veselības politikas portfelim
 • 2018. - Dalība starptautiskā konference "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci".
 • 2016. – Zygon Baltic Consulting seminārs "Vadītāju garīgās kompetences attīstības programma”.
 • 2013. – Dalība Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma zinātniskajā seminārā, Tulūzā, Francijā.
 • 2013. – Semināru un konsultāciju centra "Letija" rīkotais seminārs "Problēmu risināšanas un domāšanas prasmes".
 • 2012. – Valsts administrācijas skola kursi "Struktūrvienību vadība".
 • 21.11.2011. - 09.12.2012. – Rīgas Stradiņa universitātes Tālākās izglītības fakultātes profesionālās pilnveides apmācības programma "Internās medicīnas aktualitātes un novitātes".
 • 27.10.2010.–18.03.2011. – Stokholmas Ekonomikas skolas programma "Efektīva veselības aprūpes resursu pārvaldīšana":
  • Veselības aprūpes ekonomika un finanses
  • Veselības ekonomika
  • Veselības aprūpes stratēģiskais menedžments
 • 2008. – Dalība 11 ISPOR kongresā "Par koncepciju izstrādes, uzlabošanas un veselības aprūpes lēmumu pierādījumu iegūšanu", Atēnās, Grieķijā.
 • 2008. – Dalība Medicīnas ierīču kompetento institūciju vadītāju un galveno ekspertu darba konferencē Parīzē, Francijā.
 • 2008. – Dalība PVO pirmajā medicīnas ierīču tirgus uzraudzības jautājumiem veltītajā sanāksmē "Medicīnas ierīču viltojumu ierobežošanas nacionālā likumdošana un aktuāli pasākumi tirgus uzraudzības programmas ietvaros", Bonnā, Vācijā.
 • 2005. – Vācijas veselības ministrijas un Vācijas federālā zāļu un medicīnisko iekārtu institūta ekspertu apmācības kursi "Medicīnisko ierīču tirgus uzraudzība un blakņu pētniecības sistēma"
 • 2005. – Nīderlandes Sabiedrības veselības un vides veselības institūta un Nīderlandes Bilomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju centra apmācību kurss "Medicīnisko ierīču tirgus uzraudzības ārējās kvalitātes kontroles inspektors"
 • 2003. – Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūras organizētie kursi ar praktisko apmācību saistībā ar Latvijas veselības aprūpes reformas projektu 6 programmās:
  • Audits, monitorings un organizāciju uzraudzība
  • Veselības aprūpes menedžments, projektu menedžments un veselības ekonomika
  • Kopējā kvalitātes vadība-TQM un uzpierādījumiem balstīta medicīna
  • Izpratne par veselības aprūpes reformu un iestāžu sadarbības veicināšana
  • Veselības aprūpes pakalpojumu iepirkumi
  • Veselības aprūpes ekonomika.
 • 2003. – Zygon Baltic Consulting īstenotā Kvalitātes vadītāju apmācības programma un Kvalitātes auditoru apmācības programma.
 • 1999. – LZA sertifikācijas centrs:
  • Kvalitātes sistēmu auditoru apmācību pamatkurss
  • Apmācību kurss „Kvalitātes vadības pamati”

Pieredze pētniecības projektu īstenošanā vai vērtēšanā

 • 2011. – šobrīd Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma (monitoringa tipa šķērsgriezuma pētījums) darba grupas locekle. Dalība pētījuma plānošanā un organizēšanā, aptaujas anketas izstrādē, pētījuma rezultātu ziņojuma veidošanā.
 • 2012. – šobrīd Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma Latvijas darba grupas locekle (monitoringa tipa šķērsgriezuma pētījums). Dalība šī pētījuma plānošanā, organizēšanā Latvijā, aptaujas anketas izstrādē, pētījuma Latvijas rezultātu ziņojuma veidošanā. Dalība šī pētījuma starptautiskajā zinātniskajā fokusgrupā „Pusaudžu veselības rādītāji”.

Cita pieredze, prasmes un iemaņas

 • 2016. – šobrīd ESF projekta „Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros” vadības un uzraudzības komisija
 • 2016. – šobrīd Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes koordinācijas komiteja
 • 2016. – šobrīd Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komiteja
 • 2016. – šobrīd Veselības ministrijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla Koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • 2013.–2014. Slimību profilakses un kontroles centra izveidotās Cerebrovaskulāro slimību aprūpes uzlabošanas rīcības plāna izstrādes darba grupas locekle.
 • 2011.–šobrīd. Veselības ministrijas iepirkumu saskaņošanas komisijas locekle.
 • 2011.–2012. Veselības ministrijas izveidotās darba grupas vadītāja par BCG vakcinācijas izraisīto komplikāciju izvērtēšanu.
 • 2011. Veselības ministrijas izveidotās darba grupas locekle traumpunktu darba organizācijas izvērtēšanai un pilnveidošanai.
 • 2010. Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja.

Datorprasmes

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, MS Office Outlook, Lotus Notes, SPSS.

Valodas prasmes

 • latviešu valoda – dzimtā;
 • angļu valoda – vidējais līmenis;
 • krievu valoda – augstākais līmenis.

Cita saistītā informācija

Publikācijas

 1. Gavare, I., un D. Rezeberga, G. Lazdane 2019, "Comparison of antenatal care factors and pregnancy outcome in rural and urban context" SHS Web of Conferences 68, 02007 
 2. Gavare, I., un Dz.Mozgis, J.Perevoščikovs, I.Kantsone. 2018.“Vakcinācija kā izmaksu efektīvs infekcijas slimību profilakses līdzeklis.” Latvijas ārsts, 58.–63. lpp.
 3. Gavare, I., un Dz. Mozgis. 2017. “Daži apsvērumi par cukura diabētu kā sabiedrības veselības problēmu.” Latvijas Ārsts, 4.–8.lpp.
 4. Gavare, I., un A. Mauriņa, I.Zīle, Z.Baltāne, I.Grīnfelde, I.Malniece. 2017. “Selected Abstracts of the 2nd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS 2017). Down’s Syndrome: Prevelance and Prenatal Diagnosis in Latvia.” Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine, Vol.6 No.2.
 5. Gavare, I., un D.Grīnberga, I.Pudule, B.Velika, A.Villeruša. 2015."Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums 2014.” Rīga.
 6. Gavare, I., un I.Šmate, I.Zīle, A.Villeruša. 2015. “The changing of perinatal mortality trends by gestational age and birth weight in Latvia from 2000 to 2013.” Abstract Book, 12th World congress of perinatal medicine, 502p.
 7. Gavare, I., un B.Velika, I.Pudule, D.Grīnberga, I.Gobiņa, A.Villeruša. 2015. “Palielinātas ķermeņa masas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ar pirmreizēji diagnosticētu hipertensiju un veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanās liekās ķermeņa masas samazināšanā.” Rīgas Stradiņa universitāte, 127. lpp.
 8. Gavare, I., un I.Šmate, D.Rezeberga, I.Zīle. 2014. “Maternal and child health care in Latvia: how policy can make it better.” Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, Vol. 27 No. S1: 1–437, 415p.
 9. Gavare, I., un I.Pudule, D.Grīnberga, B.Velika, A.Villeruša. 2013.“Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums.” Rīga: Slimību profilakses un kontroles centrs.
 10. Gavare, I., un Dz.Mozgis, G.Rozentāle, M.Štāle, J.Skrule. 2012. „ Analītisks ziņojums: Latvijas iedzīvotāju veselība,”Rīga: Slimību profilakses un kontroles centrs.
 11. Gavare, I., un E.Lavendelis, I.Mikažāns, I.Hartmane, V.Mikažans. 2009. “Latvijā apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas.” Jūrmala: VSMTVA..
 12. Gavare, I., un V.Mikažans. 2006. “Lekcijas materiāli: Latvijas medicīnas tehnoloģiju izvērtēšana un Eiropas Savienības prasību īstenošana praksē.” Rīga: VSMTVA.
 13. Gavare, I. 2005.  “Lekcijas materiāli: Medicīnas tehnoloģiju apstiprināšana šodienas Latvijas medicīnas praksē.” Rīga: VSMTVA.

Dalība sabiedriskajās, profesionālajās organizācijās

 • Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedre
 • Latvijas Kardiologu biedrības biedre
 • Eiropas Kardiologu biedrības biedre
 • Latvijas Internistu biedrības locekle

Apbalvojumi

 • Valsts policijas JUBILEJAS GODA ZĪME "LATVIJAS VALSTS POLICIJAI 100 (13.11.2018.).
 • Veselības ministrijas ATZINĪBAS RAKSTS par Slimību profilakses un kontroles centra izveides administratīvo nodrošināšanu (16.11.2012.)
 • Veselības ministres Ingrīdas Circenes PATEICĪBA par sekmīgu Slimību profilakses un kontroles centra izveides un darba uzsākšanas procesa vadīšanu (25.10.2012.)