Statuss:
Noslēdzies

 

Projekta/aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma nr.)

“Joint action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction” (HA-REACT) (Vienotā rīcība HIV un pavadošo infekciju profilaksē un kaitējuma mazināšanā).

 

Latvija iesaistās trīs darba pakotnēs:

4. darba pakotne “Testēšana un veselības aprūpes pieejamība” (Testing and linkage to care).

5. darba pakotne “Kaitējuma mazināšanas attīstīšana” (Scaling up harm reduction).

8. darba pakotne “Ilgtspējība un ilgtermiņa finansējums” (Sustainability and long-term funding).

 

Projektā SPKC darbojas kā asociētais partneris. Granta līguma nr. 677085

Logotips

Paredzētais ieviešanas termiņš

2015. gada 1. oktobris - 2019. gada 31. janvāris

Vadošais partneris

Somijas Nacionālais Veselības un labklājības institūts (The National Institute for Health and Welfare - THL).

Projekta/aktivitātes mērķi

Kopējie projekta mērķi ir:

1. Ierobežot HIV, tuberkulozes un vīrushepatītu izplatību injicējamo narkotiku lietotāju vidū Eiropas Savienībā (ES) līdz 2020. gadam, kas cieši sasaistīts ar Eiropas Savienības, Pasaules Veselības organizācijas, UNAIDS, Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības organizāciju stratēģiskajiem rīcības plāniem.

 

2. Sniegt palīdzību ES dalībvalstīm, kurās ir konstatētas nepilnības efektīvā un uz pierādījumiem balstītā rīcībā, kā arī gadījumā, ja intervences netiek īstenotas pietiekamā līmenī.

 

3. Veicināt visaptverošu kaitējuma mazināšanas programmu īstenošanu visās ES dalībvalstīs, kuru pamatā būtu HIV, tuberkulozes un vīrushepatītu profilakses un ārstēšanas jomas uzlabošana.

 

Projekta mērķa grupa - injicējamo narkotiku lietotājiem un viņu dzimumpartneriem.

 

Darba pakotņu mērķi:

4. darba pakotnes “Testēšana un veselības aprūpes pieejamība” mērķis ir uzlabot agrīno HIV, TB un citu pavadošo infekcijas slimību diagnostiku un tālāku klientu (injicējamo narkotiku lietotāju) piesaisti veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

 

5. darba pakotnes “Kaitējuma mazināšanas attīstīšana” mērķis ir uzlabot un paplašināt kaitējuma mazināšanas pakalpojumus un to pieejamību Latvijā un Lietuvā.

 

8. darba pakotnes “Ilgtspējība un ilgtermiņa finansējums” mērķis ir apzināt esošās barjeras saistībā ar HIV, tuberkulozes un C hepatīta veselības aprūpes un profilakses pakalpojumiem injicējamiem narkotiku lietotājiem, kā arī sniegt priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai un ilgtspējīga finansējuma nodrošināšanai.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

4. darba pakotnes “Testēšana un veselības aprūpes pieejamība” galvenās aktivitātes:

 • situācijas analīze (country review) par HIV un citu asociēto infekcijas slimību diagnostiku; testēšanas organizēšanas kārtību, pieejamību u.c., vajadzību apzināšana, stipro un vājo pušu analīze;
 • informatīvo materiālu un rokasgrāmatu, e-apmācību pielāgošana Latvijas situācijai agrīnai HIV un TB diagnostikas uzlabošanai un tālākai klientu piesaistei citām veselības aprūpes iestādēm speciālistiem, kuri strādā ar INL (HIV profilakses punkti (turpmāk – HPP), nevalstiskās organizācijas, sociālie darbinieki u.c.);
 • apmācību rīkošana HPP darbiniekiem, nevalstisko organizāciju speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem iesaistītajiem speciālistiem HIV un hepatīta C testēšanai un agrīnai tuberkulozes atklāšanai.

 

5. darba pakotnes “Kaitējuma mazināšanas attīstīšana” ietvaros ir paredzēts veikt šādus pasākumus:

 • identificēt esošās barjeras kaitējuma mazināšanas jomā valstī (Country mission);
 • organizēt semināru HIV un kaitējuma mazināšanas jomā strādājošiem speciālistiem;
 • organizēt pieredzes apmaiņas braucienus;
 • organizēt apmācības HIV un kaitējuma mazināšanas jomā iesaistītiem speciālistiem;
 • rokasgrāmatas izveidošana/adaptēšana par to, kā mazināt profesionāļu stigmu, aizspriedumus par kaitējuma mazināšanas būtību;
 • izglītojošo materiālu izveidošana/adaptēšana injicējamo narkotiku lietotājiem (pārdozēšanas profilakse, HIV un HCV profilakse u.c. pēc identificētajā vajadzībām);
 • nodrošināt jaunas kaitējuma mazināšanas mobilās vienības darbības uzsākšanu Rīgā un Pierīgā.

 

8. darba pakotnes “Ilgtspējība un ilgtermiņa finansējums” galvenie uzdevumi:

 • situācijas analīze par HIV, hepatīta C un tuberkulozes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību INL vidū – aptauja, literatūras apskats, plitikas dokumentu izvērtēšana situācijas analīzei un ilgtspējīga finansējuma nodrošināšanai (apzināt barjeras esošajos normatīvos aktos, organizatoriskajos jautājumos, pieejamību u.c.);
 • balstoties uz situācijas analīzi izstrādāt ieteikumus finansēšanas mehānismam un daudzveidīgai pieejai ar HIV/AIDS, hepatītu un tuberkulozes saistītu jautājumu risināšanā, lai sasniegtu prioritārās grupas, it īpaši INL.

Sasniegtais rezultāts

Veikta informatīvo materiālu un rokasgrāmatu, e-apmācību izveide, organizētas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni un semināri, nodrošināta jauna kaitējuma mazināšanas mobilās vienības darbība Rīgā un Pierīgā, veikta iesaiste valsts situācijas analīzē un ieteikumu izstrādāšanas procesā.

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane (agnese.freimane@spkc.gov.lv, 67388194)

Plašāka informācija

Projekta materiāli pieejami www.hareact.eu