Slimību profilakses un kontroles centrs

Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids1, 2

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)3

Cena ar PVN
(euro)

1.

Lekcija epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā

Viena lekcija

(45 min.)

13,52

0,00

13,52

2.

Praktiskā nodarbība epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā

Viena praktiskā nodarbība

(45 min.)

6,76

0,00

6,76

3.

Studentu prakses vadīšana epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā

1 diena

5,86

0,00

5,86

4.

Datorizētās statistiskās informācijas sagatavošana epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā4

1 stunda

5,69

0,00

5,69

5.

Zinātnisku un statistisku pētījumu vajadzībām nepieciešamo datu atlase un apstrāde epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji4

1 stunda

9,96

0,00

9,96

6.

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatas – Yearbook of Health Care Statistics in Latvia (sējuma) sagatavošana papīra formā (ar iesiešanas darbiem saistītie izdevumi)

Viens periodiskais izdevums

13,45

0,00

13,45

Piezīmes.

1 Maksas pakalpojumi tiek sniegti privātpersonām (fiziskai personai, juridiskai personai vai šādu personu apvienībai) un izglītības iestādēm. Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestādēm un pašvaldības domēm sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.

2 Maznodrošinātām un trūcīgām personām, politiski represētām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, uzrādot atbilstošus dokumentus, par sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek piemērota atlaide (koeficients 0,8).

3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

4 Pirms pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīta tāme, kuru abpusēji saskaņo maksas pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma saņēmējs.


 

Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC