Statuss:
Īstenošana

Projekta/ aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma Nr.):

Improving IMMunisation cooperation in the European UNION” (IMMUnion) (Sadarbības uzlabošana imunizācijas jomā Eiropas Savienībā).

Paredzētais ieviešanas termiņš:

no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam (24 mēneši)

Vadošais partneris:

EuroHealthNet

Sadarbības valstis (partneri):

 1. Eiropas Ārstu pastāvīgā komiteja (The Standing Commitee of European Doctors)
 2. Eiropas Savienības farmaceitisko preparātu grupa (Pharmaceutical Group of the European Union)
 3. Eiropas Māsu asociāciju federācija (European Federation of Nurses Associations)
 4. Antverpenes universitātes Vakcinācijas novērtēšanas centrs (University of Antwerp, Centre for Evaluation of Vaccination)
 5. Europa Media
 6. Polija (EURACTIV Poland)
 7. Grieķija (PROLEPSIS)
 8. Vīnes vakcīnu drošības iniciatīva (Vienna Vaccine Safety Initiative e.V.)
 9. Itālija, Itālijas Nacionālais Veselības institūts (Italian National Institute of Health)
 10. Latvija, Slimību profilakses un kontroles centrs (The Centre for Disease Prevention and Control – CDPC)
 11. Rumānija, Rumānijas Nacionālais Sabiedrības veselības institūts (Romanian National Institute of Public Health)

Projekta mērķis:

Kopējais mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības valstu centienus uzlabot vakcinācijas aptveres rādītājus iedzīvotāju vidū, uzlabojot sadarbību starp vakcinācijas jomas speciālistiem un citām ieinteresētām pusēm (piemēram, plašsaziņas līdzekļi, veselības aprūpes iestādes un vispārējā sabiedrība), īpaši pievēršot uzmanību komunikācijas jautājumiem, ar mērķi sniegt veselības aprūpes speciālistiem un sabiedrībai uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Latvijas kā sadarbības partnera uzdevumi un sasniedzamais rezultāts darba pakotņu ietvaros

Projekta mērķi paredz šādas aktivitātes:

 1. Mācību materiālu un resursu izplatīšanu veselības aprūpes darbiniekiem visā Eiropā. Latvijas loma – izplatīt informāciju par pieejamo resursu Latvijas veselības aprūpes speciālistiem. Ieguvumi – veselības aprūpes speciālistiem, studentiem, sabiedrībai vienkopus pieejama ticama, kvalitatīva informācija par vakcinācijas jautājumiem.
 2. Uzlabot veselības aprūpes speciālistu apmācību iespējas par vakcinācijas jautājumiem. Latvijas loma – piedalās apmācībās par vakcinācijas jautājumiem, uzsvars tiks likts uz komunikācijas prasmju apguvi.  Paredzēts apmācību cikls pasniedzējiem (Training of Trainers) un mediju treniņš. Ieguvumi – tiek īstenotas apmācības veselības aprūpes speciālistiem/studentiem par vakcinācijas (jo īpaši) komunikācijas jautājumiem, uzlabotas zināšanas un prasmes komunikācijā, kliedēti mīti u.c.
 3. Sadarbības veicināšana ar plašsaziņas līdzekļiem vakcinācijas jautājumos. Katrai iesaistītai valstij jāizstrādā rīks izpratnes veicināšanas kampaņu īstenošanai par vakcinācijas jautājumiem (piemēram, multimediju rīks, aplikācija, multivides risinājumi utml). Rīka izstrādē apaļā galda diskusijā tiek piesaistīti vismaz 5 (pieci) ar vakcinācijas jautājumiem saistītās organizācijas/eksperti. Ieguvumi – tiks apzinātas citu valstu prakses par vakcinācijas zemās aptveres iemesliem, katrā konkrētā valstī tiks specifiski identificēti esošie vakcinācijas aptveres šķēršļi un mērķa grupas, kurās aptvere ir viszemākā. Tiks identificēti un piemēroti veiksmīgākie komunikāciju rīki/metodes mērķa grupas sasniegšanā.
 4. Izpratnes par vakcinācijas nevienlīdzības jautājumiem veicināšana un vakcinācijas pārklājuma jautājumu risināšana mazaizsargātās iedzīvotāju grupās un grūti aizsniedzamās iedzīvotāju grupās. Galvenie uzdevumi ir izprast iemeslus, kas kavē vakcinācijas pieejamību mērķa grupas vidū; uzlabot drošas un ticamas informācijas pieejamību un tās izmantošanu, veicinot uzticību vakcinācijai. Iesaistot mērķa grupas, tiks identificēti izaicinājumi, apzināta attieksme pret vakcināciju, valdošie mīti un stereotipi, atteikumu iemesli mērķa grupas vidū, kā rezultātā tiks izstrādātas metodes/rīki efektīvai komunikācijai. Šī mērķa sasniegšanai tiek izdalīti 4 soļi jeb uzdevumi, kas aprakstīti Projekta pieteikumā: 1) Situācijas analīze – izpētīt un apzināt konkrētas valsts situāciju; 2) Nacionālā rīka izveide (saziņas līdzekļa) (national toolboxes) – katra valsts izstrādā sev vēlamāko un atbilstošāko rīku, ar kura palīdzību tiks sasniegtas mērķa grupas izpratnes veicināšanai par vakcinācijas jautājumiem. 3) Ekspertu un iesaistīto organizāciju (t.sk., plašsaziņas līdzekļu) iesaiste diskusijās par rīka izveidi un to pielietošanu turpmāk; 4) Pilotprojekts – izstrādātā rīka izmēģināšana, iesaistot mērķa grupas. Rīku skaits un to izmantošana būs atkarīga no katras valsts pieejamā budžeta (ir jāizmēģina vismaz viens rīks). IMMUNION ietvaros sadarbosies četri iesaistītie partneri (Grieķija, Itālija, Latvija, Rumānija), lai izstrādātu vienotu metodoloģiju vakcinācijas šķēršļu identificēšanai un aprakstīšanai (uzsvars tiks likts uz komunikācijas jautājumiem), kā arī, lai identificētu konkrētu mērķauditoriju (kopienu), kurās vakcinācijas aptvere ir viszemākā.

Projekta kontaktpersonas:

Veselības veicināšanas departamenta direktore

Ilze Straume

Tālr.: +371 67387683

e-pasts: ilze.straume@spkc.gov.lv

 

Slimību profilakses nodaļas vadītāja

Agnese Freimane

Tālr.: +371 67388194

e-pasts: agnese.freimane@spkc.gov.lv

 

Veselības veicināšanas vadības nodaļas vadītāja

Maija Kalpiša

Tālr.: +371 67387612

e-pasts: maija.kalpisa@spkc.gov.lv

 

Slimību profilakses nodaļas Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja

Kristīne Ozoliņa

Tālr.: +371 67387653

e-pasts: kristine.ozolina@spkc.gov.lv

Plašāka informācija:

Projekta aktualitātes un materiāli pieejami: https://coalitionforvaccination.com/