Ministru kabineta rīkojums Nr.101
Rīgā 2012. gada 21. februārī (prot. Nr.10 47.§)


Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta pirmo daļu ar 2012. gada 1. aprīli izveidot veselības ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi "Slimību profilakses un kontroles centrs" (turpmāk - Slimību profilakses un kontroles centrs).


2. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 2. un 5.punktu līdz 2012.gada 1.aprīlim nodot valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk - Infektoloģijas centrs) funkcijas un pārvaldes uzdevumus Slimību profilakses un kontroles centram un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (Infektoloģijas centrs beidz pastāvēt).


3. Noteikt, ka Infektoloģijas centra funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:


3.1. Slimību profilakses un kontroles centrs - jomās, kas saistītas ar šādu uzdevumu izpildi:


3.1.1. veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, reģistrāciju, izmeklēšanu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus. Piedalīties ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un epidēmijas (pandēmijas) draudu novēršanā;

3.1.2. plānot, koordinēt un kontrolēt imunizācijas programmas izpildi, plānot iedzīvotāju vakcināciju, apkopot vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumus un gatavot vakcīnu pasūtījumus zāļu lieltirgotavām, nodrošināt vakcinācijas monitoringu un statistisko datu sagatavošanu, veikt vakcinācijas komplikāciju gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu;

3.1.3. veidot un attīstīt nacionālo informācijas un monitoringa sistēmu par HIV, HBV, HCV un citām infekcijām un koordinēt minētās sistēmas darbību;

3.1.4. organizēt imūnbioloģisko preparātu uzglabāšanu, uzskaiti un sadali ārstniecības iestādēm;

3.1.5. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām un starptautiskajām institūcijām epidemioloģiskās drošības jomā, nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu, apmācību un kopīgu projektu īstenošanu;

3.1.6. nodrošināt sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju, Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citu valstu sabiedrības veselības institūcijām infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un citos epidemioloģiskās drošības jautājumos, nodrošināt Eiropas Savienības infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu valstī;

3.1.7. izstrādāt metodiskos ieteikumus un sniegt metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm, pašvaldībām un citām institūcijām epidemioloģiskās drošības jomā;

3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - jomās, kas saistītas ar šādu uzdevumu izpildi:

3.2.1. veikt infekcijas slimību specifisko profilaksi un sniegt infekcijas slimību slimniekiem augsti kvalificētu un kvalitatīvu ambulatoro konsultatīvo un stacionāro sekundārā un terciārā līmeņa medicīnisko palīdzību, izmantojot mūsdienīgas diagnostikas metodes un efektīvu pretmikrobu un antivirālo terapiju;

3.2.2. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto epidemioloģiski bīstamo infekcijas slimību slimnieku izolēšanu un ārstēšanu specializētajās nodaļās, lietojot personāla individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļus;

3.2.3. izstrādāt metodiskos ieteikumus un sniegt metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm infekciju slimību ārstniecības jomā;

3.2.4. centralizēti diagnosticēt retāk sastopamās infekcijas slimības un pilnveidot infekcijas slimību diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas, tai skaitā ieviest jaunas, mūsdienīgas infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas metodes, kas pamatojas uz infekciju izraisītāju tiešo identifikāciju, paplašināt mikrobu rezistences noteikšanu pret antibiotikām un iesaistīties attiecīgos starptautiskos projektos, uzlabot esošos infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas algoritmus un paplašināt diagnostikas spektru, kā arī veikt nacionālā references centra uzdevumus mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā, organizēt un veikt salīdzinošo starplaboratoriju testēšanu;

3.2.5. apmācīt ārstniecības personas, studentus, rezidentus un citas personas infektoloģijā, tai skaitā infekcijas slimību specifiskajā profilaksē un infekcijas slimību laboratoriskajā diagnostikā;

3.2.6. nodrošināt psiholoģisko un sociālo atbalstu un palīdzības sniegšanu infekcijas slimību (galvenokārt HIV/AIDS, seksuāli transmisīvo slimību) slimniekiem un citām personām, pilnveidojot uzticības tālruņa funkcijas;

3.2.7. veikt teorētiskos un lietišķos pētījumus - sagatavot projektus un veikt Latvijas interesēm prioritārus zinātniskus pētījumus ar infektoloģiju saistītajās jomās un publicēt pētījumu rezultātus Latvijas un starptautiskajos izdevumos, vadīt valsts un starptautiskas zinātniskās izstrādes, piedalīties Latvijas un citu valstu informācijas apmaiņas sistēmās infektoloģijas jomā, veikt klīniskos un epidemioloģiskos pētījumus un novērojumus.

