Slimību profilakses un kontroles centrs

Atļauja izmantot pacienta datus pētījumā

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumiem Nr.446 „Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā" Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) ir deleģēta funkcija izsniegt atļauju medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā.

 

Persona, kura vēlas saņemt atļauju, iesniedz SPKC iesniegumu (noteikumu 1. pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku dzīvesgaitas aprakstu (atbilstoši noteikumu 2. pielikumā sniegtajam paraugam);
  • pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku izglītības dokumentu kopijas;
  • pētījuma protokolu – teorētiski metodoloģisko priekšnosacījumu izklāstu.

 

Iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par atļaujas izsniegšanu veic speciāli izveidota SPKC komisija saskaņā ar shēmu:

Atļaujas medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai

konkrētā pētījumā izsniegšanas shēma

 

 

!!! MK noteikumi Nr. 446 nav piemērojami un attiecināmi uz pētījumiem, kas tiek veikti studiju ietvaros. Vienlaikus, izglītības iestādēm un to studentiem, veicot studiju pētniecisko darbu, ir saistošas visas citas normatīvā regulējuma prasības, kas attiecas uz pacienta datu apstrādi.

 

 
Izsniegtās atļaujas

 

Izsniegtās atļaujas izmantot medicīniskajos dokumentos fiksētos pacienta datus konkrētā pētījumā

 

 Atļaujas numurs

Privātpersonas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.

Pētījuma nosaukums

Ārstniecības iestāžu saraksts, no kurām ir paredzēts pieprasīt pētniecībai nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju

Atļaujas derīguma termiņš:

3 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Epidemioloģiska ar otrā tipa cukura diabētu saistīto slimības progresijas un patoģenēzes mehānismu izpēte” Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests. 

31.12.2018.

2

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

(reģ. Nr. 3341000218)

Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)

Nacionālais veselības dienests

 

31.12.2019.

 

1

Žanna Kovaļova

“Ilgtermiņa kardiovaskulāro un metabolo izmaiņu izvērtējums pēc saņemtas kompleksas terapijas pacientiem, kuri izdzīvojuši pēc bērnu vecuma akūtas leikēmijas”

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca",

SIA” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

 

31.12.2017.

 

 

 

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC