Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta "īstā" problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir mērķa grupai piemēroti, efektīvi un saprotami.

Iespēja paust viedokli ir jānodrošina par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

 Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

 Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

 • Attīstības plānošanas sistēmas likums
 • Valsts pārvaldes iekārtas likums
 • Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā".

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Ludzas administratīvajās robežās un izbraukumos.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. brīvprātīgu eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. prezervatīvu  izsniegšanu;
 3. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Ludzas administratīvajās robežās vai izbraukumos. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu ir 5000,00 euro (pieci tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū, privātpersonai jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) ārstniecības persona vai testēšanai un konsultēšanai apmācīta persona.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska uzvedības grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Ventspils pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. brīvprātīgu eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
  1. ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
  2. eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
  3. tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
  4. drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
  5. alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
  6. drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
  7. pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Ventspils pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu ir 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) SPKC apmācīta persona testēšanā un konsultēšanā.

Informācija par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu par HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū

2.1.1.1. eksprestestēšanu uz HIV, HBV, HCV un sifilisu; 

2.1.1.2. šļirču un adatu izsniegšanu; 

2.1.1.3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.1.1.4. prezervatīvu izsniegšanu; 

2.1.1.5. konsultēšanu par: 

– ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;  

– eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu; 

– tuberkulozes (turpmāk – TB) profilaksi un ārstēšanas iespējām; 

– drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi; 

– alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem; 

– drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju (turpmāk – STI) pazīmēm un ārstēšanas iespējām, demonstrējot uz mulāžas pareizu prezervatīva lietošanu; 

– grūtniecības laikā nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sievietēm INL un HIV pozitīvām sievietēm INL; 

– pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 1 gads, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 70 000,00 euro. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū: 

2.1.1.1. eksprestestēšanu uz HIV, HBV, HCV un sifilisu; 

2.1.1.2. šļirču un adatu izsniegšanu; 

2.1.1.3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.1.1.4. prezervatīvu izsniegšanu; 

2.1.1.5. konsultēšanu par: 

– ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;  

– eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu; 

– tuberkulozes (turpmāk – TB) profilaksi un ārstēšanas iespējām; 

– drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi; 

– alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem; 

– drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju (turpmāk – STI) pazīmēm un ārstēšanas iespējām, demonstrējot uz mulāžas pareizu prezervatīva lietošanu; 

– grūtniecības laikā nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sievietēm INL un HIV pozitīvām sievietēm INL; 

– pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Cēsu, Valmieras, Limbažu un Valkas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. brīvprātīgu eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Cēsu, Valmieras, Limbažu un Valkas pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu ir 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona katrā punktā;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 100 (viens simts) mērķa grupas pārstāvjiem katrā punktā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. prezervatīvu  izsniegšanu;
 3. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 300 (trīs simti) mērķa grupas pārstāvjiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, prostitūcijā iesaistītajām personām, personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas pilsētas administratīvajās robežās un izbraukumos.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas pilsētas administratīvajās robežās un izbraukumos. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 300 (trīs simti) mērķa grupas pārstāvjiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū: 

2.1.1.1. eksprestestēšanu uz HIV, HBV, HCV un sifilisu; 

2.1.1.2. šļirču un adatu izsniegšanu; 

2.1.1.3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.1.1.4. prezervatīvu izsniegšanu; 

2.1.1.5. konsultēšanu par: 

– ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;  

– eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu; 

– tuberkulozes (turpmāk – TB) profilaksi un ārstēšanas iespējām; 

– drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi; 

– alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem; 

– drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju (turpmāk – STI) pazīmēm un ārstēšanas iespējām, demonstrējot uz mulāžas pareizu prezervatīva lietošanu; 

– grūtniecības laikā nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sievietēm INL un HIV pozitīvām sievietēm INL; 

– pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.
Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 1 gads, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 50 000,00 euro. 

(Pielikums - Līguma projekts)

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, prostitūcijā iesaistītajām personām, personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

1. eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;

2. šļirču un adatu izsniegšanu;

3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

4. prezervatīvu izsniegšanu;

5. konsultēšanu par:

− ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;

− eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;

− tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;

− drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;

− alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;

− drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;

− pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu,

darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;

2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;

3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 300 (trīs simti) mērķa grupas pārstāvjiem.

