Slimību profilakses un kontroles centrs

Budžets

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.Informācija par sociālajām garantijām; Informācija par piemaksām un prēmijām; Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai Slimību profilakses un kontroles centrs publicē informāciju par amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu):01.2018 pdf; 02.2018. pdf. 03.2018. pdf 04.2018. pdf. 05.2018. pdf. 06.2018. pdf. 07.2018. pdf. 08.2018pdf. 09.2018. pdf 10.2018 pdf 10.2018 pdf 11.2018 pdf  12.2018. pdf 01.2019.pdf

 

 


 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāmes 2017.gadam
Informāciju publicē saskaņā ar 2007.gada 6.marta MK noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.apakšpunktu

Budžeta programma Budžeta apakšprogramma Projekta saīsinājums/
Finansējuma avots
Tāme
Veselības nozares uzraudzība Slimību profilakses nodrošināšana  - fails
Medicīnas izglītība Rezidentu apmācība - fails
Veselības nozares uzraudzība Veselības veicināšana  -  fails

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)

9.2.3.0/15/I/001 - Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros (Atlīdzība)

fails
9.2.4.1/16/I/001 - Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (tiešās izmaksas) fails
9.2.4.1/16/I/001 - Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (netiešās izmaksas) fails
9.2.4.2/16/I/006 - Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās (tiešās izmaksas) fails
9.2.4.2/16/I/006 - Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās (netiešās izmaksas) fails
Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts
Līdzfinansējums fails
Ārvalstu finanšu palīdzība fails
Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gads) projektu un pasākumu īstenošana
RD-ACTION Nr.677024
Ārvalstu finanšu palīdzība
fails
JANPA Nr.677063
Ārvalstu finanšu palīdzība
 
HA-REACT Nr.677085
Līdzfinansējums
fails
HA-REACT Nr.677085
Ārvalstu finanšu palīdzība
fails
 

Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības programmas 2008-2013 projektu un pasākumu īstenošana

Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības programmas 2008-2013 projekti kopā; Ārvalstu finanšu palīdzība

fails
Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana veselības nozarē Starptautiskais priekšlaicīgas mirstības un tās cēloņu salīdzinājums Ziemeļu dimensijas partnerības dalībvalstīs izmantojot potenciāli zaudēto dzīves gadu (PYLL) indikatoru fails
   
Ceturtais Globālais ziņojums par ceļu satiksmes drošību (GSRRS4) 
Ārvalstu finanšu palīdzība
fails

 

Atbilstoši Ministru prezidenta Valda Dombrovska 2009.gada 30.jūnija uzdevumam Slimību profilakses un kontroles centrs publicē informāciju par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu:

 

 

  • Nodarbināto skaits
©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC