Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Praktiskās nodarbības ir Slimību profilakses un kontroles centra darbinieku vadītas praktiskās nodarbības epidemioloģiskās, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomās, ar mērķi nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, izglītības iestāde iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram adresētu pieprasījumu brīvā formā, norādot iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kā arī studentu praktiskās nodarbības nosacījumus: mērķa auditoriju, studentu skaitu, praktiskās nodarbības tēmu, laika periodu, vietu, stundu apjomu un citu nepieciešamo mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju. Pakalpojuma saņemšanai izglītības iestāde var iesniegt arī aizpildītu iesnieguma parauga formu.

  Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi, e-adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

  Maksa tiek noteikta saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrāža 3.punktu. Saite uz cenrādi: https://likumi.lv/doc.php?id=259612

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Ja puses vienojas par studentu praktiskās nodarbības nodrošināšanas iespējamību, tiek slēgts sadarbības līgums starp attiecīgo augstākās izglītības iestādi un Slimību profilakses un kontroles centru.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Praktiskā nodarbība tiek nodrošināta klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā atbilstoši sadarbības līguma starp attiecīgo augstākās izglītības iestādi un Slimību profilakses un kontroles centru nosacījumiem.

Uzziņas par pakalpojumu