Aktualitātes NVVST aktualitātes
Attēls

Visa kalendārā gada garumā Pasaules Veselības organizācija un citas starptautiskas institūcijas, kas par savas darbības mērķi izvirzījušas sabiedrības uzmanības pievēršanu un cīņu ar dažādām veselības problēmām, ir noteikušas veselības dienas, kurās tiek aktualizēti un uzsvērti konkrētie problēmjautājumi. Šo tematisko dienu ietvaros visā pasaulē tiek rīkotas informatīvās un reklāmas kampaņas, zibakcijas, akcijas, semināri, vebināri u. c. pasākumi. Viens no iemesliem šādai konkrētu aktivitāšu koncentrēšanai noteiktā dienā vai laika periodā, ir iespēja panākt plašāku problēmas apzināšanu sabiedrībā. Nozīmīga loma ir arī izglītības iestādei konkrētās ar veselību saistītās tēmas aktualizēšanā izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem.

Šogad visa akadēmiskā mācību gada garumā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) dalības iestādēm tika rīkots tematisko veselības dienu atzīmēšanas konkurss par titulu “Aktīvākā NVVST dalības izglītības iestāde 2023./2024. mācību gadā”.

Konkursa mērķis bija:

 • veicināt NVVST dalības izglītības iestāžu aktīvāku iesaisti tematisko veselības dienu aktualizēšanā izglītības iestādē;
 • nodrošināt iespēju NVVST izglītības iestādēm dalīties pieredzē, smelties idejas no citām iestādēm tematiskajām veselības dienām veltītu aktivitāšu īstenošanā;
 • veicināt izglītojamo, vecāku un izglītības iestādes darbinieku veselīgu paradumu apguvi, radošo pašizpausmi un sacensības garu.

Konkursa ietvaros izglītības iestādes tika aicinātas katru mēnesi iesūtīt aktivitāšu aprakstu ar vizuālajiem uzskates materiāliem, kā šajā mācību gadā tika atzīmētas šādas tematiskās veselības dienas:

 • Pasaules psihiskās veselības diena;
 • Pasaules imunizācijas diena;
 • Pasaules AIDS diena;
 • Pasaules pretvēža diena;
 • Pasaules mutes veselības diena;
 • Pasaules veselības diena;
 • Starptautiskā ūdens drošības diena.

Sīvā konkurencē, izvērtējot aktivitāšu satura atbilstību tematiskajai veselības dienai un veselības veicināšanas, slimību profilakses principiem, kā arī novērtējot radošumu un inovācijas, žūrija ir lēmusi piešķirt titulu “Aktīvākā NVVST dalības izglītības iestāde 2023./2024. mācību gadā” un svinīgi sveikt uzvaras kausa ieguvēju – RĪGAS DAUGAVAS PAMATSKOLU!

Papildus DAGDAS VIDUSSKOLAI tika piešķirta pateicība par radošiem un izglītojamajiem saistošiem risinājumiem  tematisko veselības dienu atzīmēšanā izglītības iestādē.

Sirsnīgi sveicam arī veicināšanas balvu ieguvējus (iestādes, kuras iesniedza aprakstus par visām 7 tematiskajām veselības dienām):

 • Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādi;
 • Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādi;
 • Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolu;
 • Ezernieku pamatskolu;
 • Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”;
 • Upesleju sākumskolu.

Izglītības iestādes saņems pateicības rakstus un balvas par dalību konkursā.

Liels paldies izglītības iestādēm par tematisko veselības dienu aktualizēšanu, kvalitatīvu un radošu aktivitāšu īstenošanu!