Statuss:
Īstenošana
Attēls

Projekta/ aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma Nr.):

„Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance „UNITED4Surveillance”(Vienotā rīcībā par Savienības un nacionālās kapacitātes stiprināšanu integrētajā uzraudzībā).

Latvija iesaistās septiņās darba pakotnēs:

1.darba pakotne “Koordinācija (Coordination).

2.darba pakotne “Uzliesmojumu noteikšana (Outbreak detection)”.

3.darba pakotne “Slimnīcu uzraudzība (Hospital surveillance)”.

4.darba pakotne “Viena veselība (One Health)

5.darba pakotne “Novērtēšana (Evaluation).

6.darba pakotne “Izplatīšana (Dissemination)”.

7.darba pakotne “Ilgtspēja (Sustainability)”.

Projektā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) darbojas kā sadarbības partneris. Granta līguma Nr. 101102070-UNITED4Surveillance-EU4H-2021-JA3-IBA.

Paredzētais ieviešanas termiņš:

2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris.

Vadošais partneris:

Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības un vides institūts (National Institute for Public Health and the Environment – RIVM).

Sadarbības valstis:

Sadarbības partneri (BEN):

 1. Austrija (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – AGES).
 2. Beļģija (SCIENSANO – Sciensano).
 3. Čehija (National Institute for Public Health and the Environment – SZU).
 4. Dānija (Statens Serum Institut – SSI).
 5. Horvātija (Croatian Institute of Public Health – CIPH).
 6. Igaunija (TERVISEAMET – Health Board HB).
 7. Itālija (Istituto Superiore di Sanità – ISS).
 8. Īrija (Health Protection Surveillance Centre – HSE).
 9. Latvija (Slimību profilakses un kontroles centrs – SPKC (The Centre for Disease Prevention and Control – CDPC)).
 10. Lietuva (National Public Health Centre under the Ministry of Health NVSC).
 11. Luksemburga (Laboratoire National de Santé – LNS).
 12. Malta (Health Promotion and Disease Prevention Unit, Ministry of Health – MFH).
 13. Norvēģija (Folkehelseinstituttet – NIPH).
 14. Polija (National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene – National Research Institute NIZP PZH - PIB).
 15. Portugāle (Ministerio da Saude - Republica Portuguesa – MIN SAUDE).
 16. Slovēnija (National institute of Public Health – NIJZ).
 17. Somija (National Institute for Health and Welfare – THL).
 18. Spānija (Regional Ministry of Health and Families of Andalusia – CSFJA).
 19. Ungārija (The National Center for Public Health and Pharmacy – NNK).
 20. Vācija (Robert Koch Institute – RKI).
 21. Zviedrija (The Public Health Agency of Sweden – FoHM).

Saistītās iestādes (AE):

 1. Dānija (University of Copenhagen – UCPH).
 2. Horvātija (Ministry of Health – MoA).
 3. Itālija (Ministry of Health MoH IT).
 4. Itālija (Mario Negri Institute for Pharmacological Research – IRFMN).
 5. Itālija (Tuscany Regional Health Agency – ARS).
 6. Nīderlande (Wageningen University & Research – WR).
 7. Norvēģija (Norwegian Veterinary Institute – NORW VET INST).
 8. Norvēģija (Directorate of Health – HDIR).
 9. Slovēnija (The National Laboratory of Health, Environment and Food – NLZOH).
 10. Slovēnija (University Medical Centre Ljubljana – UKCL).
 11. Spānija (Progress and Health Foundation – FPS).

Asociētie partneri (AP):

 1. Austrija (Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection – BMSGPK).
 2. Francija (French Agency for food, environmental and occupational health & safety – ANSES).
 3. Francija (Santé publique France – SANTE PUBl FR).
 4. Kipra (Ministry of Health of the Republic of Cyprus – MPHS).
 5. Luksemburga (Direction de la Santé – DISA).
 6. Rumānija (The National Institute of Public Health – INSP).
 7. Spānija (Ministry of Health – MDS).
 8. Spānija (Instituto de Salud Carlos III – ISCIII).

Projekta mērķis:

Kopējais mērķis ir stiprināt veselības sistēmu reaģētspēju un veicināt dalībvalstu koordināciju nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanai, ieviešot vienotu, digitalizētu, integrētu uzraudzības sistēmu Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī (t.sk., nodrošinot cilvēku un dzīvnieku veselības uzraudzības datu integrāciju).

