NVPT aktualitātes

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumus pašvaldībām sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu atlases pirmās kārtas atlases ietvaros, lai īstenotu pasākumus vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Paredzēts, ka ESF līdzfinansēto projektu ietvaros Latvijas pašvaldības izstrādās vietējo veselības veicināšanas un slimību profilakses plānu, kā arī īstenos dažādus slimību profilakses un vispārējos sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus. Tāpat iespējams plānot nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, sabiedrības veselības pētījumus un nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzību.

Šīs ESF programmas mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Kopējais šīs atlases kārtas ietvaros pieejamais attiecināmais finansējums ir 19 346 199 eiro, tai skaitā ESF finansējums - 16 444 269 eiro, valsts budžeta finansējums – 2 901 930 eiro.

Uzaicinājumi iesniegt projektus nosūtīti vairāk kā 100 pašvaldībām, kuras ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces un kas ir noteiktas kā projektu iesniedzēji šajā programmā. Atbildīgās iestādes funkcijas pilda un pašvaldībām pieejamā finansējuma sadalījumu nosaka Veselības ministrija.

Ierobežotās projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projektu īstenošana ilgs līdz 2019. gada nogalei.

ESF atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.

Atlases nolikumi un cita papildu informācija pieejama CFLA mājas lapā, sadaļā Izsludinātās atlases.