LĪGUMS

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām  personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai pamatojoties uz līdzdarbības līgumu jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
  1. ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
  2. eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
  3. tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
  4. drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
  5. alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
  6. drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
  7. grūtniecības laikā nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sievietēm INL un HIV pozitīvām sievietēm INL;
  8. pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 1 (viens) gads, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 1000 (viens tūkstotis) mērķa grupas pārstāvjiem.

Nolikums

Līgums

(Pielikums- Līguma projekts)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Ventspils pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. brīvprātīgu eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Ventspils pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu ir 500,00 (pieci simti euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 100 (viens simts) mērķa grupas pārstāvjiem.

Līgums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām  personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai pamatojoties uz līdzdarbības līgumu jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
  1. ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
  2. eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
  3. tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
  4. drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
  5. alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
  6. drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
  7. grūtniecības laikā nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sievietēm INL un HIV pozitīvām sievietēm INL;
  8. pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 1 (viens) gads, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 1000 (viens tūkstotis) mērķa grupas pārstāvjiem.

 

Nolikums

Līgums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. brīvprātīgu eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu ir 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona katrā punktā;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 100 (viens simts) mērķa grupas pārstāvjiem katrā punktā.

Līgums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, prostitūcijā iesaistītajām personām, personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai pamatojoties uz līdzdarbības līgumu jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 300 (trīs simti) mērķa grupas pārstāvjiem.

LĪGUMS

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā (turpmāk – mērķa grupa) Rēzeknes pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai pamatojoties uz līdzdarbības līgumu jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rēzeknes pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rēzeknē ir 7 000,00 (septiņi tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 100 (simts) mērķa grupas pārstāvjiem.

LĪGUMS

Līgums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām (turpmāk – mērķa grupa) Ventspils pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai pamatojoties uz līdzdarbības līgumu jānodrošina sekojoši profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu  uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Ventspils pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu (dators, internets), transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Ventspilī ir 500,00 (pieci simti euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā katrā pilsētā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 50 (piecdesmit) mērķa grupas pārstāvjiem.

Līgums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4. punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes ierobežošanu starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām (turpmāk – mērķa grupa) Rīgas un Daugavpils pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai pamatojoties uz līdzdarbības līgumu jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū:

 1. eksprestestēšanu  uz HIV, hepatītu B, hepatītu C un sifilisu;
 2. šļirču un adatu  izsniegšanu;
 3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 4. prezervatīvu  izsniegšanu;
 5. konsultēšanu par:
 • ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;
 • eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu;
 • tuberkulozes profilaksi un ārstēšanas iespējām;
 • drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi;
 • alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem;
 • drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju pazīmēm un ārstēšanas iespējām;
 • pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Profilakses pasākumi jāīsteno Rīgas un Daugavpils pilsētas administratīvajās robežās. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā un Daugavpilī ir 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00 centi).

Lai veiktu deleģētos profilakses pasākumus mērķa grupas vidū privātpersonai:

 1. jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei HIV/AIDS profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai;
 2. jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā katrā pilsētā tiks iesaistīta vismaz 1 (viena) reģistrēta un/vai sertificēta ārstniecības persona;
 3. 1 (viena) gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 100 (simts) mērķa grupas pārstāvjiem katrā pilsētā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 7.punktu Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 3.4.punktu Centrs organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām un 4.11. punktu organizē HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un medicīnisko ierīču plānošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali.

Slimību profilakses un kontroles centrs plāno slēgt līdzdarbības līgumu par HIV infekcijas, sifilisa, B hepatīta, C hepatīta un citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekcijas slimību un tuberkulozes prevenciju vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (turpmāk – mērķa grupa) vidū, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Centrs uzaicina iesniegt pieteikumu līdzdarbības līguma slēgšanai Latvijas Republikā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu. Pretendentam jāiesniedz dokumentus, kas apliecina atbilstību, kas atbilst visām turpmāk uzskaitītajām prasībām.

