Aktualitātes
Attēls

Bērnu nometnes (turpmāknometne) organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar:

Nometnes organizatoram jānodrošina:

- epidemioloģiskās drošības pasākumi;

- nometnes darbinieku un dalībnieku instruēšana par nometnes dienas režīmu, personīgās higiēnas, dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, uzturēšanos telpās, ēdienreižu organizēšanu, rīcību āra aktivitātēs un pārgājienos un citiem drošības pasākumiem;

- dalībnieku vecāku (likumiskā pārstāvja) informēšana par nometnes noteikumiem, par dalībnieka atvešanu un aizvešanu no nometnes, kā arī par izņemšanu no nometnes, ja dalībniekam, atrodoties nometnē, parādās akūtas infekcijas slimības pazīmes;

- kontaktinformācija un saraksti par visām personām, kas atradušās nometnē;

Nosacījumi epidemioloģiski drošas nometnes organizēšanai un norisei

    1. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes, izsitumi, caureja, vemšana, u.c.), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina nometnes organizatora norīkota persona pirmajā dienā diennakts nometnēs un dienas nometnēs  –  katru dienu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli novēro visu nometnes norises laiku:

        1.1. ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, izsitumi, caureja, vemšana, u.c.), darbinieka pienākums pārtraukt darba pienākumu veikšanu, informēt nometnes organizatoru par situāciju un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu;

1.2. ja bērnam, atrodoties nometnē, parādās akūtas infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi, izsitumi, caureja, vemšana, u.c.):

- bērnu izolē atsevišķā telpā/ vietā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni,

- sazinās ar bērna vecākiem (likumiskie pārstāvji), kuri nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki (likumiskie pārstāvji) telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu,

- bērnam izsniedz sejas masku (ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi), ko viņš lieto, pārvietojoties uz izolācijas telpu/ vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/ teritoriju, ierodoties vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem);

- bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem;

1.3. ja akūtas infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes organizators rīkojas atbilstoši nometnes iekšējās kārtības noteikumiem un procedūrai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam[1]. Kontaktus saziņai skatīt šeit: https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/.

2. Ja tiks konstatēts infekcijas gadījums vai uzliesmojums, kas būs saistīts ar konkrēto nometni, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas nometnes vadībai, tai skaitā, ja būs nepieciešams, sniegs norādes par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.

3. Ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama visiem dalībniekiem (tai skaitā dalībniekiem, kuru veselība tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā) dalībai  diennakts nometnēs, un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas.

4. Ikvienam darbiniekam, kas darbojas bērnu nometnē tiešā saskarsmē ar bērniem, jābūt ģimenes ārsta izsniegtai izziņai par to, ka drīkst strādāt ar bērniem (veidlapa 27/u – Izraksts no medicīniskās kartes). Izziņa derīga 1 gadu.

Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi

1. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Atcerēties, ka skārienjūtīgas ierīces, piemēram, tālruņu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.

2. Mācīt bērnus par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem:

https://www.spkc.gov.lv/lv/roku-higiena

https://www.spkc.gov.lv/lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem

3. Pļavās un mežos siltajā laikā tiek novērota ērču aktivitāte tāpēc ieteicams lietot insekticīdus un ērces atbaidošus līdzekļus, regulāri pārbaudīt, vai uz drēbēm un ķermeņa nav ērces. Ja ērce piesūkusies, tā jānoņem pēc iespējas ātrāk. Šie ieteikumi attiecas gan uz tiem, kas pret ērču encefalītu ir potēti, gan nepotētiem cilvēkiem, jo ērce var inficēt ne tikai ar encefalīta vīrusu, bet arī ar Laimas slimību, pret ko vakcinācija nav iespējama. Par ērces piesūkšanās gadījumiem jāinformē vecāki, lai turpinātu bērna veselības novērošanu pēc nometnes beigām.

4. Dodoties peldēt pārliecinies par peldvietu drošumu  un pārliecinies vai peldēties atļauts. To var apskatīties Veselības inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings

5. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus.

6. Darbiniekiem nometnē izmantot maiņas apģērbu, t.i., viņi nometnē neuzturas ar tām pašām drēbēm, ar kurām atnāk no mājām.

7. Nodrošināt drošu visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus atkritumu maisus.

Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi

1. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus.

2. Rūpīgi izvērtēt koplietošanas priekšmetus un izņemt no aprites to, ko nevar katru dienu pienācīgi mazgāt ar tīrīšanas līdzekļiem un, ja nepieciešams, dezinficēt.

3. Regulāri vēdināt telpas vai nodrošināt labu mehānisko ventilāciju (pārliecinoties par to funkcionalitāti).

4. Regulāri veikt telpu uzkopšanu. Telpu mitro uzkopšanu veikt vismaz divas reizes dienā. Tualetes telpu mitro uzkopšanu veikt vismaz reizi 3 stundās.

5. Detalizēta informācija par telpu tīrīšanu un dezinfekciju pieejama SPKC mājaslapā: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/

Papildu drošības nosacījumi bērnu nometņu organizēšanai saistībā ar putnu gripu

1. Gan personiskās drošības nolūkos, gan, lai neapdraudētu mājputnu novietnes, putnu gripas ierobežojumu laikā (šobrīd līdz š. g. maija beigām[2] ) neplānot    mājputnu novietnes vai to turēšanas vietu apmeklējumus (dažāda veida saimniecības, mini zoo utt.), ja tās tiek apmeklētas – ievērot personīgo higiēnu un noteiktos iekšējās kārtības noteikumus, ja tādi ir.

2. Ja nometne plānota dabā, apsekot teritoriju un ja tiek konstatēti slimi vai beigti putni, ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam uz Pārtikas un veterināro dienesta (PVD) uzticības tālruni - automātisko atbildētāju +371 67027402 vai informēt tuvāko PVD teritoriālo struktūrvienību, norādot putna līķa atrašanās vietu vai koordinātes. 

3. Instruēt nometnes apmeklētājus par personiskās higiēnas ievērošanu, jo īpaši - neaiztikt un nepacelt atrastus nobeigušos vai slimus putnus (arī citus savvaļas dzīvniekus), kā arī nepieskarties atrastām spalvām, īpaši, ja tās aptraipītas ar putnu fekālijām.

4. Ūdenstilpnēs, kur konstatēti slimi vai beigti putni peldēties nedrīkst.


[1]Izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi)” Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punkts.

[2] Informācijai sekot PVD mājaslapā  https://www.pvd.gov.lv/lv