Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Privātpersonai ir tiesības saņemt informāciju par savu vai aizbildniecībā esošas personas datu apstrādi šādās valsts informācijas sistēmās:
1. Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts un par pacientiem, kuriem diagnosticēta HIV infekcija vai saslimšana ar AIDS,
2. Valsts infekcijas slimību un monitoringa sistēma,
3. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs,
4. Jaundzimušo reģistrs,
5. Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.

Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Fiziskai personai
  Lai saņemtu informāciju par personas datu apstrādi Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošajās valsts informācijas sistēmās, persona iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram adresētu iesniegumu brīvā formā, norādot:
  • vārdu un uzvārdu,
  • personas kodu,
  • dzīvesvietas adresi,
  • tālruņa numuru,
  • kādu informāciju, un no kurām valsts informācijas sistēmām vēlas saņemt,
  • atbildes saņemšanas veidu (klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā vai pa pastu ierakstītā vēstulē, e-adresē).
  Ja tiek lūgta informācija par aizbildniecībā esošas personas datiem, iesniegumam pievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.
  Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu, elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi vai nosūtot no e-adreses Iesniedzot dokumentu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
  Iesniedzot iesniegumu klātienē, tiks pārbaudīta iesniedzēja identitāte.
  Juridiskai personai
  Lai saņemtu informāciju par personas datiem no Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām, juridiska persona iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram adresētu pieprasījumu brīvā formā, norādot:
  • nosaukumu un juridisko adresi;
  • personas vārdu, uzvārdu, personas kodu personai par kuru pieprasa informāciju;
  • valsts informācijas sistēma, no kuras nepieciešama informācija;
  • likumisku pamatojumu personas datu pieprasīšanai;
  • informācijas izmantošanas mērķi.

  Pieprasījumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu, elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi vai nosūtot no e-adreses Iesniedzot dokumentu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Fiziskām personām atbildi ar pieprasīto informāciju iespējams saņemt klātienē Slimību profilakses un kontroles centra lietvedībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (ja tiek lūgta informācija par aizbildniecībā esošas personas datiem, arī pilnvarojumu apliecinošu dokumentu vai neklātienē, nosūtītu pa pastu ierakstītā vēstulē atbilstoši iesniegumā norādītajam atbildes saņemšanas veidam (ja informācijas sniegšanai par aizbildniecībā esošas personas datiem jau ir uzrādīts pilnvarojumu apliecinošs dokuments), nosūtītu uz e-adresi.
  Izsniedzot informāciju klātienē, tiks pārbaudīta iesniedzēja identitāte.
  Juridiskām personām atbildi ar pieprasīto informāciju iespējams saņemt klātienē Slimību profilakses un kontroles centra lietvedībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma dokumentu vai neklātienē, nosūtītu pa pastu ierakstītā vēstulē, nosūtītu uz e-adresi atbilstoši iesniegumā norādītajam atbildes saņemšanas veidam.
  Informācija tiek sniegta tikai tajā gadījumā, ja pamatojums ir atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam.
  Ja tiek pieņemts lēmums informāciju par personas datiem nesniegt, iesniedzējs par pieņemto lēmumu un lēmuma pamatojumu tiek informēts rakstiski.

Uzziņas par pakalpojumu