Privātpersonai, kas slēgs līdzdarbības līgumu, jānodrošina prevencijas pasākumi, tajā skaitā mērķa grupas pārstāvju konsultēšana, informēšana un izglītošana par HIV/AIDS, STI, vīrushepatītu B, C profilaksi un ārstēšanu, ārstniecības iestādēm, speciālistiem un to sniegtajiem pakalpojumiem, testēšana ar HIV, hepatīta B un C, sifilisa eksprestestiem, šļirču un adatu apmaiņa, prezervatīvu izsniegšana. Prevencijas pasākumi jāīsteno Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Privātpersonai jānodrošina profilakses pasākumiem nepieciešamo telpu, tehnisko resursu, informācijas tehnoloģiju resursu, transporta un infrastruktūras izmaksu, darbinieku atalgojuma segšana, izlietoto šļirču utilizācija par saviem vai trešās personas līdzekļiem, kā arī darbinieku un brīvprātīgo dalība apmācībās un sanāksmēs.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš - 3 (trīs) gadi. Privātpersonai jābūt vismaz piecu gadu pieredzei HIV/AIDS uzraudzības un profilakses darbā, kā arī pieredzei, organizējot HIV/AIDS profilakses pasākumus mērķa grupai. Privātpersonai jānodrošina, ka pakalpojumu sniegšanā tiks iesaistīti ne mazāk kā viena ārstniecības persona un ne mazāk kā viens brīvprātīgais darbinieks. Privātpersonai viena gada laikā jānodrošina pakalpojumu sniegšana ne mazāk kā 100 mērķa grupas pārstāvjiem.

Kontaktpersona saistībā ar pieteikumu iesniegšanu ir Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas vecākā veselības veicināšanas koordinētāja Līva Grāmatiņa, e-pasts: liva.gramatina@spkc.gov.lv, tālr. 67501653.

Iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”. Pieteikumu jāiesniedz līdz 2015.gada 9.februārim Slimību profilakses un kontroles centrā: Rīgā, Duntes ielā 22, LV- 1005.

Pievienotie dokumenti:

Pamatojums līdzdarbības līguma slēgšanai

Līdzdarbības līgums

1. Līdzdarbības līguma slēdzējs no valsts puses: Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC).

2. Līguma mērķis: Nodrošināt SPKC valsts specializētā centra (turpmāk – Reitox Nacionālais fokālais punkts) iespēju veikt datu analīzi, saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra un Latvijā ieviešamajiem epidemioloģiskajiem indikatoriem narkomānijas problēmas monitoringa jomā.

3. Pilnvarojuma nosacījumi: Pilnvarotā persona ar līdzdarbības līgumu tiks pilnvarota veikt līguma saistības, kas neietver pārvaldes lēmuma pieņemšanu vai sagatavošanu, jo:

   3.1. to veic sabiedriskā labuma (nekomerciālos) nolūkos:

   3.2. tas ir lietderīgi, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē;

   3.3. to var veikt vismaz tikpat efektīvi kā valsts institūcija.

4. Līguma priekšmets: piekļuve datiem par personām, kurām veikta medicīniskā pārbaude alkohola, narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai un ķīmiski toksiskās analīzes 2012. un 2013.gadā.

5. Līguma izpildes laiks: 2 gadi.

6. Deleģētais pārvaldes uzdevums:

   6.1. nodrošināt neidentificējamu datu (turpmāk – Dati) sniegšanu par personām, kurām veikta medicīniskā pārbaude alkohola, narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai un ķīmiski toksiskās analīzes;

   6.2. nodrošināt datu apstrādi – to apkopošanu datu failā un iesniegšanu SPKC, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

7. Kontaktpersona: SPKC Pētniecības un veselības statistikas departamenta Atkarības slimību riska analīzes nodaļas vadītāja Aija Pelne e-pasts: aija.pelne@spkc.gov.lv, tāl.67501581

8. Iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līguma publiskošanas kārtība”.

9. Pieteikumi, kas neatbildīs prasībām, vai tajos nebūs sniegtas atbildes uz visiem augstāk minētajiem jautājumiem, netiks izskatīti.

11. Pieteikumu iesniegt līdz 2013. gada 14. jūnijam Slimību profilakses un kontroles centrā: Rīgā, Duntes ielā 22, LV- 1005.