18.12.2014, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) laipni vērš Jūsu uzmanību Ministru kabineta noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 10.punktam, saskaņā ar kuru ģimenes ārsti katru gadu līdz 10.janvārim iesniedz SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam pārskatu par iepriekšējā gadā vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām katrā ģimenes ārsta praksē atsevišķi, aizpildot vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinēto personu pārskata veidlapu (Noteikumu 5.pielikums).

Aizpildot 2014.gada pārskatu „Pārskats par vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām” ievēro šādus norādījumus:

1. reģistrēto pacientu imunizācijas statusu izvērtē atbilstoši situācijai 2014.gada pēdējā nedēļā (līdz 31.decembrim).

2. pacientu vakcinācijas statusa noskaidrošanai atlasa un pārbauda visu uzskaitē esošo attiecīgā vecuma personu veidlapas Nr.063/u „Profilaktiskās potēšanas karte” vai citu medicīnisko dokumentāciju ar personas imunizācijas datiem.

3. uzskaita visus attiecīgā vecuma pacientus, neatkarīgi no imunizācijai izmantoto vakcīnu finansēšanas avota (valsts apmaksāto vakcināciju un vakcināciju kā maksas pakalpojumu).

4. pārskata tabulas trešajā ailē „Reģistrēto pacientu skaits”uzrāda 2014.gada decembra pēdējā nedēļā ģimenes ārsta uzskaitē faktiski esošo pacientu skaitu, atbilstoši norādītajam vecumam (1, 2, 8, 13, 15 gadi un pieaugušie 25 gadi un vecāki).

Piemērs: Vecuma grupā „1 gads” 3.ailē norāda visus uzskaitē esošos bērnus, kuru vecums uz 31.decembrī ir no 1 gada līdz 1 gadam 11 mēnešiem 29 dienām

5. ceturtajā ailē „Vakcinēto pacientu skaits” uzrāda personu skaitu, kas uz 31.decembri ir saņēmušas 2.ailē norādīto vakcināciju.

Piemērs: Ģimenes ārsta uzskaitē decembra pēdējā nedēļā ir seši bērni viena gada vecumā, no kuriem četri saņēmuši 3 potes pret B hepatītu, viens bērns saņēmis tikai 2 potes (sakarā ar kontrindikāciju slimības dēļ) un viens bērns nav saņēmis nevienu poti (sakarā ar rakstiski noformēto atteikumu). Tātad trešās ailes attiecīgajā laukā ieraksta „6” un ceturtās ailes attiecīgajā laukā ieraksta „4”. Bērnu, kurš nav saņēmis 3.poti uzskaita 6.ailē („Nevakcinēto pacientu skaits ” – „kontrindikācija”), bet bērnu, kurš nav saņēmis nevienu poti, uzskata 7.ailē („Nevakcinēto pacientu skaits” – „rakstiski noformēts atteikums”).

6. vakcinēto personu skaits katrā attiecīgajā vecuma grupā (4.aile) nevar pārsniegt reģistrēto pacientu skaitu (3.aile), kā arī 4., 5., 6., 7., un 8.ailes summa nevar pārsniegt reģistrēto pacientu skaitu (3.aile).

7. aizpildot 4.aili par pieaugušo vakcināciju pret difteriju un stingumkrampjiem, uzskaita personas, kurām pēdējo 10 gadu laikā pabeigts vakcinācijas kurss (trīs potes) vai veikta balstvakcinācija.

8. piektajā – astotajā ailē attiecīgi norāda nevakcinēto personu skaitu: pacients ir pārslimojis konkrēto infekciju, pacientam ir medicīniskā kontrindikācija pret konkrēto vakcināciju, ģimenes ārstam ir rakstiski noformēts atteikums no vakcinācijas vai cits iemesls (piem., pacients ir aicināts uz vakcināciju, bet nav ieradies)

Piemērs: No pieciem pierakstītajiem bērniem vecuma grupā „1gads” viens bērns nav saņēmis 3.poti pret B hepatītu, jo nav ieradies uz poti nezināmu iemeslu dēļ – tabulas pēdējā ailē „cits iemesls” norāda „1”.

9. ja ģimenes ārsta prakses medicīniskajā dokumentācijā nav informācijas par pacienta vakcinācijas statusu pret attiecīgo slimību, šādu pacientu neieskaita nedz vakcinēto, nedz nevakcinēto personu skaitā. Līdz ar to starpība starp reģistrēto pacientu skaitu un vakcinēto/nevakcinēto pacientu kopskaitu norādīs uz pacientu skaitu, kuru vakcinācijas statuss ārstam nav zināms.

Piemērs: Ģimenes ārsta praksē reģistrēti 999 pacienti vecumā no 25 gadiem (3.aile), no tiem 600 pēdējo 10 gadu laikā ir saņēmusi 3.poti vai balstvakcināciju pret difteriju un stingumkrampjiem (4.aile), bet 300 nav vakcinēti (6.-8. aile), tad jāsecina, ka par 99 pacientu vakcinācijas statusu ģimenes ārstam nav datu:

Vecums

Vakcinācija

Reģistrēto pacientu skaits (ģimenes ārsta praksē pierakstīto pacientu skaits decembra pēdējā nedēļā)

Vakcinēto

pacientu

skaits

Nevakcinēto pacientu skaits

pār-slimoja

kontr-indikācijas

rakstiski

noformēts

atteikums

cits

iemesls

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Pieaugušie 25 gadi un

vecāki

Difterija un stinguma krampji 3. pote vai balst-vakcinācija

999

600

X

5

50

245

Vēršam Jūsu uzmanību, ka veidlapa „Pārskats par vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām” MS Word formātā ir pieejama tīmekļa vietnē SPKC mājaslapas sadaļā „Vakcinācija”.

Atbildes uz jautājumiem par pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu Jūs varat saņemt, vēršoties pie SPKC epidemiologiem. SPKC epidemiologu kontaktinformācija pielikumā.

Iepriekš pateicamies par sadarbību un ceram, ka Jūs izmantosiet 2014. gadā apkopoto informāciju imunizācijas aptveres izvērtēšanai Jūsu prakses pacientiem, t.sk. salīdzināšanai ar iepriekšējā gada vakcinācijas aptveri, kā arī nevakcinēto personu vakcinācijas kavējošo faktoru analīzei un nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai uzlabotu imunizācijas rādītājus.