Pacientu ziņotās pieredzes mērījumi (turpmāk - PREM) ir veselības aprūpes kvalitātes indikators, kas ļauj novērtēt to, cik pacientorientēta ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ārstniecības iestādē vai visā veselības aprūpes sistēmā. Rīku izmanto, lai noskaidrotu, pacienta pieredzi, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, ko dēvē par pacienta ziņoto pieredzi. PREM ir balstīts objektīvos notikumos un tas, samērojot pēc noteiktas sistēmas, aptver dažādus pakalpojumu aspektus – pieejamību, komunikāciju un pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Iegūtie dati var tikt izmantoti, veselības aprūpes pakalpojumu norises novērtēšanai no pacienta skatupunkta gan kādā noteiktā ārstniecības iestādē, gan salīdzināšanai ar citām, gan arī visas veselības aprūpes sistēmas novērtēšanai, dodot iespēju starptautiskiem salīdzinājumiem.

PREM var izmantot, lai no pacientu atsauksmēm noskaidrotu pacienta prioritātes un stiprinātu pacientorientētu veselības aprūpi, koncentrējoties nevis uz pieredzi, kas saistīta ar noteiktas slimības ārstniecību, bet gan uz vispārējo pieredzi, piemēram, personāla attieksmi, ārstniecības iestādes vidi, pacienta cieņas un viņa vajadzību respektēšanu u.tml.. Ar PREM palīdzību novērtē, kā pacienti izjūt veselības aprūpi, lai pilnveidotu tās praktiskos aspektus, piemēram, koordinēšanu, gaidīšanas laikus, pakalpojumu sniedzēja un pacienta komunikāciju u.c.

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā ir nepieciešama spēja ātri reaģēt uz radušos situāciju, izvērtēt un rast risinājumus, kas uzlabotu pacienta aprūpi, uzturoties slimnīcā. Tiešsaistes anketa ir viens no rīkiem, kas ļauj reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi slimnīcas nodaļā, noskaidrojot iespējamos riskus un sniedzot iespēju tos novērst.

Informācijas iegūšana pa soļiem

 1. Iesaistoties ārstniecības iestādēm tika izstrādāta elektroniska aptaujas anketa latviešu, angļu un krievu valodās. Anketā tiek izmantoti atklātie, slēgtie un daļēji slēgtie jautājumi. Anketa ir aizpildāma tiešsaistē. Saite uz anketu, pacientam tiek nosūtīta uz ārstniecības līgumā ar slimnīcu norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru pēc izrakstīšanās no slimnīcas.
 2. Pacientu aizpildītās aptaujas anketas (anonīmas) tiek nodotas atpakaļ ārstniecības iestādēm izvērtēšanai, secinājumu izdarīšanai un tālākai rīcībai.
 3. Rezultātus par visām ārstniecības iestādēm apkopo Slimību profilakses un kontroles centrs.

Informatīvie materiāli

Latvijas Pacientu pieredzes asociācijas (LPPA) veidotās bezmaksas lekcijas par cilvēkpieredzi: "Cilvēkpieredzes nozīme veselības aprūpē"; "Nacionālā Pacientu pieredzes aptauja (PREMs) Latvijā un kā to ieviest ārstniecības iestādē"; "Kā izmantot PREMs datus cilvēkpieredzes uzlabošanā". Lekciju video un PDF prezentācijas pieejamas LPPA platformā, veicot reģistrāciju: http://ej.uz/ievadscilvekpieredze 

Sagatavotajā rokasgrāmatā centāmies atbildēt uz jautājumiem par PREMs, kas varētu noderēt ārstniecības personām, sniedzot atbildes uz pacientu jautājumiem,  jautājumi un atbildes sakārtoti piecās kategorijās:

 • Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Kam būtu jāpiedalās?
 • Kāda veida informācija tiek apkopota?
 • Kā notiek iesaistīšanās?
 • Noderīgi kontakti

Cienījamie kolēģi, nepiemirstiet uzaicināt savus pacientus dalīties viņu personīgajā pieredzē un piedalīties aptaujā!

Galvenais komponents, lai veicinātu pacientu drošību un uzlabotu aprūpes kvalitāti, sākas ar saziņu. Iztrūkstot šim elementam, rodas kļūdas un palielinās pacientu drošības riski. Vienīgais veids, kā nodrošināt pacienta aprūpes nepārtrauktību, ir efektīva saziņa visā aprūpes epizodē un starp visiem veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un viņu atbalsta personām. Komunikācijai jābūt saprotamai un skaidrai visos posmos.

Materiāls pieejams šeit: Efektīva komunikācija veicina pacientu drošību un uzlabo aprūpes kvalitāti

2023.gada septembrī norisinājās starptautiska konference par Latvijas un pasaules pieredzi veselības aprūpes kvalitātes paaugstināšanā " Cilvēks - Latvijas veselības nozares vērtība”.

Darbs konferencē tika organizēts vairākās sesijās:

 • Cilvēku pieredze veselības aprūpē;
 • Veselības aprūpes darbinieku pieredze; 
 • Pacientu drošības kultūra;
 • Datos balstīta veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana. 

Video

Visu konferences lektoru prezentācijas pieejamas šeit:

https://www.vm.gov.lv/lv/starptautiska-konference-cilveks-latvijas-veselibas-nozares-vertiba#konferences-cilveks-latvijas-veselibas-nozares-vertiba-lektoru-prezentacijas

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Tas ir rīks, ar kura palīdzību ārstniecības iestāde noskaidro pacientu pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Pacientiem ir iespēja anonīmi ziņot par savu pieredzi ārstniecības iestādē. PREM ir balstīts uz objektīviem notikumiem. Izmantojot PREM ir iespēja noskaidrot pacientu pieredzi dažādās dimensijās, ieskaitot piekļuvi, komunikāciju, nepārtrauktību un pacientu drošību. Iegūtos datus var izmantoti, gan veselības aprūpes sistēmas novērtēšanai, gan starptautiskiem salīdzinājumiem.

PREM izmantošanas mērķis ir reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, uzturoties slimnīcā konkrētajā ārstēšanās epizodē.

 • Izveidot vienotu Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.5. punktā noteikto pacienta pieredzi noskaidrojošu aptaujas sistēmu Latvijas ārstniecības iestādēs;
 • Uzlabot ārstniecības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • Identificēt vājos posmus ar pacientu drošību saistītajos jautājumos atsevišķās ārstniecības iestādes struktūrvienībās/ ārstēšanas procesos.
 • Iespēja ārstniecības iestādei virzīties uz pacientu centrētu veselības aprūpi;
 • Iespēja ārstniecības iestādei noskaidrot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti reāllaikā un konkrētās iestādes struktūrvienībās;
 • Iespēja plānot nepieciešamās uzlabojamās darbības un novērtēt to ietekmi;
 • Veicināt pacienta līdzestību ārstēšanās procesā;
 • Uzlabot ar pacientu drošību saistītus procesus;
 • Uzlabot veselības aprūpes rezultātus.
 • Mazinās ārstniecības iestādes slogs un resursu patēriņš, salīdzinot ar aptauju veikšanu, izmantojot papīra anketas, uzlabojot efektivitāti;
 • Pacientam ir iespēju aizpildīt aptauju viņam ērtā laikā un jau pēc izrakstīšanās no stacionāra pacientam drošā vidē.

Lai pievienotos PREM platformai, nav nepieciešami nozīmīgi papildu resursi.

 • Tehniski ir nepieciešams savienot slimnīcas IT sistēmu ar PREMS platformu. Lai to nodrošinātu nepieciešami 2 API, šos API var izveidot iestādes IT speciālists. Ja slimnīca izmanto informācijas sistēmu “Ārsta birojs”, tad jaunajā programmas versijā ir jau iestrādāta datu nodošana uz PREM platformu;
 • Administratīvi ir nepieciešams izstrādāt procesu, kā tiks iegūta pacienta piekrišana dalībai aptaujā.
 • Saņemto aptaujas datu apstrādei nav nepieciešami būtiski papildu resursi, to var veikt tāpat kā līdz šim, apkopojot pacientu aptaujas anketas.

Tā ir slimnīcas izvēle, tomēr tiek rekomendēts sagatavot atsevišķu pacienta piekrišanas formu aptaujas anketas saņemšanai, kurā norādīts, ka pacienta kontaktinformācija tiks nodota Slimību profilakses un kontroles centram, kas nosūtīs aptaujas anketu. Šajā piekrišanas formā pacients norāda e-pasta adresi un/ vai tālruņa numuru, uz kuru nosūtīt saiti uz aptaujas anketu. 

 • Jāpapildina pacienta aprūpes līgums vai jāizveido jauna veidlapa, kurā pacients piekrīt piedalīties aptaujā;
 • Tehniskais risinājums, kas aprakstīts augstāk: Ārstu birojs vai nelieli papildinājumi savā IT sistēmā;
 • Jānoslēdz sadarbības līgums ar SPKC par platformas izmantošanu

Jāsazinās ar SPKC, rakstot e-pastu uz aptauja@spkc.gov.lv

Saite uz aptaujas anketu pacientam tiek nosūtīta uz pacienta norādītu e-pasta adresi vai tālruņa numuru pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Aptaujas anketa ir aizpildāma tiešsaistē.

Lekcija: Pacientu pieredzes mērīšanas teorētiskie un praktiskie aspekti

Pacientu ieinteresētībai un vēlmei piedalīties aptaujā, būtiska loma ir ārstniecības iestādē nodarbināto zināšanām par PREM darbību un iesaiste atgriezeniskās saites veidošanā. Ārstniecības iestādes darbinieku apmācībai sadarbībā ar Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas, kurā no 2018. gada nogales  tiek īstenota tiešsaistes aptauja, kas pastāvīgi monitorē pacientu pieredzi slimnīcā, Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas vadītāju Vitu Šteinu un pacientu drošības konsultantu Reini Upenieku tika izveidots video.

Aicinām ikvienu stacionāro ārstniecības iestādi iesaistīties šajā projektā un apkopot datus par pacientu pieredzi, ārstējoties konkrētajā stacionārajā ārstniecības iestādē. Intereses gadījumā aicinām sazināties ar SPKC pārstāvi: