Kritēriji:

  • datu pieprasītājs ir reģistrēta zinātniska institūcija Zinātniskās darbības likuma izpratnē, kas vēlas izmantot minētos datus pētījumā;
  • datu pieprasītājs informācijas pieprasījumā norāda pētījuma protokolu – teorētiski metodoloģisko priekšnosacījumu izklāstu;
  • ar pieprasīto datu apjomu nav iespējams tieši vai netieši identificēt konkrētas fiziskas personas;
  • datu pieprasītājs apliecina, ka, pamatojoties uz datiem, kas iegūti no monitorēšanas sistēmas, veiktais pētījums netiks publicēts bez Monitorēšanas sistēmas padomes piekrišanas.

Datu pieprasītājs sagatavo informācijas pieprasījumu par datu izsniegšanu no monitorēšanas sistēmas saskaņā ar paraugu, iesniedzot to Padomei (tās sastāvā ir visas datubāzi veidojošās iestādes). Datu pieprasījums nosūtāms Slimību profilakses un kontroles centram, Duntes ielā 22, k-5, Rīga, Latvija, LV-1005 vai uz e-pastu: pasts@spkc.gov.lv .

Padome izvērtē datu pieprasījuma atbilstību kritērijiem, nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus informāciju, pieaicina ekspertus. Par atzinumu par informācijas sniegšanu vai nesniegšanu no monitorēšanas sistēmas Padome vienojas divu nedēļu laikā no informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas un informē datu pieprasītāju. Datu pieprasītājs vienojas ar SPKC par datu sagatavošanas un sniegšanas procesu un termiņiem.

Lai iegūtu atļauju publiskot veiktā pētījuma (pamatojoties uz datiem, kas iegūti no monitorēšanas sistēmas) rezultātus, datu pieprasītājs iesniedz atļaujas pieprasījumu Padomei atbilstoši paraugam. Datu pieprasītājs saņem publiskošanas piekrišanu vai argumentētu noraidījumu publiskošanai divu nedēļu laikā.

Iesniegumu paraugi