Statuss:
Noslēdzies
Logotips

 

 

Slimību profilakses un kontroles centrs atbilstoši Veselības ministrijas deleģējumam ir iesaistījies Eiropas Komisijas Granta līguma Projekta „Veicināt rekomendāciju ieviešanu attiecībā uz reto slimību politiku, informāciju un datiem” (RD-ACTION, Nr. 677024) īstenošanā.

Centra līdzdalība starptautiskajā tīklā Orphanet par retajām slimībām un orfānām zālēm, ļauj izmantot Orpahanet tīkla infrastruktūru un resursus, nodrošinot Latvijas sabiedrību (gan pacientus, gan speciālistus) ar informāciju par retajām slimībām. Projekta ietvaros centrs Orphanet portālā uztur un papildina portāla sadaļa par aktuālo informāciju reto slimību jomā latviešu valodā. Orphanet tīkla ietvaros tiek nodrošināta informācijas apmaiņa starpvalstu līmenī. Orphanet datu bāzēs tiek aktualizēta informācija par Latvijā atzītiem ekspertu centriem reto slimību jomā, to speciālistiem, pacientu organizācijām un laboratorijām, kā arī tā nodrošināta iespēja iegūt informāciju par retajām slimībām, orfānajām zālēm, ekspertu centriem, diagnostisku, klīniskajiem pētījumiem no jebkuras ES dalībvalsts.

SPKC darbinieku iesaisti Eiropas Komisijas Granta līguma Projekta RD-ACTION īstenošanā” un, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) projekta „Veicināt rekomendāciju ieviešanu attiecībā uz reto slimību politiku, informāciju un datiem” („Promoting Implementation of Recomendations on Policy, Information and Data for Rare Diseases”) (turpmāk – Projekts RD-ACTION) granta Nr. 677024 īstenošanu.