Attēls

Pacientu aktīva iesaistīšanās ir ļoti svarīga, lai padarītu veselības aprūpes sistēmu drošāku un cilvēkorientētu. Ir būtiski kopā ar veselības aprūpes speciālistiem stiprināt veselības pratību*, kā arī vairot uzticēšanos veselības aprūpes sistēmai visos tās posmos.

Pacientu ziņotā pieredze, t.sk. veselības aprūpes drošības jomā, pēdējos gados ir aktualizējusies daudzās pasaules valstīs, kas atspoguļojas arī jaunākajā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development) ziņojumā par pacientu iesaisti saistībā ar drošības aspektiem. Ziņojumā tiek minēts, ka vidēji katrs sestais pacients ziņoja par drošības atgadījumiem un līdz 8% norādītas ar medikamentim saistītas kļūdas. Ar ziņojumu var iepazīties šeit: https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/5fa8df20-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F5fa8df20-en&mimeType=pdf

Latvijas pacientu ziņotās pieredzes dati atklāj (2020.-2022.), ka tikai 63% pacientu norāda, ka ārstniecības personāls pirms jaunu medikamnetu ievadīšanas / došanas vienmēr atbildēja, pastāstīja, kādam nolūkam tie paredzētas, savukārt jau mazāk kā pusei (vidēji 43%) saprotamā veidā izskaidroja iespējamās blakusparādības. Izrakstoties no slimnīcas, vidēji 75% pacientu norāda, ka personāls sniedza saprotamu informāciju kā lietot izrakstītos medikamentus. Ļoti būtiski pacientu drošības uzlabošanā ir nepieciešams uzlabot saziņu sniedzot skaidrākus, saprotamākus norādījumus par medikamentiem, to ietekmi.

Latvijas pacientu ziņotās pieredzes datos (2020.-2022.) tiek apkopotas pacientu sniegtās atbildes arī par pacientu drošību, vidēji 4% pacientu norāda, ka slimnīcā viņi saskārušies ar kādu no drošības atgadījumiem, piemēram, sajauktiem pacientiem, nepareizi ievadītām zālēm, kritieniem u.tml. Nodrošinot pacientu pieredzes aptauju, slimnīcas sniedz pacientiem iespēju anonīmi piedalīties ārstniecības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanā.

* pakāpe, kādā persona spēj iegūt, apstrādāt un saprast pamatinformāciju par veselību un veselības pakalpojumiem, kas nepieciešama, lai atbildīgi pieņemtu ar veselību saistītus lēmumus  https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/kas-ir-veselibas-pratiba

Kā slimnīca var izmantot pacientu ziņotās pieredzes datus PREM