Ministru kabineta instrukcija

 • Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcija Nr.12 „Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes”

Ministru kabineta noteikumi

 • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra rīkojums Nr.589 "Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.−2020.gadam".
 • Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumi Nr.446 “Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā”.
 • Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.189 „Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām”
 • Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumi Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība"
 • Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā"
 • Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.135 „Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”.
 • Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki"
 • Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.948 „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”
 • Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.417 "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"’
 • Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumi Nr.363 „Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību”
 • Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
 • Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība"
 • Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"
 • Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”
 • Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumi Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums"
 • Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”
 • Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumi Nr.90 "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki”
 • Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.745 "Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis"
 • Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām"

Ministru kabineta rīkojumi

 • Ministru kabineta 2003.gada 4.septembra rīkojums Nr.556 "Par pamatnostādnēm "Veselīgs uzturs (2003.-2013.)""
 • Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojums Nr.468 "Par pamatnostādnēm "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā""
 • Ministru kabineta 2011.gada 14.marta rīkojums Nr.98 „Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam”
 • Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojums Nr.369 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu”
 • Ministru kabineta 2012.gada 22.maija rīkojums Nr.232 "Par Imunizācijas plānu 2012.–2014.gadam"
 • Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojums Nr.312 "Par Pasākumu plānu institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm"
 • Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.231 „Par Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadā" īstenošanas plānu 2013.-2014.gadam”
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr.223/2009 „Par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un padomes regulu (EK, Euratom) Nr.1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr.322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju”
 • Eiropas Komisijas 1999.gada 22.decembra lēmums Nr.2000/96/EK „Par infekcijas slimībām, uz kurām pakāpeniski attiecinās Kopienas tīklu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK”
 • Eiropas Komisijas 2002.gada 19.marta lēmums Nr.2002/253/EK ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK
 • Eiropas Komisijas 2009.gada 30.aprīļa lēmums Nr.2009/363/EK ar kuru groza Lēmumu Nr.2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK
 • ESKPC Stratēģija infekcijas slimību profilakses un kontroles programmām 2010.-2013.gadā (ECDC Strategies for disease-specific programmes 2010–2013)
 • Eiropas stratēģija bērnu un jauniešu veselībai (2005.gada septembris, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālās komitejas sēde)
 • PVO pamatnostādnes Eiropas reģionam „Veselība visiem 21.gadsimtā”
 • PVO Eiropas Harta „Cīņai pret aptaukošanos” (2006)

Eiropas Savienības un starptautiskie dokumenti

ES regulas  

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regula (EK) Nr.1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr.223/2009 „Par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un padomes regulu (EK, Euratom) Nr.1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr.322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju”
 • Eiropas Komisijas 2011.gada 5.aprīļa Regula (ES) Nr.328/2011, ar ko attiecībā uz statistiku par nāves cēloņiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā

ES lēmumi  

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 24.septembra lēmums Nr.2119/98/EK „Par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā”
 • Eiropas Komisijas 1999.gada 22.decembra lēmums Nr.2000/96/EK „Par infekcijas slimībām, uz kurām pakāpeniski attiecinās Kopienas tīklu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK”
 • Eiropas Komisijas 1999.gada 22.decembra lēmums Nr.2000/57/EK „Par agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu infekcijas slimību profilaksei un kontrolei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK”
 • Eiropas Komisijas 2002.gada 19.marta lēmums Nr.2002/253/EK ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra lēmums Nr.1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2008.–2013.gadam)
 • Eiropas Komisijas 2009.gada 30.aprīļa lēmums Nr.2009/363/EK ar kuru groza Lēmumu Nr.2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK
 • Eiropas Komisijas 2012.gada 8.augusta īstenošanas lēmums ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.2119/98/EK(2012/506/ES)

Stratēģijas  

 • Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra (ESKPC) Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības stratēģija Eiropas Savienībā 2008.-2013.gadam (ECDC Surveillance of communicable diseases in the European Union A long-term strategy 2008–2013)
 • ESKPC Stratēģija infekcijas slimību profilakses un kontroles programmām 2010.-2013.gadā (ECDC Strategies for disease-specific programmes 2010–2013)
 • Eiropas Komisijas Baltā grāmata „Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.-2013.gadam” (COM (2007) 0630)
 • Eiropas stratēģija bērnu un jauniešu veselībai (2005.gada septembris, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālās komitejas sēde)
 • Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Apvienoto Nāciju Starptautiskā Bērnu fonda Globālā Imunizācijas vīzija un stratēģija 2006.-2015.gadam (GIVS, UNICEF Global Immunization Vision and Strategy 2006-2015)
 • PVO pamatnostādnes Eiropas reģionam „Veselība visiem 21.gadsimtā”
 • Eiropas Komisijas Baltā grāmata „Eiropas stratēģija attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos” (COM(2007) 279
 • PVO Eiropas Harta „Cīņai pret aptaukošanos” (2006)
 • PVO Eiropas pārtikas un uztura politikas rīcības plāns 2007.-2012.gadam

Programmas

 • Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra (ESKPC) HIV/AIDS, STI un ar asinīm pārnesamo vīrusu infekciju programma (ECDC Programme on HIV, STI and blood-borne viruses)

Ieteikumi

 • Eiropas Padomes 2007.gada 31.maija ieteikums Nr.2007/C 164/01 "Par traumu profilaksi un drošības veicināšanu"

Citi dokumenti

 • Saeimas 2012.gada 20.decembra sēdē apstiprinātais Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam