Statuss:
Noslēdzies

 

Projekta/aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma nr.)

Joint Action on Mental Health and Well-being (MH-WB) (Vienotas rīcības projekts garīgajā veselībā un labklājībā)

 

4. darba pakotne „Taking evidence-based action against depression, including actions to prevent suicide. E-health” (Uz pierādījumiem balstīta rīcība pret depresiju, iekļaujot rīcību pašnāvību profilaksei. E-veselība)

 

Projektā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) darbojas kā asociētais partneris. Granta līguma nr. 2012 22 02

Logotips

Paredzētais ieviešanas termiņš

2013. gada 1. februāris - 2016. gada 1. janvāris

Vadošais partneris

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (Portugāle)

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

Kopējais projekta mērķis ir sekmēt garīgās veselības un labklājības veicināšanu, psihisko traucējumu profilaksi un aprūpes, un sociālās iekļaušanas uzlabošanu personām ar psihiskiem traucējumiem Eiropā.

 

4. darba pakotnes „Uz pierādījumiem balstīta rīcība pret depresiju, iekļaujot rīcību pašnāvību profilaksei. E-veselība” mērķis ir izvedot zināšanu bāzi no realizētajām un realizācijas procesā esošajām aktivitātēm saistībā ar depresiju un pašnāvību profilaksi daba pakotnē iesaistītajās valstīs, ietverot arī dažādus E-vides risinājumus.

 

Uzdevumi:

1. Apzināt galvenās ieinteresētās puses darba pakotnē iesaistītajās valstīs;

2. veikt situācijas analīzi, izvērtējot zinātniskos pierādījumus, labas prakses piemērus un pieejamos resursus aktivitāšu realizēšanai depresijas un pašnāvību profilaksei darba pakotnē iesaistītajās valstīs;

3. izstrādāt rekomendācijas uz pierādījumiem balstītai rīcībai depresijas un pašnāvību profilaksei starptautiskā un nacionālā līmenī.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

1. Organizēt depresiju un pašnāvību profilaksē ieinteresēto pušu pārstāvju grupu (informācijas apmaiņa, kontaktpersonu tīkls, sanāksmju organizēšana);

2. analizēt situāciju Latvijā (apzināt informācijas avotus un iegūt informāciju, sagatavot ziņojumu ar iekļautu situācijas analīzi, apkopot informāciju par labas prakses piemēriem, analizēt stiprās puses un iespējamos izaicinājumus);

3. izplatīt iegūto informāciju vietējā un starptautiskā līmenī (prezentācijas darba paketes līderiem, nacionāli ieinteresētajām pusēm u.c.);

4. apmeklēt darba grupas sanāksmes projekta nacionālajiem koordinatoriem;

5. ziņot par progresu projekta attīstībā un par projekta finansēm saistītiem jautājumiem.

Sasniegtais rezultāts

Noslēgts Granta līgums, apzinātas galvenās projektā ieinteresētās puses nacionālā līmenī.

Kontaktinformācija

SPKC Pētniecības un veselības statistikas departamenta Atkarības slimību riska analīzes nodaļas sabiedrības veselības analītiķis Toms Pulmanis (toms.pulmanis@spkc.gov.lv , 67501598)