Kontaktpersonu mājas karantīna


Mājas karantīnas prasību ievērošana vakcinētiem pret Covid-19 vai pārslimojušiem darbiniekiem, kā arī izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Šīs personas var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus un klātienes mācību procesu, ja iestādes vadītājs nodrošina darbinieka vai izglītojamā, kas ir kontaktpersona, skrīningu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu.

Šāds risks ir attaisnojams, jo vakcinētie vai pārslimojušie septiņas dienas katru dienu pirms darba vai mācību uzsākšanas tiks skrīnēti ar antigēna testiem. Šādā gadījumā šīs personas neatradīsies mājas karantīnā, bet turpinās veikt savus darba pienākumus.

!Tomēr šāds izņēmums attiecas tikai uz darba pienākumu veikšanu un klātienes mācību procesa nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka ārpus saviem darba pienākumiem šīs personas nevarēs apmeklēt nekādus sabiedriskus un publiskus pasākumus.


Pareiza Covid-19 pacientu un kontaktpersonu rīcība ir izšķiroši svarīga, lai nepieļautu infekcijas turpmāku izplatīšanos un samazinātu tuvinieku, kolektīvu locekļu un citu cilvēku inficēšanās risku. Tāpēc SPKC aicina ikvienu personu, kurai ir konstatēta Covid-19 infekcija vai noteikts Covid-19 pacienta kontaktpersonas statuss stingri ievērot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās attiecīgi izolācijas vai mājas karantīnas režīma prasības.

! Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumā 720 3. punktā ir minēts, ka Ministru kabineta  noteikumos Nr. 662 194.punkts ārkārtējās situācijas laikā netiek piemērots.

Kontaktpersona – cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties. Covid-19 gadījumā tā ir persona, kurai bijis augsta inficēšanās riska kontakts ar personu, kurai konstatēta SARS-CoV-2 vīrusa (Covid-19 izraisītāja) klātbūtne. 

Kritēriji kontaktpersonas statusa noteikšanai

Kontaktpersonas statuss tiek noteikts personai, kurai ir bijis viens vai vairāki no šādiem augsta inficēšanās riska kontaktiem:

 • tiešs kontakts ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, divu metru attālumā ilgāk par 15 minūtēm 24 stundu laikā (t. sk. atkārtoti kontakti, kas kopā (summāri) ilgst vairāk par 15 minūtēm);
 • fizisks kontakts ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija  (piemēram, rokasspiediens);
 • tieša saskare ar  personas, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, izdalījumiem (piemēram, personai klepojot);
 • atrašanās slēgtā vidē (piemēram, mājsaimniecībā, klasē, sanāksmju zāle, slimnīcas uzgaidāmā telpā, kabinetā u.tml.) vai braukšana kopā ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, ilgāk par 15 minūtēm vienā transportlīdzeklī;
 • kontakts ar personu, divas dienas pirms viņa saslimšanas (vai divas dienas pirms pozitīva Covid-19 testa veikšanas)

Kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, darba kolektīva, izglītības iestādes vai cita kolektīva atbildīgā persona.

Kontaktpersonas pienākumi

 1. Kontaktpersona pakļauta mājas karantīnai un medicīniskajai novērošanai.  

Kontaktpersonai pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, nosaka 14 dienas ilgu mājas karantīnu, kuras laikā persona: 

 • uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām; 
 • nepakļauj inficēšanās riskam citas personas, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku); 
 • nav tiesīga saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu līdz mājas karantīnas pārtraukšanai; 
 • Ievēro SPKC ieteikumus (skat. tālāk) un ārsta norādījumus. 
 1. Kontaktpersona var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot sejas masku, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu, par to attiecīgi informējot Veselības inspekciju. 
 2. Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē kontaktpersonas ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts paziņojumu par kontaktpersonas statusa piešķiršanu saņem E-veselības portālā vai pats nosaka kontaktpersonas statusu, pamatojoties uz informāciju par personām, ar ko kopā dzīvo inficētā persona.

Ja ziņu par to, ka esat bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, saņemiet ātrāk no kāda cita (piem., pašas Covid-19 inficētās personas), esiet atbildīgs - palieciet mājās!

Mājas karantīnas pārtraukšanas nosacījumi

 1. Mājas karantīnu pārtrauc:
 • četrpadsmitajā dienā ar ārsta atļauju;
 • pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta datuma ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, ja testa rezultāts ir negatīvs; 
 • ja ar Covid-19 inficēta persona un kontaktpersonas stingras izolācijas laikā atrodas vienā mājsaimniecībā, tad ar ārsta atļauju:
  • četrpadsmitajā dienā no dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija;
  • pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Izmeklējumu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metodi (izmeklējot nazofarengiālo iztriepi vai siekalas) laboratorijās iespējams veikt tikai ar iepriekšēju pierakstu, līdz ar to svarīgi pierakstu veikt laikus.

 1. ! Izglītojamajam mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta datuma ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija , ja testa rezultāts ir negatīvs.

