Vējbakas ir ļoti lipīga infekcijas slimība, kas izplatās no personas uz personu ar gaisa pilieniem, inficētajai personai runājot, klepojot vai šķaudot vai tiešā saskarē ar saslimuša izsitumu izdalījumiem. Vairums vējbaku slimnieku iegūst mūža imunitāti. Lielākam komplikāciju riskam, saslimstot ar vējbakām, ir pakļautas grūtnieces, personas ar novājinātu imūnsistēmu, hroniskām slimībām, bērni pēc 12 gadu vecuma un pieaugušie. Vējbakas ir ar vakcināciju novēršama slimība. Sīkāka informācija par vējbakām ir pieejama SPKC (https://spkc.gov.lv/upload/Bukleti/buklets_vejbakas.pdf) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) (https://ecdc.europa.eu/en/varicella/facts ) tīmekļa vietnē. Ja Jūs bijāt pakļauts riskam inficēties ar vējbakām lidojuma laikā, SPKC iesaka:

  • Ja Jums līdz š. g. 20. martam paradās akūtas infekcijas slimības pazīmes, kas atgādina saaukstēšanos un dažu dienu laikā parādās pūslīšveida niezoši izsitumi uz sejas, galvas matainās daļas, ķermeņa un ekstremitātēm sazinieties ar savu ģimenes ārstu un informējiet viņu par kontaktu ar vējbaku slimnieku, sūdzībām un ievērojiet ārsta norādījumus.
  • Atturieties no klātienes kontaktiem ar citiem cilvēkiem, ieskaitot sabiedrisko vietu/iestāžu apmeklēšanu, lai novērstu citu personu inficēšanos.
  • Slimniekus izolē no slimības sākumā un kamēr visi ādas pūslīši nepārklājas ar krevelēm.
  • Kopā ar ģimenes ārstu pārbaudiet savu un kopā dzīvojošo personu imunizācijas statusu pret vējbakām un izlemiet jautājumu par vakcinācijas nepieciešamību.
  • Ārsta konsultācijas ir īpaši svarīgas riska grupas personām, kuras nekad neslimoja un nebija vakcinētas pret vējbakām: grūtniecēm, personām ar novājinātu imūnsistēmu un hroniskām slimībām.

Centra dežurējošais epidemiologs, tālr. +371 29715223.

***

Information for passengers and crew members regarding your flight where a passenger with chickenpox /Varicella/ was on the board

Chickenpox is a highly contagious infectious disease that spreads from person to person with air droplets, while infected person is talking, coughing or sneezing and by touching fluid from the blisters of someone with the rash. Most people who have had chickenpox acquire lifelong immunity. Pregnant women, people with weakened immune system, persons with chronic diseases, children aged 12 years or older and adults have a higer risk of complications in case of chickenpox. Chickenpox is a vaccine-preventable disease. Detailed information on chickenpox is available on the websites of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (https://ecdc.europa.eu/en/varicella/facts).

Due to the fact that you were under the risk of varicella virus exposure during the flight, the CDPC recommends the following:

• if you have symptoms of an acute infectious disease similar to common cold and within a few days then rash appeared on your face, scalp, body and limbs, till 20th of March, please contact your family doctor and inform him/her about your contact with chickenpox case, your complains, and follow your doctor's advices;

• avoid contacts with other people including visiting of public places / institutions to prevent the spread of infection;

• patients are isolated from the onset of the disease until the last rush crust is dropped;

• together with your family doctor check your and your close contacts chickenpox immunization status to make a decision about vaccination;

• doctor's consultation is particularly important for persons at the risk group, people who have never had chickenpox and have not been vaccinated: pregnant women, people with weakened immune system and persons with chronic diseases.

Epidemiologist on duty, phone number +371 29715223.

***

Важная информация для пассажиров и членов экипажа в случае нахождения на борту больного ветряной оспой

Ветряная оспа – очень заразное инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно – капельным путём при разговоре, кашле и чихании или при прямом контакте с характерными кожными поражениями инфицированного человека. Большинство переболевших ветряной оспой приобретают пожизненный иммунитет. Беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также взрослые и дети старше 12 лет имеют большой риск осложнений, в случае заболевания ветряной оспой. Ветряную оспу можно предотвратить с помощью иммунизации. Подробная информация о ветрянке доступна на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) (https://ecdc.europa.eu/en/varicella/facts) и на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (https://www.who.int/immunization/diseases/varicella/ru/).

В связи с риском заражения ветряной оспой во время полета, Центр советует:

  • Если у Вас до 20 марта 2019 года появились симптомы острого инфекционного заболевания, напоминающие простуду и в течении нескольких дней появилась зудящая сыпь на лице, коже головы, теле и конечностях, просим Вас обратиться к Вашему лечащему врачу,   проинформировать его о контакте с больным ветряной оспой, жалобах и следовать его указаниям.
  • Избегайте контактов с другими людьми, включая посещение общественных мест/учреждений, чтобы предотвратить распространение инфекции.
  • Больных изолируют от начала заболевания и до момента отпадания последней корочки на месте сыпи.
  • Вместе с Вашим лечащим врачом проверьте данные о своей вакцинации против ветрянки, а также тех, кто живет вместе с Вами, и примите решение в отношении вакцинации.
  • Консультация лечащего врача особенно необходима людям группы риска, которые никогда не болели ветрянкой и не были вакцинированы: беременным женщинам, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Дежурный эпидемиолог Центра,  тел. +371 29715223.