4. Noteikt, ka Infektoloģijas centrs ar 2012.gada 1.aprīli pārtrauc pildīt Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumu Nr.8 "Valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" nolikums" 3.punktā noteiktās funkcijas un ar tām saistītos valsts pārvaldes uzdevumus nodod šā rīkojuma 3.punktā minētajām institūcijām.

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu ar 2012.gada 1.aprīli nodot Slimību profilakses un kontroles centram šādus Nacionālā veselības dienesta pārvaldes uzdevumus:

5.1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par tās prioritātēm;

5.2. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;

5.3. veikt sabiedrības veselības monitoringu;

5.4. nodrošināt valsts specializētā centra funkciju dalībai Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra uzturētajā Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Regulai (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru;

5.5. atbilstoši Padomes 2005.gada 10.maija Lēmumam 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām nodrošināt informācijas apmaiņu starp valsts specializēto centru un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru par jaunu psihoaktīvu vielu un jaunas psihoaktīvas vielas saturošu preparātu ražošanu, nelikumīgu tirdzniecību un lietošanu;

5.6. nodrošināt Iedzīvotāju genoma valsts reģistra darbību.


6. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu ar 2012.gada 1.aprīli nodot Slimību profilakses un kontroles centram šādus Veselības inspekcijas pārvaldes uzdevumus:


6.1. uzraudzīt neinfekcijas slimības, kā arī novērtēt tādus vides faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;

6.2. izveidot un uzturēt Tabakas izstrādājumu sastāvdaļu datubāzi.


7. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu ar 2012.gada 1.aprīli nodot Pārtikas un veterinārajam dienestam Veselības inspekcijas pārvaldes uzdevumu - veikt kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

8. Noteikt, ka Slimību profilakses un kontroles centrs atbilstoši šā rīkojuma 5.punktam ir Nacionālā veselības dienesta tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs.

9. Noteikt, ka Slimību profilakses un kontroles centrs atbilstoši šā rīkojuma 6.punktam ir Veselības inspekcijas tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs.

10. Noteikt, ka Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši šā rīkojuma 7.punktam ir Veselības inspekcijas tiesību, saistību, mantas un lietvedības pārņēmējs.

11. Ar šajā rīkojumā minēto valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju (likvidāciju) saistītos izdevumus segt no attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

12. Infektoloģijas centram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodot dokumentus Latvijas Nacionālajā arhīvā.

13. Veselības ministram nedēļas laikā pēc šā rīkojuma stāšanās spēkā izveidot šajā rīkojumā minēto iestāžu reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai veikt materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu.

14. Slimību profilakses un kontroles centram veikt grozījumus Valsts informācijas sistēmu reģistrā un pārņemt šādu valsts informācijas sistēmu pārziņa funkcijas:


14.1. no Infektoloģijas centra:


14.1.1. HIV/AIDS gadījumu valsts reģistrs;

14.1.2. Tuberkulozes slimnieku valsts reģistrs;

14.1.3. Valsts infekcijas slimību un monitoringa sistēma (VISUMS);


14.2. no Nacionālā veselības dienesta:


14.2.1. Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs;

14.2.2. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs;


14.2.3. Jaundzimušo reģistrs;

14.2.4. Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāze;

14.2.5. Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēma (SVMZS);

14.2.6. Stacionāro gultu fonda izmantošanas datubāze;

14.2.7. Veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu datubāze.


15. Slimību profilakses un kontroles centram izdarīt grozījumus Valsts informācijas sistēmu reģistrā, reģistrējot Tabakas izstrādājumu sastāvdaļu datubāzi, un veikt tās pārziņa funkcijas.

16. Veselības inspekcijai izdarīt grozījumus Valsts informācijas sistēmu reģistrā, reģistrējot Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu datubāzi, un veikt tās pārziņa funkcijas.

17. Ar rīkojumā paredzētās tiešās pārvaldes iestādes izveidošanu, kā arī ar reorganizāciju un likvidāciju saistītos tiesību aktu projektus Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2012.gada 15.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Veselības ministre I.Circene