Slimību profilakses un kontroles centrs

Veselību veicinošo skolu tīkls

 

Lai sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam izvirzīto mērķu īstenošanu un veicinātu izglītības iestāžu iesaisti skolēnu un skolas darbinieku veselības veicināšanā, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā ir uzsācis darbu pie Veselību veicinošo skolu iniciatīvas atjaunošanas Latvijā un ir izveidojis konsultatīvu institūciju – Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla padomi (turpmāk – Padome).

 

Padomes mērķis ir veicināt Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (turpmāk tekstā – Tīkls) izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju, sadarbību un monitoringu Latvijā, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dokumentiem un vadlīnijām par Veselību veicinošo skolu tīkla izveidošanu, un sekmēt PVO „Eiropas Veselības stratēģijas Veselība 2020”  un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (saite uz dokumentu) izvirzīto mērķu sasniegšanu.

 

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

 

Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā iesaistīties var ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu (turpmāk – skola) un kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus, aizpilda pieteikuma anketu un apņemas satrādāt pie Veselību veicinošām skolām noteikto kritēriju izpildes.


Lai kļūtu par Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībnieci, skolai ir:

 

1. Jāizveido Veselību veicinošās skolas padome (to var integrēt Skolas padomes sastāvā, ja tāda jau ir izveidota un darbojas), iekļaujot tās sastāvā skolas direktoru, no sava vidus deleģēto Veselību veicinošās skolas koordinatoru, vecāku pārstāvi, skolēnu pārstāvi.

 

2. Jāveic aktivitātes, lai atbilstu visiem Padomes aptiprinātajiem pamata kritērijiem.

 

3. Jāveic aktivitātes, lai īstenotu 2-3 izvēlētos prioritāros dalības kritērijus.

 

4. Reizi gadā līdz 30.jūnijam Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sekretariātā jāiesniedz aizpildīta Ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa (saite uz dokumentu), elektroniski nosūtot to uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv

 

Galvenie ieguvumi skolām, iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā:
 

  • pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
  • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (nodarbības, videolekcijas domapmaiņu pēcpusdienas u.c.) par aktuālām tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
  • iespējas piedalīties Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros;
  • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
  • uz pierādījumiem balstīts metodiskais atbalsts veselības veicināšanas daba organizēšanā, aktivitāšu veidošanā skolā;
  • kritēriji tiek ņemti vērā izglītības iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodikā.

 

Kādas ir skolas tiesības, darbojoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā?

 

1. Saņemt jaunāko informāciju par aktualitātēm Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla darbībā un Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotos informatīvos materiālus.

 

2. Piedalīties visos Slimību profilakses un kontroles centra organizētajos semināros, kursos un apmācībās.

 

3. Saņemt visa veida informāciju, kas būtu noderīga, lai veiksmīgāk realizētu Veselību veicinošas skolas darbību.Kādi ir skolas pienākumi, darbojoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā?

 

1. Būt labas prakses piemēram, aktīvi piedalīties pieredzes apmaiņā ar citām skolām veselības veicināšanas jomā.

 

2. Piedalīties Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sanāksmēs.

 

3. Sekot līdzi, lai skolas darbā tiktu īstenoti Veselību veicinošo skolu pamata kritēriji un dalības kritēriji, un reizi gadā sagatavot pārskatu par skolā īstenotajām aktivitātēm.

 

   

 

 

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC