Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 15.04.2016.

Projekta/aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma nr.)

 

Joint Action for European Community Health Indicators and Monitoring (Joint Action for ECHIM),

Eiropas Kopienas veselības indikatoru un monitoringa vienotā rīcība

Līguma Nr. – 2008 23 91

Logotips

 

Paredzētais ieviešanas termiņš

01.01.2009. – 30.06.2012.

Vadošais partneris

 

Veselības un labklājības nacionālais institūts (THL); Helsinki, Somija

Sabiedrības veselības un vides nacionālais institūts (RIVM); Bilthovena, Nīderlande;

Sabiedrības veselības nacionālais institūts (ISS); Roma, Itālija;

Roberta Koha institūts (RKI); Berlīne, Vācija;

Lietuvas Higiēnas institūts (HI); Viļņa, Lietuva.

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

 

Atbilstoši noslēgtajam finansējuma līgumam starp Veselības un Patērētāju izpildaģentūru un Vienotajā Rīcībā iesaistītajām institūcijām, ir noteikti sekojoši mērķi:

1. Dokumentāri apstiprināt un uzturēt ECHI rādītājus;

2. Izstrādāt vadlīnijas un projekta dalībvalstu plānus ECHI rādītāju ieviešanai;

3. Ieviest ECHI rādītājus projekta dalībvalstīs;

4. Izveidot ECHI rādītāju nacionālo ekspertu tīklu;

5. Izstrādāt datu plūsmu tiem rādītājiem, kas nav pieejami starptautiskajās datubāzēs;

6. Iekļaut ECHI rādītājus Eiropas Komisijas datu prezentācijas rīkā HEIDI;

7. Pārraudzīt ECHI datu pārneses procesu no starptautiskajām datubāzēm uz HEIDI datu prezentācijas rīku;

8. Izveidot un veikt pilotpētījumu par to ECHI datu savākšanu, kas nav pieejami starptautiskajās datubāzēs;

9. Pilotpētījumā savāktos datus iekļaut datu prezentācijas rīkā HEIDI;

10. Izveidot sākotnējo datu analīzi un ziņojumu, balstoties uz ECHI rādītājiem.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

 

Slimību profilakses un kontroles centrs projektā iesaistās kā kolaboratīvais partneris, kuram ir sekojoši uzdevumi:

1. Izstrādāt nacionālo plānu ECHI rādītāju ieviešanai Latvijā;

2. Izveidot ECHI rādītāju nacionālo ekspertu tīklu;

3. Izstrādāt datu plūsmu tiem rādītājiem, kas nav pieejami starptautiskajās datubāzēs;

4. Piedalīties pilotpētījumā par to ECHI datu savākšanu, kas nav pieejami starptautiskajās datubāzēs;

5. Iekļaut ECHI rādītājus nacionālajā sabiedrības veselības rādītāju sistēmā (t.i., DPS).

Sasniegtais rezultāts

 

Līdz vienotās rīcības beigām (30.06.2012.) Latvijā ir izstrādāts nacionālais plāns ECHI rādītāju ieviešanai, izveidota rādītāju ieviešanas darba grupa, kā arī izstrādāta datu savākšanas plūsma ECHI rādītājiem, kas nav atrodami starptautiskajās datubāzēs. Latvija ir piedalījusies ECHI rādītāju savākšanas pilotpētījumā. ECHI rādītāji nav ieviesti nacionālajā veselības un veselības aprūpes rādītāju datubāzē (DPS), taču ir pieejams šo rādītāju apraksts, definīcijas un vēlamie datu avoti. Līdz ar to nepieciešamības gadījumā ECHI rādītājus var izmantot sabiedrības veselības uzraudzībai un veselības aprūpes novērtēšanai Latvijā.

 

Vienotās rīcības mājas lapā ir pieejams gala ziņojums: http://www.echim.org/finalreport.html

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centraPētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas veselības aprūpes statistiķe Dace Mihalovska (dace.mihalovska@spkc.gov.lv, 67387670)

Plašāka informācija:

www.echim.org