Latvijas kā sadarbības partnera uzdevumi darba pakotņu ietvaros:

 1. Izpētīt un apkopot informāciju par valstī pastāvošo stāvokli saistībā ar:
 • laboratoriju (t.sk., valsts, privāto) uzraudzības sistēmām, datu kopām, algoritmiem un rezultātu interpretācijas metodēm, kā arī aprakstīt laboratorisko datu nodošanas principus un apmaiņu ar epidemioloģiskiem datiem uzliesmojuma laikā;
 • slimnīcu uzraudzības sistēmām (t.sk., smagiem infekciju slimību gadījumiem).
 1. Veikt Nacionālās references laboratorijas uzraudzības sistēmu izvērtēšanas pilotu, t.sk., datu kopu, algoritmu, rezultātu interpretācijas metožu apkopošanu (t.sk., iespēju robežās pārņemot Vācijas un Dānijas labās prakses piemērus datu sekvencēšanā un vizualizācijā).
 2. Veikt universitāšu slimnīcu uzraudzības sistēmu izvērtēšanas pilotu, t.sk., nodrošināt steidzamības paziņojuma pilotēšanu tajās.
 3. Nodrošināt dalību agrīno brīdināšanas sistēmu analizēšanā par jauniem patogēniem, esošiem zoonožu uzliesmojumiem.
 4. Sadarbībā ar Eiropas profilakses un kontroles centru (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)) organizēt apmācības SPKC darbiniekiem par uzliesmojumu vadīšanu un uzliesmojuma IT moduļa darba procesa etapiem, to praktisko pielietošanu ik dienas darbā.
 5. Izvērtēt iespēju Latvijā pārņemt (t.sk., vērtējot pārņemšanas apjomu/ detalizāciju) Vācijas kolēģu labās prakses saistībā ar uzliesmojuma noteikšanu, datu sagatavošanu un analizēšanu (t.sk., pilotēšanu).

Sasniegtais rezultāts:

Iegūta informācija par labās prakses piemēriem citās valstīs saistībā ar dažādām veselības krīzēm un to seku mazināšanu, kurus varēs izmantot sabiedrības veselības politikas veidošanā un dažādu veselības krīžu pārvaldībā.

Veicināta augsti kvalificēta cilvēkkapitāla attīstīšana un jaunas, inovatīvas pārvaldības struktūras izveide resorā.

Uzlabota epidemioloģiskās uzraudzības sistēmas efektivitāte, informācijas aprites operativitāte un datu analīzes kvalitāte.

Nodrošināta iespēja piekļūt vienotai, digitalizētai, integrētai ES uzraudzības sistēmai, kā arī ES dalībvalstu ievadītajiem cilvēku un dzīvnieku veselības uzraudzības datiem un informācijai (t.sk., salīdzināt tos).

Projekta kontaktpersonas:

Direktora vietnieci attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos:

Ilona Liskova

Tālr. 67895822

e-pasts: ilona.liskova@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors:

Jurijs Perevoščikovs

Tālr. 67081521

e-pasts: jurijs.perevoscikovs@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja:

Larisa Savrasova

Tālr. 67081523

e-pasts: larisa.savrasova@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Epidemioloģiskās uzraudzības attīstības un analītikas nodaļas vadītāja:

Lusine Tumanjana

Tālr. 62102848

e-pasts: lusine.tumanjana@spkc.gov.lv

 

Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs:

Jānis Misiņš

Tālr.: 67501582

e-pasts: janis.misins@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Epidemioloģiskās uzraudzības attīstības un analītikas nodaļas vecākā eksperte:

Marija Oniščuka

e-pasts: marija.oniscuka@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vecākā epidemioloģe:

Margarita Averčenko

Tālr. 67081533

e-pasts: margarita.avercenko@spkc.gov.lv

 

Projekta vadītāja – finansiste – vecākā eksperte LR un ES tiesību aktu, publisko iepirkumu, grāmatvedības un finanšu, dokumentu pārvaldības jomā (t.sk., Latvijas puses nominētais pārstāvis):

Inga Selecka

Tālr. 67387673

e-pasts: inga.selecka@spkc.gov.lv

 

Projekta vienotais e-pasts: unss@spkc.gov.lv

Plašāka informācija:

Projekta aktualitātes un materiāli pieejami: https://united4surveillance.eu/.