25.02.2016, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka 2016.gada 16.februārī Ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”, turpmāk – Noteikumi. Ar Noteikumu stāšanos spēkā, savu spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2006. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 574 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

Tāpat kā iepriekšējos MK 11.07.2006. noteikumos Nr. 574, arī jaunajos Noteikumos ir ietverta prasība ārstniecības iestādēm izstrādāt ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu (turpmāk – Plāns). To veic atbilstoši Noteikumu prasībām, balstoties uz piesardzības principu un ņemot vērā ārstniecības iestādes darbību, sniegtos pakalpojumus un konkrētās procedūras un darba apstākļus. Noteikumi precizē Plāna saturu un nosaka Plānam nepieciešamos papildinājumus, paredzot, ka ārstniecības iestādēm tie ir jāievieš līdz 2016. gada 1. jūlijam. Izmaiņas plāna saturā apkopotas tabulā.

Nolūkā uzlabotu Plānu saturu un to atbilstību zinātniskajiem pierādījumiem un labas prakses ieteikumiem, SPKC izstrādā Ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma paraugplānu (turpmāk – Paraugplāns). Šobrīd turpinās aktīvs darbs izstrādātā Parauglāna projekta pilnveidošanai atbilstoši Noteikumu prasībām.

Paraugplāna pabeigšana un ievietošana SPKC tīmekļa vietnē ir paredzēta līdz 2.maijam par ko ārstniecības iestādes tiks nekavējoties informētas.

Vēlamies arī norādīt, ka jau esošajos ārstniecības iestāžu plānos jābūt iekļautām gandrīz visām nepieciešamās sadaļām atbilstoši Noteikumiem un Paraugplāns ir paredzēts tikai kā skaidrojošs dokuments, nevis Ārstniecības iestādes Plāna aizvietotājs.

Ārstniecības iestādes plānā papildus ietvertie jautājumi.

Iepriekšējā redakcija: MK 2006. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 574

Jaunā redakcija: MK 2016. gada 16. februārī noteikumi Nr. 104

3.1.1. telpu dalījums tīrības zonās un telpu tīrīšana;

6.1. telpu dalījums tīrības zonās, telpu tīrīšanas biežums un secība, mazgāšanai un dezinfekcijai lietojamie līdzekļi, tīrīšanas piederumu marķēšana, glabāšana un mazgāšana;

3.1.2. roku apstrāde (metodika);

6.2. darbinieku un apmeklētāju roku apstrāde (metodes apraksts);

.

6.3. prasības darbiniekiem (tai skaitā darba apģērbam, rokām, rotaslietu lietošanai u. c.), ņemot vērā darba pienākumus;

3.1.3. individuālo aizsarglīdzekļu lietošana atbilstoši procedūrai (manipulācijai);

6.4. individuālo aizsarglīdzekļu lietošana atbilstoši ārstniecības iestādes vadītāja noteiktajai procedūrai vai veicamajam pretepidēmijas pasākumam;

3.1.4. dezinfekcijas un sterilizācijas kārtība, arī aprīkojuma un medicīnisko ierīču iedalījums pēc inficēšanās riska pakāpes saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

6.5. ārstniecības iestādes medicīnisko ierīču apstrāde atbilstoši to iedalījumam pēc iespējamā inficēšanas riska un apstrādes posmiem saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, kā arī apstrādes procesa dokumentēšana un medicīnisko ierīču (tai skaitā sterilo) glabāšana;

3.1.5. veļas šķirošana un marķēšana, veļas maiņas biežums;

6.6. veļas šķirošana, marķēšana un veļas maiņa;

3.1.6. atkritumu apsaimniekošana;

6.7. atkritumu apsaimniekošana;

3.1.7. nozokomiālas infekcijas epidemioloģiskās uzraudzības kārtība iestādē, tai skaitā nepieciešamo epidemioloģisko datu vākšana un analīze;

6.8. ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības kārtība ārstniecības iestādē, tai skaitā nepieciešamo epidemioloģisko datu vākšana un analīze; Attiecas tikai uz stacionārām ārstniecības iestādēm

3.1.8. rīcība un informācijas aprite (shēma) iestādē, ja pacientam ir konstatēta nozokomiāla infekcija vai pastāv pamatotas aizdomas par inficēšanos ar nozokomiālu infekciju, tai skaitā multirezistenta infekcijas slimības izraisītāja nēsāšana;

6.9. rīcība un informācijas aprite (shēma) ārstniecības iestādē, ja pacientam ir konstatēta ar veselības aprūpi saistīta infekcijas slimība vai pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par inficēšanos ar infekcijas slimību, kas saistīta ar veselības aprūpi, tai skaitā par multirezistentu infekcijas slimības izraisītāju nēsāšanu; Attiecas tikai uz stacionārām ārstniecības iestādēm

 

6.10. darbinieku inficēšanās risks ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, riska novērtēšana un specifiskās profilakses pasākumi;

 

6.11. rīcība gadījumos, ja ārstniecības iestādes darbiniekam konstatēta infekcijas slimība, kas rada infekcijas izplatīšanās risku darbinieku un pacientu vidū;

3.1.9. iekšējās kvalitātes kontroles nodrošināšana par nozokomiālas infekcijas profilakses pasākumu efektivitāti iestādē;

6.12. ārstniecības iestādes plāna pasākumu izpildes iekšējās kontroles nodrošināšana.