Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 15.04.2016.

Projekta/aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma nr.)

Joint Action on Health Inequalities (Equity Action) , Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā

Līguma Nr. – 2010 22 03

Logotips

 

Paredzētais ieviešanas termiņš

15.02.2011.-15.02.2014.

Vadošais partneris

Koordinators: National Heart Forum (Victoria House, 7th Floor, Southampton Row, London WC1B 4AD, England)

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

 

Projekta galvenais mērķis ir informācijas apkopošana par nevienlīdzību veselības jomā, atbalsta instrumentu (kā ietekmes uz veselību izvērtēšana, īpaši uzsverot vienlīdzības aspektu) izstrāde, pieredzes apmaiņa veselības nevienlīdzības mazināšanas jomā, veidojot arī nacionālo partneru tīklu; zinātniskais un tehniskais atbalsts ES valstu politikas veidotājiem; dažādu sektoru iesaiste nevienlīdzības mazināšanā. Viens no projekta mērķiem ir arī vairot izpratni un veicināt pieredzes apmaiņu par ES Struktūrfondu pielietošanu nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

 

Latvija piedalās šajā projektā divās darba pakotnēs: WP4 „Atbalsta instrumentu izstrāde veselības vienlīdzības aspekta akcentēšanai dažādu sektoru politikas veidošanas procesā” un WP5 „Reģionālā tīkla izveide”.

 

Latvijas ieguvums no piedalīšanās projektā: veselības nevienlīdzības izvērtēšanas indikatoru noteikšanas iespējas; situācijas analīze veselības nevienlīdzības jomā 2 Latvijas reģionos (Valmierā un Saldū) (pasākumi tās mazināšanai, secinājumi par problēmām); informācija un pieredze attiecībā uz ietekmes uz veselību izvērtēšanu (IVI) un veselības vienlīdzības auditu (VVA) – veikšanas metodika, citu valstu pieredze, prognozējamās grūtības un ierobežojumi; Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu līdzšinējais pielietojums, kā arī ieteikumi to izmantošanai nevienlīdzības mazināšanai veselības jomā nākamajam periodam (jaunā programma 2014.-2020.gadam).

Sasniegtais rezultāts

 

Sagatavoti ziņojumi par nevienlīdzības problēmu risināšanu veselības aprūpes jomā izpēti Valmieras un Saldus pašvaldību teritorijās.

 

Apkopota informācija par situāciju attiecībā uz ‘Veselība visās politikās’ (Health in All Policies, HiAP) principa ievērošanu Latvijā.

 

Notikušas projekta partneru apmācības par ietekmes uz veselību izvērtēšanu.

 

Izanalizēts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietojums Valmieras un Saldus pašvaldības teritorijās nevienlīdzības mazināšanā veselības jomā.

 

Organizēts seminārs Latvijas pašvaldību pārstāvjiem par Projektā gūto pieredzi un atziņām, tai skaitā par iespējām izmantot ES fondus nevienlīdzības mazināšanas projektiem, kā arī ar starptautiski pārbaudītiem risinājumiem, ko varētu pielietot arī Latvijā.

 

Veikta situācijas analīze par alkohola cenu ietekmi uz tā patēriņu un ar tā lietošanu saistītām sekām (ietekmes uz veselību novērtējums); organizēta starpinstitūciju diskusija par alkohola ierobežošanas politiku Latvijā.

Kontaktinformācija

 

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vadītāja Gunta Rozentāle (gunta.rozentale@spkc.gov.lv , 67387679)

 

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas Vecākā sabiedrības veselības analītiķe Jolanta Skrule (Jolanta.skrule@spkc.gov.lv , 67388185)

Plašāka informācija:

www.health-inequalities.eu/HEALTHEQUITY/EN/projects/equity_action/