21.04.2016, 00:00

Saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 10.2. apakšpunktu vakcinācijas iestādes katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram (turpmāk – SPKC) vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim un pārskatu par vakcīnu izlietojumu pārskata mēnesī, aizpildot attiecīgo veidlapu (noteikumu 3. pielikums).[1]

Lai nodrošinātu iedzīvotāju vakcināciju uzskaiti atbilstoši noteikumu prasībām, atgādinām, ka dati par vakcinētām personām, kuras ir saņēmušas stingumkrampju neatliekamu imūnprofilaksi [6. A. tabula “Stinguma krampju neatliekamā imūnprofilakse un pēc ekspozīcijas imunizācija pret trakumsērgu” pirmā rinda] attiecīgi tiek iekļauti arī 3. A. tabulā (bērnu vakcinācija) un 5. A. tabulā (pieaugošo vakcinācija), ievērojot 3. A. un 5. A. tabulas piezīmi: “Tai skaita arī stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse”.

Citiem vārdiem, 3. A. un 5. A. tabulā tiek iekļauti dati par visām potēm pret stingumkrampjiem, bet 6. A. tabulā izdala potes, kuras tika veiktas neatliekamās stingumkrampju profilakses nolūkā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka veidlapa “Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums” ir pieejama SPKC tīmekļa vietnē. [2] Vakcinācijas iestādēm šis pārskats ir jāaizpilda reizi mēnesī, pat gadījumos, kad vakcinācija netika veikta vai vakcīna netiek pasūtīta, jo pārskatā esošie dati tiek izmatoti vakcīnu atlikumu monitoringam valstī.

Lūdzam izplatīt šo vēstuli profesionālo asociāciju locekļiem un Jūsu vadītās iestādes par vakcināciju atbildīgajām personām.


[1] http://likumi.lv/doc.php?id=11215

[2] http://www.spkc.gov.lv/informacija-par-vakcinaciju/