Ja ar Covid-19 inficēta persona un izglītojamais kā kontaktpersona stingras izolācijas laikā atrodas vienā mājsaimniecībā, tad pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Izglītojamie kā kontaktpersonas veic individuālo Covid-19 testu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metodi (nazofarengiālā iztriepe vai siekalu paraugs).

Ja izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvim izsniegta darba nespējas lapa uz izglītojamā mājas karantīnas laiku, to  noslēdz ģimenes ārsts, saņemot izglītojamā negatīvu testēšanas rezultātu.

Ieteikumi kontaktpersonai mājas karantīnas  (medicīniskās novērošanas) laikā

 • Visā medicīniskās novērošanas laikā kontaktpersonai jāsadarbojas un jābūt pieejamai saziņai (sazvanāmai) ar ģimenes ārstu.
 • Sekot savam veselības stāvoklim, mērīt ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā, un sekot vai neparādās tādas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.
 • Palikt mājās, nedoties uz darbu, izglītības iestādēm, neapmeklēt sabiedriskas vietas un nelietot sabiedrisko transportu.
 • Ar ārstniecības iestādēm sazināties telefoniski un, ārstēties mājās, ja veselības stāvoklis to pieļauj.
 • Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.
 • Bieži un rūpīgi (vismaz 20-40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, t. sk. pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml. vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu skatīt šeit.
 • Lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus.
 • Visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi jāmazgā rokas, jāievēro elpošanas higiēna.
 • Maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem Covid-19 infekcija var radīt smagas komplikācijas – gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām plaušu, sirds asinsvadu saslimšanām, cukura diabētu, onkoloģiskām saslimšanām un hronisko infekciju pacientiem.
 • Ieverot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem, ja nepieciešams, izmantot sejas masku, lai nosegtu muti un degunu u.tml.
 • Veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus.
 • Regulāri vedināt telpas.
 • Vislielākais inficēšanās risks ar Covid-19 ir, ja inficētai personai parādās elpceļu simptomi – klepus, iesnas un citi. Jaunais koronavīruss (SARS-Cov-2) spēj izdzīvot ārējā vidē uz priekšmetu virsmām no dažām stundām līdz dažām dienām.

Atcerieties, ka Covid-19 infekcijas gadījumā cilvēks paliek infekciozs un var inficēt citus jau divas dienas pirms simptomu paradīšanās!

Covid-19 infekcija izplatās:

 • ar pilieniem, t. sk. ar ļoti sīkiem pilieniem (aerosolu), kas rodas inficētajai personai elpojot, runājot, šķaudot vai klepojot;
 • tieši kontaktējoties ar inficētu personu;
 • netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Papildu informācija par kontaktpersonu noteikšanas jautājumiem

Darba devējam vai kolektīva vadītājam ir tiesības apkopot  par darbinieku (amatpersonu) vai kolektīva dalībnieku  kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs) lai Covid-19 infekcijas gadījumā sagatavotu un nodotu SPKC kontaktpersonu sarakstu pretepidēmijas pasākumu organizēšanai.

Pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības iestādē vai darba vietā: 

 • ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis, SPKC informē kolektīva vadītāju par Covid-19 infekcijas gadījumu kolektīvā un kritērijiem kontaktpersonu noteikšanai;
 • ja kolektīva vadītājs saņem no izglītojamā, izglītojamā likumīgā pārstāvja vai darbinieka informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19 infekciju vai saņem informāciju no laboratorijas, kas veic izglītojamo un darbinieku skrīningu konkrētajā izglītības iestādē, par iespējamu Covid-19 infekcijas gadījumu iestādē, viņš nekavējoties sazinās ar SPKC;
 • kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši SPKC sniegtajiem kritērijiem un informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu;
 • kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona sagatavo kontaktpersonu sarakstu, norādot personas vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija kolektīvā (aizpildot SPKC tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu), un vienas dienas laikā nosūta to SPKC - uz  kontaktpersona@spkc.gov.lv,.

SPKC pārbauda kontaktpersonu saraksta atbilstību kontaktpersonu noteikšanas kritērijiem un iesniedz to Nacionālajam veselības dienestam ievietošanai Vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā (e-veselība)    ģimenes ārstu un kontaktpersonu informēšanai. 

Pēc informācijas saņemšanas par  kontaktpersonas statusa noteikšanu ģimenes ārsts uzsāk kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi un attālināti veic tās medicīnisko novērošanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajām rekomendācijām, tai skaitā organizē kontaktpersonas laboratorisko izmeklēšanu. 

Ģimenes ārsts kontaktpersonai piedāvā izsniegt darbnespējas lapu uz visu mājas karantīnas laiku, kā arī informē kontaktpersonu par noteikumiem, kas jāievēro mājas karantīnas laikā.

SPKC, saņemot kontaktinformāciju no personas, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un kura ir noteikta, izmantojot mobilo lietotni, sazinās ar minēto personu, izvērtē Covid-19 inficēšanās riskus un atzīst vai neatzīst viņu par kontaktpersonu, kā arī sniedz rekomendācijas turpmākajai rīcībai.