26.04.2012, 00:00

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 23.1 punktu no 2010.gada pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai šādos gadījumos:

  1. Teritorijās, kurās saskaņā ar Latvijas Infektoloģijas centra (kopš 02.04.2012. Slimību profilakses un kontroles centrs) epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;
  2. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija.

Informējam, ka veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 2007.-2011.gadā, valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs"(kopš 02.04.2012. Slimību profilakses un kontroles centrs) sagatavoja, un Veselības ministrija apstiprināja teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2012.gadā (skat. pielikumus).

Vēršam ģimenes ārstu uzmanību, ka visi bērni, kuriem ir deklarēta dzīves vieta kādā no endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, neatkarīgi no tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse. Tomēr atbilstoši noteikumu 23.11. punktam, ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir ārpus norādītās endēmiskās teritorijas, nevar veikt sava pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta deklarētā dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus, pēc iepriekšējās saskaņošanas, vakcinē tie ģimenes ārsti, kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.

Attiecībā uz bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcināciju Veselības ministrija uzsvēra nepieciešamību to turpināt. Ņemot vērā, ka ģimenes ārstu un bērnu aprūpes iestāžu un internātskolu administrācijas pienākums ir plānot un organizēt (nodrošināt) valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu un, lai racionāli izmantotu valsts iepirktās vakcīnas, lūdzam ģimenes ārstus un minēto bērnu iestāžu administrāciju līdz 2012.gada 28.februārim iesniegt valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs" (kopš 02.04.2012. Slimību profilakses un kontroles centrs) reģionālajiem epidemiologiem valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas plānus (skat. pielikumus).

Lai nodrošinātu bāreņu, kas atrodas ārpus bērnu iestādēm vakcinācijas plānošanu, nepieciešamības gadījumā iesakām sadarboties ar attiecīgo teritoriju bāriņtiesām.

Informējam, ka vakcinācijas iestādes var pasūtīt vakcīnas, iesniedzot valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs" (kopš 02.04.2012. Slimību profilakses un kontroles centrs) reģionāliem epidemiologiem pasūtījumus noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā (līdz katra mēneša 5.datumam).

Saskaņā ar noslēgto līgumu 2012.gadā valsts apmaksātajai vakcinācijai pret ērču encefalītu tiks izmantotas „Tico Vac" vakcīnas (piegādātājs - SIA „Vakcīna"). Vakcīnas lietošanas instrukcija ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekšējā periodā tika izdarītas vidēji ap 75% vakcināciju no ģimenes ārstu ieplānotajām, tāpēc, veicot plānošanu, iesakām rūpīgi izvērtēt vakcinācijai pakļauto bērnu skaitu, to vakcinācijas statusu, attieksmi pret vakcināciju, lai varētu savlaicīgi veikt korekcijas kopējā vakcinācijas plānā.

Būsim pateicīgi, ja valsts aģentūrai „Latvijas Infektoloģijas centrs" (kopš 02.04.2012. Slimību profilakses un kontroles centrs) elektroniski uz 2.pielikumā norādītajām e-pasta adresēm sniegsiet informāciju arī gadījumos, ja neplānojiet veikt bērnu vakcināciju.

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2012.gadā

Valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu plāns 2012.gadam