24.11.2015, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis Piegādes līgumu ar SIA “Vakcīna” par vakcīnas pret tuberkulozi, kas ražota Polijā, iegādi jaundzimušajiem un zīdaiņiem 2015.gada novembra un decembra mēnešiem, jo joprojām pastāv ražošanas problēmas Dānijas uzņēmumā Statens Serum Institute.

Izmantojot Polijā ražoto BCG vakcīnu, vispirms iesakām uzmanīgi iepazīties ar lietošanas instrukciju, jo ievadāmais vakcīnas daudzums atšķiras no līdz šim izmantotajām BCG vakcīnām.

Vienlaikus informējam, ka līguma 4. sadaļā “Preces kvalitāte” ir veiktas izmaiņas un pašlaik nosacījumi ir šādi:

“4.7. Pretenzijas par kvalitāti Saņēmējs (vakcinācijas iestāde) iesniedz Piegādātājam (SIA “Vakcīna”) un Maksātājam (Nacionālais veselības dienests) šādā kārtībā:

4.7.1. ja, pieņemot preci, Saņēmējs atklāj iztrūkumu, preces bojājumu vai cita veida preces vai preces uzglabāšanas neatbilstību līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Saņēmējs par iztrūkumu un neatbilstības faktu 2 (divu) darba dienu laikā no preces faktiskā saņemšanas brīža rakstveidā (pa faksu un e-pastā) un telefoniski paziņo Piegādātajam un Maksātājam;

4.7.2. ja Piegādātājs, pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas, 2 (divu) darba dienu laikā neierodas pie Saņēmēja sastādīt aktu, tad akts tiek sastādīts bez Piegādātāja klātbūtnes;

4.7.3. Saņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža (ar vai bez Piegādātāja paraksta) to nogādā Maksātājam un Piegādātājam.”